Weblogs

Carla van Viegen »

Carla van Viegen is namens de Partij voor de Dieren Statenlid in de provincie Zuid-Holland en gemeenteraadslid in Pijnacker-Nootdorp. In haar weblog schrijft ze over haar dagelijkse werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten en in de gemeenteraad.

Weblog 12 november 2017

Provincie Zuid-Holland

Begrotingsbespreking

Afgelopen week is de begroting en het programma goen 2018 besproken in Provinciale Staten. De fractie heeft de nadruk gelegd op de ecologische crisis die gaande is en die zeer urgent is, De provincie geeft echter prioriteit aan de economische belangen en niet de ecologische en sociale belangen. Daarom heeft de fractie tegen de begroting gestemd.

De fractie heeft van het provinciebestuur een toezegging gekregen dat het klepelen langs provinciale wegen verder wordt afgebouwd. Klepelen is slecht voor de biodiversiteit en insecten. Een terugkoppeling volgt voor 1 juli volgend jaar. Het gaat heel slecht met de insectenstand en ecologisch beheer kan eraan bijdragen om deze achteruitgang te stoppen.  We hebben er vragen over gesteld tijdens de begrotingsbehandeling in de commissie. Klik hier voor de vragen.

Klepelen

De gedeputeerde deelde onze grote zorg en zegde toe om deze zorgwekkende situatie te bespreken in interprovinciaal verband en om de insectenstand te gaan monitoren.

Voorstel voor geld voor wildopvang Delft

Onlangs heeft de wildopvang Delft via een brief bij het college aan de bel getrokken, omdat zij in 2019 haar deuren moet sluiten als er geen aanvullende financiering komt. Zij hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden en houden dit op de huidige wijze niet vol. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van in het wild levende dieren. De PvdD heeft daarom een voorstel ingediend om financiële ondersteuning te geven aan deze wildopvang. Helaas kreeg het voorstel alleen steun van de PvdA en GroenLinks. Klik hier voor het voorstel.

Verbetering kwaliteit ruiterroutes in recreatiegebieden

De provincie realiseert recreatieve routenetwerken. De provincie betaalt structureel mee aan onderhoud, beheer en doorontwikkeling van recreatiegebieden die in eigendom en beheer zijn van derden. Het gaat vooral om gebieden in beheer bij natuur- en recreatieschappen. Veel ruiterpaden zijn van  slechte kwaliteit.  Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het van belang dat gezonde dieren beweging kunnen krijgen in de beschikbare recreatiegebieden, waarbij de natuur niet wordt geschaad. Hierbij is de kwaliteit van de ruiterpaden van belang. Dat vergroot de veiligheid, zodat uitwijken naar fiets- of wandelpaden niet nodig is. Recreatieruiters kunnen op heel veel plaatsen (zeker als het geregend heeft) niet meer op een veilige manier gebruik maken van deze recreatiemogelijkheden. Er is een risico voor vallen en struikelen, met als gevolg dat ruiters gebruik maken van de fiets- of voetpaden, die wel van voldoende kwaliteit zijn. Het college heeft toegezegd om in gesprek te gaan met terreinbeheerders om de kwaliteit van de ruiterpaden onder de aandacht te brengen. Randvoorwaarde is wel dat recreatie, op welke manier dan ook, nooit ten koste mag gaan van de natuur en natuurwaarden.

Verder is er wel een knooppuntennetwerk voor de fiets en wandelen, maar niet voor ruiterpaden. De fractie heeft een motie van de VVD hiertoe ondersteund, die dit mogelijk maakt.

Klik hier voor mijn bijdrage over de begroting 2018.

Faunabeheerplan smient

De PvdD heeft samen met de PvdA en GL een motie ingediend om het faunabeheerplan smient niet goed te keuren. De Statenleden hebben van meer dan 10.000 mensen via de Natuur- en Milieufederatie een oproep gekregen om de smient niet af te schieten en het faunabeheer plan niet goed te keuren. Helaas steunden alleen de Partij voor de Dieren, PvdA, GL, 50Plus en de PVV het voorstel. Er zijn  nog teveel natuur- en dieronvriendelijke partijen in onze provincie.* Klik hier voor de motie.

De PvdD heeft verder bij de bespreking van dit plan een motie ingediend om, zoals de Provinciale verordening Natuurbeschermingswet voorschrijft, een wetenschappelijk advies bij het plan te voegen. De PvdD heeft erop aangedrongen het advies  te ontvangen, maar niet gekregen. Het college zegde toe om in het vervolg een wetenschappelijk advies bij te voegen. Klik hier voor de motie.

De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Schriftelijke vragen illegale jachthutten Biesbosch

Klik hier voor de vragen.

Schriftelijke vragen restafval van afvalverwerkingsbedrijf AVR dat wordt gebruikt voor de toekomstige warmterotonde.

Klik hier voor de vragen.

 

Pijnacker-Nootdorp

Begrotingsbespreking

Afgelopen dinsdag was de begrotingsbespreking in de gemeenteraad,

Een motie om het  klepelen in de gemeente verder af te bouwen is unaniem aangenomen. Dank aan de steun van alle andere fracties hiervoor! Het is hard nodig want het gaat heel slecht met de insecten.

Klik hier voor de motie.

Geld voor wildopvang van dieren die worden opgevangen uit Pijnacker-Nootdorp

De fractie heeft een motie ingediendvoor financiële ondersteuning aan de noodlijdende wildopvang in Delft die rond de 300 dieren per jaar opvangt uiit Pijnacker-Nootdorp. Helaas kreeg het voorstel alleen steun van GroenLinks en de PvdA.  Klik hier voor het amendement.

Klik hier voor mijn bijdrage over de begroting 2018.

 

Stof tot nadenken:

Weblog 27 oktober 2017

Provincie Zuid-Holland Werkbezoek Biesbosch In de herfstvakantie een werkbezoek gebracht aan de Biesbosch met de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Wat een prachtig, maar ook kwetsbaar gebied is het. Het is  het grootste zoetwatergetijdegebied van...

Weblog 6 oktober 2017

Provincie Zuid-Holland De fractie heeft de afgelopen weken onderstaande schriftelijke vragen gesteld Vervolgvragen ganzenleed Hoeksche Waard We willen van het College weten wat ze vinden van het aangerichte dierenleed door de jacht in de...

Weblog 11 september 2017

Even lekker een weekje er tussen uit geweest voor een korte vakantie en weer opgeladen met nieuwe energie. Ook tijdens de vakantie gaat het werk soms gewoon door, zij het op een lager pitje....:-)   Provincie Zuid-Holland   Jacht in Rhoon...

Weblog 21 augustus 2017

Ook tijdens het reces gaat het werk gewoon door, zij het op een wat lager pitje.,,,.;-) Er is dan tijd voor werkbezoeken en andere uitzoekklussen. Onderstaand een impressie van de activiteiten tijdens het reces. Provincie Zuid...

Weblog 7 juli 2017

Na de laatste gemeenteraadsvergadering van gister zitten de vergaderingen voor het zomerreces erop. Even wat meer rust, maar ook tijd voor werkbezoeken en andere politieke afspraken, die zijn blijven liggen. Even een update van de laatste drukke maand...

Weblog 5 juni 2017

Landelijke Milieudag Politie Afgelopen week mocht ik de landelijke milieudag van de politie afsluiten. Dat was een mooie kans om de mensen die dit belangrijke werk doen een hart onder de riem te steken en hen aan te moedigen dit werk te blijven doen,...

Weblog 21 mei 2017

Provincie Zuid-Holland Bijeenkomst met natuurorganisaties over weidevogels De natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de Zuid-Hollandse Milieufederatie hebben een bijeenkomst voor Statenleden georganiseerd,...

Weblog 9 mei 2017

Na een onderbreking weer een blog over de politieke activiteiten in de provincie Zuid/Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanwege technische problemen was het tijdelijk niet mogelijk een blog te plaatsen. Provincie Zuid-Holland Werkbezoek...

Weblog 12 februari 2017

Er is weer veel gebeurd aan het begin van het nieuwe politieke jaar en weer veel werk aan de winkel... Een leuk initiatief van de Statenleden Huri Sahin en Ellen Verkoelen is het vrouwenontbijt op internationale Vrouwendag op woensdag 8 maart a.s. op...

 
Volgende pagina