(1) Arnaldo Aldana 203173 Unsplash

Gezonde landbouw

Alleen gezonde, rechtvaardige landbouw levert gezond voedsel voor iedereen. De Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil een regionale, plantaardige en biologische productie van voedsel. Wij willen een ecologisch voedselsysteem waarin voldoende voedsel geproduceerd wordt voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet. Dat betekent akkerbouw en tuinbouw met strokenteelt, bloeiende akkerranden, bomen en hagen die de velden omlijsten en korte voedselketens, in evenwicht met de omgeving. In deze grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard, kunnen boeren een eerlijke boterham verdienen en is respect voor natuur, milieu en gezondheid vanzelfsprekend.

Het huidige landbouwsysteem is op een doodlopende weg beland, maar is met veel kunstgrepen (en belastinggeld) in de benen gehouden. Nergens zitten zoveel dieren op een kluitje als in ons land. Als gevolg daarvan kent Zuid-Holland een groot aantal problemen: een gigantisch mestoverschot en uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Miljoenen dieren betalen daarvoor de hoogste prijs, maar ook boeren en inwoners worden opgezadeld met een onverantwoord hoge rekening. Onze provincie kampt met vervuild water en perioden van ernstige droogte, en de slechts 6% natuur in Zuid-Holland holt achteruit.

De melkveehouderij is veruit de grootste tak van de veehouderij in Zuid-Holland. Er is bij de Zuid-Hollandse melkveehouderij steeds vaker sprake van schaalvergroting, waarbij koeien het hele jaar op stal worden gehouden met toenemende dierenwelzijnsproblemen en meer productie van mest als gevolg. De Zuid-Hollandse veenweides zijn verworden tot ‘groene woestijnen’, waarbij Engels raaigras als monocultuur overheerst. Wij willen het natuurlijke ecosysteem herstellen door minder vee en meer bloem- en kruidenrijke graslanden die voedsel en leefruimte bieden aan koeien, weidevogels en insecten.

Zuid-Holland is ook een provincie met veel glastuinbouw. Deze sector is momenteel één van de belangrijkste bronnen van watervervuiling. Er worden nog veel schadelijke pesticiden gebruikt. Er bestaan daarnaast de nodige initiatieven voor duurzaam ondernemerschap, zoals het gebruik van aardwarmte, minder lichtvervuiling en natuurlijke plaagbestrijding zonder gifgebruik. De Partij voor de Dieren ziet kansen voor een biologische en duurzame glastuinbouw, die een belangrijke rol kan vervullen bij de transitie naar een meer plantaardig voedselpatroon en een regionale voedselvoorziening.