brief van werkgroep Zuid-Holland aan gemeente Midden-Delfland over jacht op eenden


24 februari 2007
Gemeente Midden-Delfland,
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij wil ik namens de Partij voor de Dieren Zuid-Holland (PvdD Z-H) mijn zienswijze kenbaar maken naar aanleiding van de aanvraag van de heer W van der Burgh, d.d. 4 januari 2007, voor de aanleg en herinrichting van een eendenkooi aan het Doelpad ongenummerd in de Commandeurspolder in Maasland, gemeente Midden-Delfland.
De PvdD Z-H is van mening dat dergelijke middelen tot instandhouding en uitbreiding van de hobbyjacht niet past in de geest van de Flora- en faunawet, die uitgaat van de bescherming van dieren, vooral ook binnen artikel 75 van de Flora- en faunawet.
De PvdD Z-H is verder van mening dat het fokken ten behoeve van de vangst/jacht van eenden niet past onder de noemer ‘cultuurhistorisch landschapselement’ en zeker niet wanneer een dergelijke eendenkooi ten behoeve van en in beheer van een particulier is.
Er is naar de mening van de PvdD Z-H in dit geval geen sprake van een vorm van natuurontwikkeling, zoals bedoeld in de landgoedregeling. Het oprichten van een eendenkooi is o.i. in strijd met natuurontwikkeling mede gezien het feit dat de heer van de Burgh een projectontwikkelaar is en van plan is om ook in dit gebied appartementen te gaan bouwen. Om deze redenen staat het de stichting van een landgoed in de weg en worden er drogredenen gebruikt om exploitatie voor economische doeleinden te kunnen realiseren.
De heer van der Burgh is zelf in het bezit van een jachtakte en zal naar onze mening gebruik willen maken van het jachtrecht en puur voor hobby dieren gaan doden. Het oprichten van eendenkooien t.b.v. de hobbyjacht staat op gespannen voet met de bescherming van deze dieren en van de weidevogels in omringende weilanden.
De vergunning voor de aanleg en herinrichting van een eendenkooi is ingevolge de Flora- en faunawet voorbehouden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voorwaarde voor verlenging voor een vergunning voor een eendenkooi is voorbehouden aan eendenkooien welke op 1 april 1984 al in bedrijf waren. Er is hier geen sprake van een wettelijke basis voor de aanleg van een nieuwe eendenkooi.
Uit luchtfoto’s blijkt dat erin het geheel geen sprake meer is van een eendenkooi en dat dit geheel nieuw zal moeten worden aangelegd.
Op grond van de bovenstaande argumenten verzoekt de PvdD Z-H u geen enkele vergunning te verlenen, die te maken heeft met de aanleg en herinrichting van deze eendenkooi.
Met diervriendelijke groet,

A.H.K. van Viegen
Partij voor de Dieren Zuid-Holland
Lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen Zuid Holland 2007

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief