Motie over effect­meting duur­zaamheid aange­nomen!


15 november 2007

Gisteren stond de Provinciale Staten vergadering in het teken van de begroting 2008.

“Wij hebben tijdens onze toespraak een motie ingediend over het ontwerpen van een definitie van duurzaamheid door GS en het ontwikkelen van indicatoren aan de hand waarvan alle beleidsmaatregelen getoetst kunnen worden op duurzaamheid. Wij zijn zeer verheugd dat deze is aangenomen! De kern van het betoog van fractievoorzitter Carla van Viegen was gericht op het verbeteren van dierenwelzijn en duurzaamheid”.

Dit is de motie:

MOTIE
Datum : 14 november 2007

Onderwerp : Motie ontwikkeling indicatoren voor effectmeting duurzaamheid
beleidsmaatregelen door de Provincie Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland in vergadering bijeen op 14 november 2007 ter bespreking van agendapunt 3.

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
• duurzaamheid een speerpunt is in het coalitieakkoord;
• duurzaamheid een complex van factoren behelst met diverse aspecten;
• duurzaamheid een containerbegrip is en dat het nodig is dat door GS nader wordt uitgewerkt wat er precies door GS mee wordt bedoeld in het kader van haar uit te voeren duurzaamheidsoffensief.

overwegende dat:
• het essentieel is om in het kader van het duurzaamheidsoffensief de door GS genomen beleidsmaatregelen te toetsen op het effect van duurzaamheid;
• het niet alleen bij nota’s en woorden moet blijven, maar dat het om werkelijk duurzame maatregelen gaat;
• het Brundtlandrapport van de Verenigde Naties een veel gebruikte heldere definitie geeft wat onder duurzaamheid moet worden verstaan en dat op basis van deze definitie reeds een index voor een duurzame samenleving is ontwikkeld;
(deze definitie luidt: een duurzame samenleving is een samenleving die voorziet in de behoeften van de tegenwoordige generatie, die niet tekortdoet aan de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, waarbij elk levend wezen de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen binnen een stabiele maatschappij, in harmonie met zijn omgeving);
• deze definitie minimaal de volgende dimensies heeft:
- een sociale: rechtvaardigheid op het wereldvlak,
- een ecologische: respect voor al wat leeft en voor de draagkracht van de aarde,
- een participatieve: inspraak van burgers in de bepaling van duurzaam beleid,
- een ethische: waarden en normen,
- een economische: productie en consumptie voor behoeftebevrediging.

draagt het College van Gedeputeerde Staten op:
• een definitie te ontwerpen van wat GS verstaat onder het begrip duurzaamheid;
• binnen de kaders van bovengestelde overwegingen indicatoren te ontwikkelen op basis waarvan het uitgevoerde provinciale beleid kan worden getoetst, en deze indicatoren voor het zomerreces van 2008 aan de Staten te zenden. Zulks ter bespreking in de daartoe aangewezen Statencommissie.
• De aldus ontwikkelde indicatoren op te nemen in de ontwerpbegroting voor 2009.

en gaat over tot de orde van de dag

A.H.K. van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Verder is er een motie ingediend om de verdeling van investeringen voor wegen (30%) en openbaar vervoer (70%) meer in evenwicht te brengen naar een verhouding van 50%-50%. Deze motie heeft het niet gehaald.

Dit is de motie:

MOTIE
Datum : 14 november 2007

Onderwerp : Motie betere financiële verdeling openbaar vervoer en aanleg wegen.

Provinciale Staten van Zuid-Holland in vergadering bijeen op 14 november 2007 ter bespreking van agendapunt 3.

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
• duurzaamheid een speerpunt is in het coalitieakkoord;
• het openbaar vervoer een belangrijk onderdeel is van een duurzame samenleving;
• er nu aan de aanleg van wegen € 135.918.000,-- (70%) besteed wordt en slechts € 57.638.000,-- (30%) aan openbaar vervoer. Totaal is dit € 193.556.000,--;
• in de begroting staat vermeld dat de coalitie een relatief groter aandeel van de reizigerskilometrage in het openbaar vervoer nastreeft;
• daarom extra wordt geïnvesteerd in snelheid, omvang en kwaliteit van het openbaar vervoer;
• het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan zich richt op verbetering van de overstapmogelijkheden tussen de modaliteiten en een versterking van de programmatische samenhang met ruimtelijke ordening, economie en milieu;
• het versoepelen van de overstap tussen de verschillende vervoersmodaliteiten niet is opgenomen in de begroting (fietsstallingsplaatsen en P&R plaatsen);
• in de begroting staat vermeld dat dit vraagt om een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer;
• in de begroting staat vermeld dat een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnetwerk voor het regionale verkeer een goed alternatief biedt.

overwegende dat:
• er geen evenredige verdeling is tussen de investeringen in openbaar vervoer en aanleg van wegen;
• er in het kader van het duurzaamheidsoffensief de investeringen in aanleg van wegen en openbaar vervoer meer in balans moeten komen.

draagt het College van Gedeputeerde Staten op:
• de investeringen in 2008 in openbaar vervoer en aanleg van wegen meer in evenwicht te brengen. Zodanig dat er een verhouding ontstaat van 50% voor openbaar vervoer en 50% voor aanleg van wegen.

en gaat over tot de orde van de dag

A.H.K. van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Met betrekking tot dierenwelzijn zijn geen moties of amendementen ingediend, omdat onze fractie begin volgend jaar een initiatiefvoorstel provinciaal dierenwelzijnsbeleid zal indienen met een daarbij begrotende begroting.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief