Wilde bij biodiversiteit pvdd partij voor de dieren

Natuur en klimaat

De Aarde is met al haar natuurlijke rijkdommen van levensbelang voor elke vorm van leven. Ze biedt een onderkomen aan een enorme verscheidenheid aan ecosystemen en aan planten- en diersoorten. Deze biodiversiteit vormt de basis van onze voedselproductie en is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Natuur is geen luxe, maar het fundament van het bestaan van mensen en dieren. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare Aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft hier een belangrijke rol in.

Er is sprake van een levensbedreigende klimaat- en biodiversiteitscrisis, die steeds zichtbaarder wordt. Het verlies aan biodiversiteit veroorzaakt meer klimaatverandering, en andersom. Deze neerwaartse spiraal moet doorbroken worden. Om deze crises op te lossen, moeten ze wel in samenhang worden aangepakt. Nederland heeft als meest veedichte land van de wereld veel invloed op het klimaat en de biodiversiteit. Natuurgebieden zijn uitgekleed en vervolgens door het Rijk afgeschoven op de provincies. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is maar 15% over. Overbemesting, stikstof en verdroging brengen de overgebleven 6% natuur in Zuid-Holland ernstige schade toe.

Ook de klimaatcrisis heeft een vernietigende impact op natuur en leefgemeenschappen. Rijke landen, grote bedrijven en vervuilende industrie dragen onevenredig veel bij aan klimaat- en natuurschade, terwijl de rekening elders en bij volgende generaties wordt neergelegd. Een eerlijk klimaatbeleid is nodig om deze crisis te beteugelen: de grootste vervuilers en de breedste schouders van Zuid-Holland dragen de zwaarste lasten.

De keuze voor een groene, gezonde leefomgeving in Zuid-Holland is een politieke keuze. Dit vraagt om een allesomvattende aanpak, waarbij biodiversiteitsmaatregelen gecombineerd worden met klimaatplannen. De belangrijkste maatregel om de crises te keren is het terugbrengen van de provinciale ecologische voetafdruk binnen de draagkracht van de Aarde. Door een gezonde voedselproductie, het verbinden en versterken van natuur- en leefgebieden, het verminderen van energiegebruik, uitstoot van schadelijke stoffen en gebruik van grondstoffen en door een natuurinclusieve transitie naar duurzame energie. Alleen dán krijgt de natuur de kans om te herstellen en blijft de Aarde leefbaar.