Refe­rendum herin­deling Vijf­hee­ren­landen en Hoeksche Waard


3 februari 2016

Agendapunt : 2A

Voordrachtnr :
Onderwerp : Bestuurlijke samenwerking, instellen interprovinciale herindelingscommissie Vijfheerenlanden

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 3 februari 2016 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

constaterende dat:

- Provinciale Staten formeel kunnen besluiten een referendum te houden als zij daarvoor een (ad hoc) referendumverordening vaststellen;

overwegende dat:

- gemeentelijke herindelingen grote gevolgen hebben voor de bestuurlijke en democratische toekomst van gemeenten;
- dat de gehouden enquĂȘtes over de herindeling Vijfheerenlanden niet representatief zijn;
- een meerderheid van de gemeenteraden in de Hoeksche Waard tegen herindeling en samenvoeging van de gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gestemd;
- een uitspraak van de inwoners gewenst is, omdat de identiteit van kern, dorp of gemeente voor veel inwoners van een groot belang is;
- het tijdverlies dat door het organiseren van een referendum ontstaat niet opweegt tegen het grote maatschappelijke belang van een uitspraak van alle betrokken inwoners;
- er draagvlak moet zijn onder inwoners om een herindeling tot een succes te maken;
- inwoners een stem moeten hebben over de wenselijkheid tot herindeling;
- de betrokkenheid van inwoners bij bestuurlijke aangelegenheden hierdoor wordt vergroot;

spreken uit dat:

- de besluitvorming over gemeentelijke herindeling in Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard enkel plaats zal vinden na een raadplegend referendum onder de inwoners van de betreffende gemeenten;

en verzoeken het College:

- hiervoor de benodigde procedures op te starten;

en gaan over tot de orde van de dag!

A.H.K. van Viegen Partij voor de Dieren (PvdD)

B. Canton Partij voor de Dieren (PvdD)


Status

Voor

50Plus, PVV

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer