Evaluatie M&O beleid


20 december 2017

Agendapunt : Motie vreemd aan de orde

Voordrachtnr :
Onderwerp : evaluatie M&O beleid

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 20 december 2017 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

- de provincie Zuid-Holland provinciale subsidies voor diverse doeleinden verleent;
- in juli 2016 een beleidsnotitie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverlening (M&O beleid) is vastgesteld;

Overwegende dat:

- het onwenselijk is dat personen of organisaties, die fraude/valsheid in geschrifte plegen nog subsidie ontvangen;
- in de beleidsnotitie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverlening (M&O beleid) geen indicatie is gesteld wanneer het beleid wordt geëvalueerd;
- het van belang is om het gevoerde beleid tijdig te evalueren en eventueel te kunnen bijsturen;

verzoekt het College:

- de bovengenoemde beleidsnotitie te evalueren, waarbij ten minste de volgende onderdelen worden geëvalueerd:

1. hoe vaak en bij welke subsidieregelingen misbruik of oneigenlijk gebruik van subsidies is geconstateerd/
2. welke risico’s zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en met welk gevolg.
3. hoe vaak een subsidie op grond van het beleid is geweigerd.

- Provinciale Staten voor 1 juli 2018 een evaluatierapport te doen toekomen;
- te onderzoeken of het juridisch haalbaar is om aan organisaties of personen die op een andere wijze fraude dan wel valsheid in geschrifte plegen, geen subsidie meer te verstrekken en Provinciale Staten hierover in kennis te stellen voor 1 juli 2018;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Motie is ingediend, maar na een toezegging van de gedeputeerde weer ingetrokken.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer