Politieke partijen hebben zorgen over kustontwikkeling Grevelingen

Den Haag, 19 juni 2017 – De Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en de PvdA hebben zorgen over economische ontwikkelingen in het kustgebied Grevelingen. De provincies Zuid-Holland en Zeeland en een aantal gemeenten hebben gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van een kusthotel en nieuwe eilanden in het Grevelingenmeer, het zogenaamde Brouwerseiland. Uit een rapport van het adviesbureau AT Osborne blijkt dat er veel kritiek is op het openbaar bestuur en dat er bezwaar is van bewoners en gebruikers rondom de Brouwersdam.

Het luxe ecohotel Punt-West Hotel & Beachresort in Ouddorp aan het Grevelingenmeer moest het ‘Ibiza’ aan het Grevelingenmeer worden. Maar door een slechte gang van zaken rond de aanleg van het ecohotel, onder meer vanwege een slecht functionerend openbaar bestuur, is hier nog niets van terecht gekomen. Dit is recent bekend geworden via een artikel in het NRC: ‘Ibiza in Ouddorp toont zwak bestuur’. Het NRC had een beroep gedaan op de Wet Openbaar Bestuur (WOB) om de stukken boven water te krijgen.

Het rapport van adviesbureau AT Osborne geeft een aantal kritiekpunten rondom de aanleg van Punt West aan. Zo zou het recreatieschap Zuid-Hollandse Delta sterk hebben mee bewogen met de projectontwikkelaar. Het provinciebestuur maakt deel uit van het bestuur van dit recreatieschap. Het recreatieschap zou volgens het rapport meerdere malen niet objectieve informatie hebben verstrekt. Tevens is nog niet vastgesteld in welke mate aan de oorspronkelijke uitgangspunten van duurzaamheid is voldaan.

De fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft samen met de fracties van GroenLinks, 50PLUS en PvdA over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Zij willen weten op welke wijze de provincie financieel en bestuurlijk betrokken is bij de kustontwikkelingsprojecten in de Grevelingen. De partijen willen weten of, en zo ja welke afspraken hierover zijn gemaakt.

Zo heeft een deel van het provinciebestuur van Zuid-Holland zitting in het algemeen bestuur van natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Dit recreatieschap is betrokken bij het Ecohotel in Ouddorp en Brouwerseiland. De partijen willen weten welke betrokkenheid het provinciebestuur heeft gehad vanuit het recreatieschap bij de genoemde projecten.

Voorts willen de partijen weten of er een risicoanalyse voor de projecten is gemaakt en wat de ruimtelijke gevolgen zijn, de gevolgen voor de natuur en voor de economie en of er compenserende maatregelen worden genomen.

Tot slot willen zij weten of de bouw van het Ecohotel in Ouddorp en/of de aanleg van het Brouwerseiland is opgenomen in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee (IGO) en of hier financiële middelen voor beschikbaar zijn gesteld.