Kamer­vragen over niet vervolgen illegale graaf­werk­zaam­heden in meeu­wen­broed­ko­lonie in Euro­poort­gebied


26 mei 2007

Afgelopen week is gebleken dat het Openbaar Ministerie, parket Rotterdam, geen proces-verbaal laat opmaken in verband met de illegale graafwerkzaamheden midden in een meeuwenbroedkolonie in het Rotterdamse Europoortgebied. Als argumentatie geeft het parket aan dat het hier gaat om een industriegebied, en dus niet valt onder de werking van de Flora- en Faunawet en dat de nesten en broedsels bij deze werkzaamheden niet worden verstoord. Beide beweringen zijn onjuist. Verder heeft het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) op 1 december 2006 in een brief aan het bedrijf Lion Gaz laten weten dat dit bedrijf ZONDER ONTHEFFING mag graven indien de vogels nog niet tot broeden zijn gekomen. LNV heeft hiertoe geen bevoegdheid. Daarom zijn afgelopen vrijdag door kamerlid M. Thieme de onderstaande kamervragen gesteld.

Kamervragen aan de minister van LNV en Justitie over de ontheffing aan het bedrijf Lion Gaz om graafwerkzaamheden te verrichten bij een broedkolonie meeuwen

Vragen van het lid Thieme aan de minister van LNV en Justitie over de ontheffing aan het bedrijf Lion Gaz om graafwerkzaamheden te verrichten bij een broedkolonie meeuwen

1. Is het waar dat u in uw brief aan Lion GAZ (Brief minister LNV, kenmerk: F&F 75C.06.afw.0261ck, dd 1 december 2006) heeft vermeld dat graafwerkzaamheden zonder ontheffing mogen worden uitgevoerd vóórdat de vogels tot broeden komen?

2. Kunt u aangeven op welke gronden u heeft besloten dat graafwerkzaamheden zonder ontheffing mogen plaatsvinden door het bedrijf Lion GAZ in een gebied dat bekend staat als het broedgebied van beschermde vogels?

3. Kunt u aangeven op welke wijze u heeft getoetst of de graafwerkzaamheden zonder ontheffing in overeenstemming waren met de voorschriften uit de Flora- en Faunawet? Kunt u uw afwegingen ter zake met ons delen?

4. Kunt u aangeven op welke wijze u heeft getoetst of het bedrijf Lion Gaz zich aan het voorschrift hield om alleen graafwerkzaamheden voor het broedseizoen uit te voeren?

5. Bent u op de hoogte van het feit dat Lion Gaz ook tijdens het broedseizoen graafwerkzaamheden heeft verricht en dat hierover aangifte is gedaan door de Faunabescherming en dat het kamerlid van Gent op 16 april hierover kamervragen heeft gesteld?

6. Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Officier van Justitie dat naar aanleiding van de aangifte van de Faunabescherming van het overtreden van de Flora- en Faunawet in het Rotterdams Havengebied niet zal worden opgetreden omdat het geen natuurgebied betreft?

7. Kunt u aangeven of handhaving van de Flora- en Faunawet andere prioritering heeft buiten natuurgebieden dan daarbinnen, waarom deze bepaling is opgenomen en of dit ook geldt voor beschermde soorten? Uit welke artikelen blijkt dat?

8. Bent u van mening dat de uitspraak van de Officier van Justitie een juiste interpretatie is van de Flora en Faunawet en dat op deze wijze de zorgplicht van mensen jegens in het wild levende dieren voldoende in acht is genomen? Zo, ja uit welke artikelen van de Flora- en Faunawet blijkt dat? Zo neen, bent u bereid alsnog proces verbaal op te doen maken en tot vervolging over te gaan en zo neen waarom niet?

9. Bent u bereid om de verstoringen van de grootste meeuwenkolonie van Europa in het Havengebied van Rotterdam te reguleren op een wijze die recht doet aan de Flora en Faunawet en de zorgplicht van mensen jegens dieren in acht neemt? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

10. Bent u bereid om de voortdurende verstoringen door werkzaamheden alsnog te stoppen zodat de meeuwenkolonie tot broeden kan overgaan? Zo ja, binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief