Weblogs

Carla van Viegen »

Carla van Viegen is namens de Partij voor de Dieren Statenlid in de provincie Zuid-Holland en gemeenteraadslid in Pijnacker-Nootdorp. In haar weblog schrijft ze over haar dagelijkse werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten en in de gemeenteraad.

Weblog 30 december 2017

Wat heerlijk, afgelopen week zowaar even tijd gehad om af en toe te ‘lummelen’ en energie opladen...

Geen afspraken en de tijd aan mezelf. Dat was wel even genieten…J

Morgen is het alweer de laatste dag van het jaar. Nog even een update van de laatste politieke  activiteiten van dit jaar.

 

Zuid-Holland

In de vergadering van Provinciale Staten van 20 december is de voorgestelde uitbreiding van de intensieve veehouderij in Zuid-Holland besproken, de locties voor windenergie en het tegengaan van subsidiefraude.

Intensieve veehouderij

Intensieve veehouderijen in Zuid-Holland mogen van de provincie extra uitbreiden. Dit onder het voorwendsel van verbetering van het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil juist dat de veestapel krimpt, zeker in het dichtbevolkte en verstedelijkte Zuid-Holland. Grote concentraties dieren vormen een verhoogd risico op ziekten zoals vogelpest, Q-koorts, MRSA en stafylokokken. Die kunnen ook gevaarlijk zijn voor mensen en vormen dus een bedreiging voor de volksgezondheid. De grote hoeveelheden antibiotica die preventief worden gebuikt om dierziektes in intensieve veehouderijen te voorkomen, zorgen voor reële gevaren voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld antibioticaresistentie. Ook de enorme mestoverschotten zullen alleen maar toenemen, wat nog meer mestfraude in de hand werkt. In grootschalige dierfabrieken worden uit economisch oogpunt zo veel mogelijk dieren op een klein oppervlak gehouden. Dit vult alleen de portemonnee van grote ondernemers, letterlijk over de ruggen van dieren en mensen en gaat ten koste van kleine familiebedrijven. Iets meer ruimte per dier levert geen bijdrage aan het verbeteren van het dierenwelzijn, omdat de dieren geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Gevolg hiervan is dat dieren aan hun huisvesting worden aangepast in plaats van de huisvesting aan de natuurlijke behoeften van dieren. Om agressief gedrag tussen grote aantallen intensief gehouden dieren aan te pakken, worden hoektanden van varkens afgeknipt, staarten van varkens afgebrand, koeien onthoornd en snavels van kippen afgeknipt. Dat leidt tot verminking en dierenleed. De Partij voor de Dieren wil daarom toewerken naar inkrimping van de veestapel, alternatieven voor dierlijke producten en inzetten op biologische en biodynamische landbouw.

Klik hier voor mijn bijdrage en hier voor het persbericht dat we gemaakt hebben. We hebben een motie ingediend om een maatschappelijke kosten-batenanalyse te maken van de effecten van de uitbreiding. Klik hier voor de motie. Helaas werd de motie alleen gesteund door GroenLinks.

Windenergie

De ruimtelijke locaties voor windenergie zijn vastgesteld. De fractie heeft ingestemd met het voorstel en een motie gesteund om geen windlocatie bij Hellevoetsluis toe te staan vanwege de effecten voor de natuur en de vele bezwaren van omwonenden. Klik hier voor mijn bijdrage.

 

Tegengaan subsideverlening bij fraude

Verder heeft onze fractie een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om het huidige subsidiebeleid te evaueren, de regels voor subsidiefraude aan te scherpen en te onderzoeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld bij mestfraude ook geen subsidie meer te verstrekken.

De gedeputeerde Jeanet Baljeu heeft aangegeven de mogelijkheden te willen onderzoeken en het medio volgend jaar aan PS voor te leggen, samen met de evaluatie van het huidige beleid. Na deze toezegging heeft de fractie de motie ingetrokken.

Klik hier voor mijn bijdrage en hier voor de motie.

 

Schriftelijke vragen onnodig laten lijden aangeschoten eend

Verder heeft de fracte schriftelijke vragen gesteld over aan lot overlaten en onnodig laten lijden van een aangeschoten eend door een jager. Klik hier voor de vragen.

 

Pijnacker-Nootdorp

Ook in december de laatste raadsvergadering van dit jaar in Pijnacker-Nootdorp.

De fractie heeft tegen verlenging van de startersleningen gestemd, omdat, samengevat, we al leven in een schuldensamenleving, die steeds meer toeneemt en startersleningen dit nog meer in de hand werken. Dit vindt de fractie niet wenselijk.

De fractie heeft wel ingestemd met de visie van het College om de samenwerking met afvalverwerker Avalex te evalueren en te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking tussen meerdere  gemeenten met deze afvalverwerker  te stoppen. Er zitten veel haken en ogen aan deze samenwerking, waarbij de serviceverlening niet altijd optimaal is.

 

Schriftelijke vragen overvolle gemeentelijke afvalcontainers gescheiden afval

De fractie heeft vragen gesteld over de bende die telkens ontstaat door plaatsing van gescheiden afval buiten de gemeentelijke afvalcontainers, die veel te vol zijn en te weinig worden geleegd. Klik hier voor de vragen en hier voor het persbericht.

 

Iedereen een veiige en plezierige jaarwisseling gewenst en een gezond en liefdevol 2018!

 

Thema water

Ieder jaar kiest de fractie een thema voor een kerstkaart. Dit jaar was het thema water. Op de kaart een mooie afbeelding van een waterkristal, gebaseerd op de onderzoeken van Masaru Emoto, en onderzoeker die veel waterkristallen heeft gefotografeerd. Hij ontdekte dat water reageert op emotie. De bijgaande kristal visualiseert dankbaarheid. Klik hier voor meer informatie over de onderzoeken van Emoto.

Bijgaand het gedicht op de Kerstkaart

 

Stof tot nadenken:

 

Twee waterkanten

Water, bron van leven, maar ook strijd en gevecht

Tranen, vreugde, recht en onrecht;

Water, explosief, vernietigende kracht

Water, bruisend, helend, fluisterzacht

Mensen: 70 procent water met twee waterkanten

Vernietigend: nemen, hebzucht, eigenbelang, haat en oorlogen

Helend: geven, liefde, dankbaarheid, vrede en mededogen

Waterkant……

Waar ga jij aan land?

Weblog 11 december 2017

De laatste vergaderingen van dit jaar komen er a; weer aan. Een druk jaar met veel activiteiten van onze fractie voor dieren, natuur en milieu en kwetsbare mensen in onze samenleving. Ook zetten we ons volop in voor gezondheid van mens en dier! We...

Weblog 12 november 2017

Provincie Zuid-Holland Begrotingsbespreking Afgelopen week is de begroting en het programma goen 2018 besproken in Provinciale Staten. De fractie heeft de nadruk gelegd op de ecologische crisis die gaande is en die zeer urgent is, De provincie...

Weblog 27 oktober 2017

Provincie Zuid-Holland Werkbezoek Biesbosch In de herfstvakantie een werkbezoek gebracht aan de Biesbosch met de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Wat een prachtig, maar ook kwetsbaar gebied is het. Het is  het grootste zoetwatergetijdegebied van...

Weblog 6 oktober 2017

Provincie Zuid-Holland De fractie heeft de afgelopen weken onderstaande schriftelijke vragen gesteld Vervolgvragen ganzenleed Hoeksche Waard We willen van het College weten wat ze vinden van het aangerichte dierenleed door de jacht in de...

Weblog 11 september 2017

Even lekker een weekje er tussen uit geweest voor een korte vakantie en weer opgeladen met nieuwe energie. Ook tijdens de vakantie gaat het werk soms gewoon door, zij het op een lager pitje....:-)   Provincie Zuid-Holland   Jacht in Rhoon...

Weblog 21 augustus 2017

Ook tijdens het reces gaat het werk gewoon door, zij het op een wat lager pitje.,,,.;-) Er is dan tijd voor werkbezoeken en andere uitzoekklussen. Onderstaand een impressie van de activiteiten tijdens het reces. Provincie Zuid...

Weblog 7 juli 2017

Na de laatste gemeenteraadsvergadering van gister zitten de vergaderingen voor het zomerreces erop. Even wat meer rust, maar ook tijd voor werkbezoeken en andere politieke afspraken, die zijn blijven liggen. Even een update van de laatste drukke maand...

Weblog 5 juni 2017

Landelijke Milieudag Politie Afgelopen week mocht ik de landelijke milieudag van de politie afsluiten. Dat was een mooie kans om de mensen die dit belangrijke werk doen een hart onder de riem te steken en hen aan te moedigen dit werk te blijven doen,...

Weblog 21 mei 2017

Provincie Zuid-Holland Bijeenkomst met natuurorganisaties over weidevogels De natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de Zuid-Hollandse Milieufederatie hebben een bijeenkomst voor Statenleden georganiseerd,...

 
Volgende pagina