Snel­fiets­route Leiden-Katwijk


2 februari 2018

Onze fractie is voorstander van fietspaden. Vooral als deze ertoe leiden dat mensen de overstap maken van auto naar fiets. Snelfietspaden zijn hiervoor zeker geschikt.

Toch is onze fractie helaas op drie bezwaren gestuit bij het lezen van dit voorstel. Om toch deze snelfietsroute te kunnen steunen heeft onze fractie een motie en een amendement voorbereid. Onze fractie gaf bij de commissiebehandeling aan bespreking in PS wenselijk te vinden om zo een motie en amendement te kunnen indienen. Deze zal ik dan ook in de eerste termijn indienen. Zo kan de gedeputeerde nog in de eerste ronde ook reageren.

Ons eerste bezwaar is dat deze Snelfietsroute 22 miljoen Euro kost. 22 miljoen Euro voor een fietspad dat grotendeels ligt naast een al bestaand fietspad. Daar waar dit fietspad afwijkt van het bestaande fietspad neemt dit nieuwe snelfietspad slechts een zo’n 500 meter kortere route. Ook al wordt een deel van het geld betaald door de gemeente Leiden, zoveel geld voor deze snelfietsroute is voor onze fractie te veel. Hiervoor dient onze fractie een amendement in.

Ons tweede bezwaar is dat dit fietspad uit het verkeerde potje betaald wordt. Als het Rijk een bijdrage levert, is het logisch om dit fietspad voor een beperkt deel te financieren uit een potje dat speciaal in het leven is geroepen in het geval dat het Rijk meebetaald aan een fietspad.

Ons derde bezwaar is dat bij de Snelfietsroute Leiden – Katwijk, de gemeente Leiden en de provincie wel betalen, maar de gemeente Katwijk nog niet.

Voor deze laatste twee punten heeft onze fractie een motie.

Kern van het amendement luidt:

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

"I. De zin achter “besluiten”, pagina 6 van het statenvoorstel te vervangen door de volgende tekst:

“- Het voorstel snelfietsroute Leiden-Katwijk toe te voegen aan de scope van het projectdeel A4- N434-A44;

- hiervoor maximaal € 11 mln beschikbaar te stellen ten laste van de vrije middelen in het PZI (programma 2);

- en in overleg te treden met medeoverheden met als doel te komen tot nadere cofinanciering.”

Dit amendement verlaagt de provinciale bijdrage aan dit fietspad tot 11 miljoen i.p.v. 15,6 miljoen.

De kern van de motie is:

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

maximale inzet te plegen om meer cofinanciering te verkrijgen bij de betrokken gemeenten en Rijk;
Provinciale Staten te informeren over de uiteindelijke financiële bijdragen van derden;
PS een gewijzigd financieringsvoorstel voor te leggen indien de betrokken gemeenten en/of het Rijk bereid zijn tot cofinanciering;
de extra budgetbehoefte van maximaal € 15,6 miljoen slechts voor een bescheiden deel te halen uit de 8 miljoen die per amendement “Cofinanciering Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur” uit de middelen "Meicirculaire 2017 jaarschijf 2018" beschikbaar zijn gesteld;

Deze motie zorgt ervoor dat dit fietspad uit het juiste potje wordt betaald, zonder dat dit potje volledig wordt uitgeput.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer