Amen­dement: zwerf­kat­ten­opvang Nederland opnemen in preda­tieplan


21 februari 2018

Agendapunt : 2A

Voordrachtnr : 7069
Onderwerp : Uitvoering Motie 725 Miljoenen voor Winst en Weidevogels

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 21 februari 2018 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

"I. De Uitvoering Motie 725 ´Miljoenen voor Winst en Weidevogels´ vast te stellen, met dien verstande dat € 50.000 ten laste van het predatiepan wordt gebracht ten behoeve van het vangen, neutraliseren en weer uitzetten van verwiderde katten en zwerfkatten;

Toelichting

De Zwerfkattenopvang Nederland heeft als doelstelling het verminderen van het aantal verwilderde en zwerfkatten en Nederland zwerfkattenarm te maken. Enerzijds door te zorgen dat huidige zwerfkatten geen nakomelingen kunnen krijgen en anderzijds door nieuwe instroom zo veel mogelijk te beperken. Katten die in de natuur voorkomen worden door de organisatie gevangen, geneutraliseerd en weer uitgezet. Als het gaat om weidevogelgebieden of andere natuurgebieden worden de dieren weer uitgezet bij boerderijen, maneges e.d. Ook katten op boerderijen worden gevangen, geneutraliseerd en weer bij de boerderij uitgezet om vermeerdering van nakomelingen te voorkomen, die mogelijk overlast kunnen geven. Daardoor vermindert het aantal verwilderde en zwerfkatten en wordt de predatie op weidevogels verminderd. Dit levert een diervriendelijke bijdrage aan een positieve weidevogelstand.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Anne Koning Partij van de Arbeid

Huri Sahin GroenLinks


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer