Maatschappelijke kosten-batenanalyse effecten uitbreiding intensieve veehouderij

Agendapunt      : 2B

Voordrachtnr    :
Onderwerp        : Actualisering 2016 VRM - vaststelling onderdeel intensieve veehouderij

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 20 december 2017 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

- in het voorstel voor uitbreiding van de intensieve veehouderij in Zuid-Holland geen kosten-batenanalyse naar de maatschappelijke effecten van uitbreiding van de intensieve veehouderij is opgenomen;

 

Overwegende dat bij uitbreiding van de intensieve veehouderij :

- diverse maatschappelijke kosten en effecten van uitbreiding van de intensieve veehouderij niet bekend zijn zoals:

  •   kosten van ingrijpen van de overheid bij uitbraak van besmettelijke dierziekten;
  • effecten voor de volksgezondheid;
  • gevolgen voor de biodiversiteit en de natuur;
  • kosten gericht op onderzoek en herstel van water- bodem en luchtkwaliteit;
  • aanpassing van infrastructuur in het landelijk gebied;
  • gevolgen voor de leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

een maatschappelijke kosten-batenanalyse te maken van de gevolgen van de voorgestelde uitbreiding van de      intensieve veehouderij in Zuid-Holland waarin in ieders geval de maatschappelijke kosten en effecten uit bovenstaande overweging worden meegenomen, en
deze voor 1 juli 2018 te doen toekomen aan Provinciale Staten;

En gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen (Partij voor de Dieren)

Status:
Voor:
Tegen: