Schriftelijke vragen aanpak meeuwenoverlast Den Haag

04-08-2009

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten
Datum : 4 augustus 2009
Onderwerp : Schriftelijke vragen meeuwenoverlast Den Haag

Toelichting

De VVD-fractie in Den Haag¹ heeft het plan opgevat om de meeuwenoverlast in de stad Den Haag te bestrijden met onder andere valkeniers en een voorstel om vossen af te laten schieten in de duinen. De provincie Zuid-Holland zal ingeval van een aanvraag hiervoor ontheffing moeten verlenen.

Meeuwenpopulaties
Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan. wat bij bewoners en toeristen soms tot ergernis en overlast leidt, zoals in Den Haag.
De open en groene ruimte in Zuid-Holland is schaars en door toenemende bebouwing komen veel in het wild levende dieren in de verdrukking en veroorzaken ze soms in de overgebleven ruimte overlast.

Mogelijke diervriendelijke en duurzame oplossingen voor meeuwenoverlast die door de fractie van de Partij voor de Dieren worden voorgesteld zijn:

• Relativeer de overlast. Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee en de kust.
• Voeder meeuwen niet! Dit doet de overlast toenemen.
• De gemeente Leiden heeft een proef met gele vuilniszakken, die ‘meeuwproof’ schijnen te zijn. Mogelijk is dit ook voor Den Haag een oplossing.
• Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk voedsel voor de meeuwen in de stad is: huisvuil aanbieden in plastic containers, mensen voorlichten/beboeten waar nodig in geval van voeren van meeuwen of verspreiden van afval, en de afvalverspreiding in ruimten rond snackbars, markten e.d. aanpakken;
• diervriendelijke maatregelen nemen om broedpogingen te verhinderen op plaatsen waar dat overlast kan geven. Bijvoorbeeld door daken en dakgoten onaantrekkelijk te maken voor broeden. Op een dak met enkele hoekjes waar de vogels kunnen zitten, bijvoorbeeld achter een schoorsteen o.i.d. kunnen deze plekjes ontoegankelijk worden gemaakt door er gaas of pennetjes te plaatsen. Dat moet zodanig gebeuren dat de vogels er onmogelijk kunnen zitten, laat staan een eenvoudig nest kunnen maken en eieren kunnen leggen.

Inzet valkeniers
Een stedelijke omgeving is een zeer gevarieerd landschap voor vogels en dus ook voor valken. Gebruikte valken in een stedelijke omgeving zullen extra risico’s lopen. Zij kunnen zich (dodelijk) verwonden aan bedrading en ruiten etc. Verder is het broedgebied van de meeuwen in de stad zeer uitgestrekt en zeer gevarieerd. Door de grillige vormen van de bebouwing, zullen er altijd meeuwen zijn die verscholen blijven voor de roofvogels. Het is dus om die redenen onwenselijk om de meeuwen op deze manier te verjagen. Om enig effect op het broedgedrag van de meeuwen te hebben, zal men de valken op zeer grote schaal laten vliegen (veel valken en veel vluchten). De verwachting is bovendien dat de meeuwen zich door de inzet van een valkenier niet zullen laten verjagen. Ze zullen reageren op de komst van de roofvogel, maar zodra deze is vertrokken zullen ze terugkeren naar hun territorium) Daarbij is het aannemelijk dat behalve de meeuwen ook gewenste of zeldzamere vogelsoorten door de valken verstoord en verjaagd worden. De meeste stadsvogels zijn kleiner dan meeuwen, zullen dus gemakkelijkere prooien vormen, zullen zich ook eerder bedreigd voelen en dus sneller dan meeuwen verjaagd worden.
Verder geldt voor valkeniersjacht dat het dieronvriendelijk is. De dieren worden continu hongerig gehouden. Bovendien zijn roofvogels niet geschikt om in gevangenschap te worden gehouden. Vanwege het feit dat roofvogels zich in gevangenschap niet of nauwelijks succesvol voortplanten is de vraag naar roofvogels veel groter dan het legale aanbod. Ten behoeve van deze jachtvorm worden daarom nog steeds nesten van wilde roofvogels leeggehaald. Het is naar de mening van de fractie van de Partij voor de Dieren niet goed om deze jachtvorm in te zetten als de oplossing van een maatschappelijk probleem.


Afschot vossen
De vos is een inheemse soort, die van nature thuishoort in de duinen. Het is de toppredator van het ecosysteem in de duinen. Toppredators zijn van groot belang voor een gezond ecosysteem. Het is dus vanuit natuuroogpunt zeer onwenselijk om de vossenpopulatie op de voorgestelde manier te gaan beheren. Dat is bovendien in strijd met het provinciale en Rijks- natuurbeleid.

Vossen gaan zich sneller voortplanten als ze bejaagd worden. Bovendien worden eventuele leemtes in vossenterritoria onmiddellijk opgevuld uit naastgelegen gebieden. Het is in de Middeleeuwen gelukt om de vossen in de duinen uit te roeien, maar toen waren de duinen van de rest van de Europese populatie geïsoleerd, doordat laag Nederland te nat was voor vossen. Dat kan nu dus niet meer, of je moet de hele Europese vossenpopulatie uitroeien. Verder is het vanuit de nationale doelstellingen om natuurgebieden zo natuurlijk mogelijk te beheren volstrekt onwenselijk om op deze manier in te grijpen.

Daarnaast is het zeer onwaarschijnlijk dat de meeuwen weer terug zouden keren naar de duinen als het zou lukken om de vossenpopulatie op een lager niveau te brengen. De duinen zijn namelijk ‘vergrast’ en ‘verstruikt’. (Dit is een gevolg van een combinatie van meer dan 150 jaar beheer gericht op het vastleggen van de duinen met o.a. helm, het instorten van de konijnenpopulatie door virusziekten en plantenvoedingsstoffen die als gevolg van luchtverontreiniging in de duinen terechtkomen). Daardoor missen ze de openheid en het overzicht, waar broedende meeuwen behoefte aan hebben. Verder is het aantal recreanten (met honden) in de duinen dusdanig toegenomen meeuwen ook hierom niet meer in de duinen zal gaan broeden.

Vragen
Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen:
1) Kent u het bericht ‘de-haagse-meeuw-moet-emigreren’¹?
2) Op basis van welke argumenten beoordeelt u een eventuele aanvraag van een ontheffing voor de bestrijding van meeuwen in de stad door de gemeente Den Haag op grond van de Flora- en faunawet?
3) Bent u met onze fractie van mening dat meeuwen horen in een stad als Den Haag? Zo nee, waarom niet?
4) Welke diervriendelijke en duurzame maatregelen stelt u voor ingeval van een aanvraag door het Haagsche college van Burgemeester en Wethouders?
5) Hoe beoordeelt u het effect van de verjaging van meeuwen met valkeniers?
6) Hoe beoordeelt u het ethische aspect van de inzet van valken bij verjaging van meeuwen (zie toelichting)?
7) De VVD in Den Haag wil de vos bejagen om de meeuwen terug te kunnen verjagen naar de duinen. Bent u met ons van mening dat dit geen juiste oplossing is van het probleem? Zo nee, waarom niet?
8) Bent u met ons van mening dat het überhaupt lastig zal zijn om de meeuwen terug te laten gaan naar de duinen? Zo nee, op welke wijze denkt u dit te kunnen realiseren? 

A.H.K. van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

¹ http://digitalehofstad.wordpress.com/2009/07/25/vvd-de-haagse-meeuw-moet-emigreren/

Antwoorden op de vragen:

Antwoord ontvangen op: 01-09-2009

Klik hier voor de antwoorden.