Bijdrage KNM commissie Contou­ra­genda Natuur­in­clusief Zuid-Holland


24 mei 2023

Bijdrage Contouragenda Zuid-Holland Natuurinclusief

Een mooi natuurgerichte agenda met een mooie inleiding met de verwijzing naar Rachel Carson, de 1e milieuactiviste! Zij heeft gestreden tegen de vervuiling van land en water door DDT en wees ons op het verlies aan insecten en dus een verlies aan de biodiversiteit, de stille lente! Met het huidige massale gebruik van landbouwgif blijft er nog een wereld te winnen. Een integrale aanpak voor een natuurinclusief Zuid-Holland. Het is een start voor het broodnodige ecologische herstel van onze provincie en het stoppen van de roofbouw en uitputting van het ecosysteem!

Menscentraal versus ecocentraal

Het is en blijft een menscentraal gericht beleid in plaats van een eco-centraal gericht beleid. In de agenda wordt gesproken over ‘het benutten van natuurlijke kansen’ en ‘de natuur te benutten om problemen op te lossen’ tot ‘De natuur levert ons tal van diensten’! Het belang van natuur wordt uitgedrukt in het nut dat het heeft voor de mens. Wat hier nog ontbreekt is een besef van de intrinsieke waarde van de natuur. De natuur heeft haar eigen waarde, ongeacht of de mens deze benut. Hoe kan de intrinsieke waarde van de natuur in de agenda een plaats krijgen?

Het herstellen van de biodiversiteit door middel van het natuurinclusief maken van de domeinen buiten de natuurgebieden zelf, vraagt om actieve maatregelen, staat er geschreven. Kijk je naar de domeinen, dan is een opsomming van plannen terug te lezen. Er staan veel mooie plannen in het stuk, maar gaan we er echt naar handelen? Want de verleiding van de economische ontwikkelingen die ten koste gaan van de ecologische belangen blijft groot. Dus hoe wordt geborgd dat deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd?

Basiskwaliteit natuur overal

In de agenda wordt erkend, dat het met de biodiversiteit niet goed gaat. De agenda Natuurinclusief is een hulpmiddel om de biodiversiteit in Zuid-Holland te herstellen. Als je de biodiversiteit wilt herstellen, dan moet je eerst weten hoe het ermee gesteld is. We moeten ervoor waken dat biodiversiteit een leeg begrip wordt! Komt er een nulmeting? Is bekend wat precies de biodiversiteitsopgave is voor Zuid-Holland? Is voldoende bekend met welke soorten het slecht gaat in Zuid-Holland? Weten wat er is en hoe het er mee gaat is ook van belang om de basiskwaliteit natuur (BKN) te kunnen bepalen, want deze moet in Zuid-Holland nog vorm krijgen.

Gunstige instandhouding van soorten

Goed dat de ambitie Basiskwaliteit Natuur is opgenomen. De achteruitgang van biodiversiteit beperkt zich niet tot zeldzame kritische soorten. Ook algemene soorten, waaronder de grutto en de weidehommel, komen onder druk te staan. Mooi dat er gewerkt wordt aan Basiskwaliteit Natuur (BKN). De SoortenKansenkaart vinden we dan ook een goede ontwikkeling.

Natuurinclusieve landbouw

Er moet nog heel veel gebeuren in de landbouw om deze natuurinclusief te maken, zeker met het huidige mestoverschot en grootschalig gebruik van landbouwgif. Mijn ervaring is dat de plannen en ambities groot zijn, maar als het op uitvoering aankomt en er weerstand komt vanuit de economische sector het stokt en het een kwestie van pappen en nathouden wordt, waar de natuur niets mee opschiet. Onze oproep is: college toon lef en moed om dappere besluiten te nemen die goed zijn voor generaties na ons durf hierbij tegen de stroom in te gaan van de economische kortetermijnbelangen.

Het gaat er om natuur niet als last of belemmering te zien, maar als een lust te ervaren en als een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Hoe wordt dit onder de aandacht gebracht en wordt er draagvlak voor gecreëerd?

Windenergie

Er wordt gesproken over het opleggen van een monitoringsplicht om beter zicht te krijgen op de effecten van windturbines op kwetsbare soorten. Als optie wordt voorgesteld om het op te nemen in het omgevingsbeleid, maar we vragen het college om dit ook daadwerkelijk op te nemen in het omgevingsbeleid. Graag een reactie.

Mooi om te lezen dat kansen van windparken voor biodiversiteit worden benut. Goed dat ZH meedoet aan de pilot in de Eemshaven met het zwart verven van een wiek, wat in Noorwegen al geleid heeft tot 70% minder aanvaringsslachtoffers.

Natuurcompensatie

Het is nog steeds droevig geregeld met de natuurcompensatie. De Partij voor de Dieren wil het college het volgende meegeven.

  • In principe geen economische activiteiten, waarbij de natuur nog meer achteruit gaat.
  • En bij economische ontwikkelingen, waar schade aan de natuur ontstaat, wordt standaard VOORAF zowel kwantitatief els kwalitatief de natuur gecompenseerd.

Hoe kijkt het college hier naar?
Dit is het voor mijn eerste termijn.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Ruimtelijke Puzzel

Lees verder

Bijdrage BMM commissie Jaarstukken 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer