Partij voor de Dieren tegen afschieten damherten in Bollen­streek


12 februari 2009

Den Haag, 12 februari 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland verzet zich tegen het afschieten van damherten die rondlopen in de Zuid-Hollandse Bollenstreek. De provincie Zuid-Holland heeft daar gisteren toestemming voor gegeven, omdat de dieren schade zouden aanrichten aan de bollenvelden. Maar als de verantwoordelijke instanties tijdig maatregelen zouden hebben genomen, zou er van schade of overlast helemaal geen sprake hoeven te zijn, stelt de Partij voor de Dieren.

De damherten die momenteel op en rondom de bollenvelden rondlopen – het gaat waarschijnlijk om drie groepen van zeven à tien dieren – zijn afkomstig uit de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Dit terrein ligt voor een deel op Zuid-Hollands grondgebied. De damherten zijn onder andere te vinden in het duingebied rondom Noordwijk en Noordwijkerhout.

Uit gegevens van het Faunafonds zou blijken dat de damherten verantwoordelijk zijn voor schade aan de gewassen op de bollenvelden. De herten eten bloembollen op of vertrappen ze. Daarnaast zouden ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Bollentelers krijgen de schade van hun gewassen overigens vergoed uit het genoemde Faunafonds. In 2003 ging het nog om een bedrag van bijna 26.500 euro, maar in 2008 was dit bedrag al teruggelopen tot ruim 8300 euro.

Rondom de Amsterdamse Waterleidingduinen staat wel een hek, maar dat houdt op in de buurt van Noordwijk. Op die plek kunnen de damherten de duinen uit en de bollenvelden op. De provincie Zuid-Holland heeft afschotontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid in Zuid-Holland totdat de provincie heeft vastgesteld dat een sluitende voorziening is aangebracht langs de AWD, waardoor de damherten niet meer kunnen uittreden. En dat terwijl nu al gewerkt wordt aan schrikdraad om de damherten buiten de bollenvelden te houden.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wijst erop dat het zogenaamde probleem en de oplossing (het hek) van de damherten al jaren bekend is. Gemeente en provincie deden echter weinig tot niets of schoven de verantwoordelijkheid op elkaar af. De aanvraag voor de plaatsing van het definitieve hek door Waternet is nog steeds in procedure. De verwachting is dat pas na de zomer wordt begonnen met de plaatsing van het definitieve hek.

Als alle partijen voortvarender waren opgetreden, dan zouden er nu geen damherten hoeven te worden afgeschoten, stelt Carla van Viegen, fractievoorzitter van de PvdD in Zuid-Holland. ‘De dieren zijn nu de dupe van de laksheid van de verschillende bestuurders’. Volgens haar zijn ook de bollentelers in principe niet voor het afschieten van de damherten.

Van Viegen: ‘Daar komt nog bij dat het afschieten van de damherten sowieso geen zin heeft, want hun plek wordt binnen de kortste keren weer opgevuld door nieuwe dieren’. Zij zal daarom bij de verantwoordelijke gedeputeerde er op aandringen dat hij zijn invloed aanwendt om het definitieve hek er zo snel mogelijk te laten komen.