Weblogs

Carla van Viegen »

Carla van Viegen is namens de Partij voor de Dieren Statenlid in de provincie Zuid-Holland en gemeenteraadslid in Pijnacker-Nootdorp. In haar weblog schrijft ze over haar dagelijkse werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten en in de gemeenteraad.

Weblog 7 juli 2017

Na de laatste gemeenteraadsvergadering van gister zitten de vergaderingen voor het zomerreces erop. Even wat meer rust, maar ook tijd voor werkbezoeken en andere politieke afspraken, die zijn blijven liggen.

Even een update van de laatste drukke maand.

Provincie Zuid-Holland

Kadernota en Voorjaarsnota

In Provinciale Staten is verleden week de Kadernota en Voorjaarsnota besproken. We hebben een aantal moties ingediend. Klik hier voor mijn bijdrage.

Motie beheer van gronden die in eigendom zijn van de provincie

De motie over een ander beheer van gronden die in eigendom zijn van de provincie hebben we uiteindelijk ingetrokken, omdat we de bespreking dit najaar zullen afwachten. De gedeputeerde heeft toegezegd om met nadere voorstellen te komen, waarbij een inventarisatie is gemaakt van gronden die in aanmerking komen voor natuurbeheer door agrariërs. Dat betekent dus bloem- en kruidenrijk grasland, een hoog waterpeil, veel later maaien, geen gifgebruik en geen of zeer weinig bemesting. Zo nodig dienen we dit najaar de motie opnieuw in. Klik hier voor de motie.

Motie luchtkwaliteit

Ook is een motie ingediend om bij de monitoring en rapportages van luchtkwaliteit de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toe te voegen. Deze eisen zijn namelijk veel hoger dan de nu gestelde eisen. Volgens de WHO zij die onvoldoende. Deze motie is aangenomen! Klik hier voor de motie.

Motie klimaatbegroting

Ook is een motie ingediend om een klimaatbegroting op te stellen. Dit vloeit naadloos voort uit het Klimaatverdrag van Parijs. Helaas was er geen meerderheid die ermee instemde. Klik hier voor de motie.

Motie stoppen met kolencentrale Maasvlakte

Als laatste heeft de fractie een motie ingediend om naar aanleiding van een aangenomen motie in de Tweede Kamer, het stoppen van de kolencentrale op de Maasvlakte hogere prioriteit te geven. Zuid-Holland wil graag energie neutraal worden. Daarom bevreemdde het ons zeer dat we onvoldoende steun kregen voor hiervoor. Klik hier voor de motie.

 

Luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Collega Bart Canton heeft tjdens de PS vergadering in juni een bijdrage geleverd aan het debat over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Klik hier voor de bijdrage.

De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

 

Vragen strandhotel Ouddorp en Bouwerseiland

In Ouddorp zijn er plannen voor de bouw van een hotel aan het strand wat ten koste gaat van de natuur en de kust aldaar. Ook heeft de provincie Zeeland plannen voor de aanle van eilanden in het Grevelingenmeer. We hebben samen met de PvdA, GL en 50Plus kritische vragen gesteld. Klik hier voor de vragen.

Vragen mega melkgeitenhouderij Hoeksche Waard

De fractie heeft vragen gesteld over plannen voor een melkgeitenstal met 2000 geiten n Mijnsheerenland, Hoeksche Waard. Het RIVM heeft een recent rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat ook de geitenhouderij schadelijk is voor de volksgezondheid en voor omwonenden. Klik hier voor het rapport.

Klik hier voor de vragen, hier voor het persbericht en hier voor een interview met RTV Rinmond over dit onderwerp.

Samen met omwonenden op de plek waar de melkgeitenstal moet komen

 

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Tijdens de junivergaderingen zijn de belangrijkste onderwerpen geweest: de plannen voor een VMBO school, de bespreking van de Kadernota en een vergadering over de verkoop van gemeentegronden.

Plannen voor VMBO school

Tijdens de juni vergadering is de komst van een VMBO school in de oude brandweerkazerne in Nootdorp besproken. De Partij voor de Dieren is voorstander van goed, passend en betaalbaar onderwijs. De fractie was echter geen voorstander van een dergelijke school op de voorgestelde plek. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Het was niet duidelijk of het aanbod wel aansloot bij de vraag. Ook andere scholen en  het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) waren niet betrokken bij het plan. Andere scholen vreesden dat leerlingen zouden worden weggetrokken uit hun scholen. Ook omwonenden waren fel gekant tegen vestiging van de school in Nootdorp vanwege de verkeersonveilige situatie die zal gaan ontstaan.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad unaniem tegen het voorstel gestemd. Klik hier voor mijn bijdrage.

 

Kadernota

Ook in de gemeenteraad is de Kadernota besproken. Er stonden een aantal goede voorstellen in, zoals een waterklimaatplan. Klik hier voor mijn bijdrage.

De fractie heeft een tweetal moties ingediend.

Motie hier past een boom

Als eerste is een motie ingediend om voor een bedrag van 50.000 euro nieuwe bomen in de gemeente te planten. Het bijzondere is dat inwoners zelf aan de gemeente kunnen aangeven waar zij graag een nieuwe boom zien in hun omgeving. De gemeente gaat dan kijken of het mogelijk is, omdat er rekening gehouden moet worden met kabels en leidingen. Als het niet kan wordt in overleg gekeken waar in de omgeving wel een boom geplant zou kunnen worden. De motie is unaniem aangenomen. Klik hier voor de motie en hier voor het persbericht.

Motie verduurzaming winkelcentrum Pijnacker

De fractie heeft ook een motie ingediend om bij de plannen voor het verbeteren van het centrum van Pijnacker-Nootdorp verduurzaming mee te nemen. Er wordt een centrummanager aangesteld, die mede als taak zou krijgen om verduurzaming van winkelpanden en het centrum te stimuleren. De motie behaalde geen meerderheid. Klik hier voor de motie.

Bespreking naar aanleiding van berichten in de media over grondprijzen

Op 6 juli heeft de Gemeenteraad gesproken over berichten in de media dat gronden in eigendom van de gemeente Pijnacker-Noodorp structureel te goedkoop verkocht worden. Dit was gemeld door een klokkenluider, die inmiddels niet meer in dienst is bij de gemeente. Na beantwoording van vragen van de Raad door het College en na een korte schorsing heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gestart naar de verkoop van de gronden en naar het interne gemeentelijke proces wat heeft geleid tot de berichten van een klokkenluider. De Partij voor de Dieren vindt dat onafhankelijk onderzoek hiernaar nodig is. Een aantal fracties hadden het voorstel om als Raad, naast het onderzoek van het College, een eigen onderzoek op te starten. Vanwege praktische redenen en om veel extra kosten van een apart onderzoek te voorkomen is unaniem door de Raad besloten dat er één onderzoek komt, waarbij de gemeenteraad mede-opdrachtgever van het onderzoek is, samen met het College, zodat de Raad grote invloed heeft over de opzet van het onderzoek. De PvdD is voorstander van het duale politieke systeem. Na de uitkomst van het onderzoek kunnen we deze rol weer goed oppakken.

 

Stof tot nadenken:

"Betekenis gaat over bijdragen aan iets wat groter is dan jezelf."

Emily Esfahani Smith

 

 

 

 

 

Weblog 5 juni 2017

Landelijke Milieudag Politie Afgelopen week mocht ik de landelijke milieudag van de politie afsluiten. Dat was een mooie kans om de mensen die dit belangrijke werk doen een hart onder de riem te steken en hen aan te moedigen dit werk te blijven doen,...

Weblog 21 mei 2017

Provincie Zuid-Holland Bijeenkomst met natuurorganisaties over weidevogels De natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de Zuid-Hollandse Milieufederatie hebben een bijeenkomst voor Statenleden georganiseerd,...

Weblog 9 mei 2017

Na een onderbreking weer een blog over de politieke activiteiten in de provincie Zuid/Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanwege technische problemen was het tijdelijk niet mogelijk een blog te plaatsen. Provincie Zuid-Holland Werkbezoek...

Weblog 12 februari 2017

Er is weer veel gebeurd aan het begin van het nieuwe politieke jaar en weer veel werk aan de winkel... Een leuk initiatief van de Statenleden Huri Sahin en Ellen Verkoelen is het vrouwenontbijt op internationale Vrouwendag op woensdag 8 maart a.s. op...

Weblog 2 januari 2017

Weblog 2 januari 2017 Iedereen een heel liefdevol, gelukkig en gezond 2017 gewenst! Tijdens het Kerstreces heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over een aantal actuele onderwerpen. Provincie Zuid...

Weblog 19 december 2016

De laatste vergaderingen van dit jaar zitten erop. Onderstaand een update van de laatste activiteiten van onze fractie dit jaar. Afgelopen week is in de provincie jaarlijkse herziening van de provinciale ruimte regels besproken. De Partij voor de...

Weblog 13 november 2016

Provincie Zuid-Holland   Begroting 2017 Afgelopen week is in Provinciale Staten de Begroting 2017 besproken. Onze fractie heeft een aantal voorstellen ingediend. Vergunningen Natuurbeschermingswet en stikstofdepositie In 2016 alleen al...

Weblog 16 oktober 2016

Provincie Zuid-Holland   Tijdens de vergadering van Provinciale Staten zijn afgelopen week onder andere de volgende onderwerpen besproken: Onderzoek aanleg Duinpolderweg Bollenstreek De provincie wil onderzoek doen naar de aanleg van een...

weblog 25 september 2016

Provincie Zuid-Holland   Uitbreiding megavarkensstal Groene Hart Afgelopen week  is op verzoek van de Partij voor de Dieren de uitbreiding van een megavarkensstal in de open groene ruimte van het Groene Hart geagendeerd en besproken in de...

 
Volgende pagina