Schrif­te­lijke vragen ontheffing doden huis­mussen


Indiendatum: aug. 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 4 augustus 2016

Onderwerp : Schriftelijke vragen ontheffing doden huismussen

__________________________________________________________________________

Toelichting

Op 20 juni 2016 is er een ontheffing, kenmerk ODH-2016-00043502 verleend aan kwekerij Westland in Wateringen om huismussen te mogen doden.

De huismus staat zelfs op de lijst van bedreigde diersoorten.[1] [2]

Naar aanleiding van deze ontheffingverlening wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen

1) Welke andere maatregelen (behoudens de niet toegestane vangkooi) zijn er onderzocht en waarom was dit geen bevredigende oplossing? Kunt u dit zo specifiek mogelijk toelichten?
2) Is er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van nabootsing van het alarmgeluid van mussen (wat ze maken als er sprake is van dreigend gevaar) in de kas, het afschermen van ramen voor de mussen, zoals luchtgordijnen (zichtbaar gemaakt voor vogels), en het goed afdekken van kratten waarin paprika’s zijn opgeslagen, om te voorkomen dat mussen via ramen en deuren naar binnen kunnen vliegen en in de kas schade kunnen veroorzaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom was dit niet afdoende?
3) Om hoeveel mussen gaat het ingeval van de gemelde overlast?
4) Waarom is er, zeker gezien de bedreigde staat van de huismus, in de ontheffing geen maximum gesteld in het aantal te doden dieren?
5) Is het u bekend dat het gebied, waar de huismussen bij kwekerij Westland afgeschoten zouden mogen worden, juist een van de laatste gebieden rond Den Haag is waar de bedreigde huismus nog te vinden is?
6) Is het u ook bekend dat de gemeente Den Haag recent juist diverse kostbare projecten is gestart om deze populaties te ondersteunen zodat ze zich kunnen uitbreiden[3] en hoe valt dit te rijmen met de afgegeven ontheffing voor afschot van huismussen?
7) Jurisprudentie wijst uit dat er sprake moet zijn van belangrijke schade en dat deze voldoende moet worden aangetoond, voordat er een ontheffing mag worden verleend.[4] Wat is de omvang van de schade (schadebedrag) die inmiddels al is aangericht of wat is de inschatting van de schade die zou kunnen worden aangericht, wat voor soort schade wordt volgens de aanvrager precies aangericht en op welke wijze is dit deze aangetoond?
8) De gemeente is verplicht om ecologisch onderzoek (uitgebreide toets) te doen, voordat een provinciale vergunning überhaupt mag worden afgegeven. De hoeveelheid mussenkolonies en de grootte van elk, die binnen vliegafstand van de kwekerij hun voedsel zoeken moet onderzocht worden en aantallen kolonies en de grootte van de aanwezige huismuspopulatie dient te worden vastgesteld, alvorens er een beslissing gemaakt kan worden of de ontheffing geen schade toebrengt aan de lokale mussenpopulatie. Deze informatie is noodzakelijk voor het beantwoorden van de vraag of er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Het ontbreekt aan deze informatie. Heeft dit ecologisch onderzoek plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
9) De huismus staat zelfs op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Op welke wijze heeft het College zich ervan vergewist dat de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt en welke deskundigen hebt u hiervoor geraadpleegd?
10) Is onze informatie juist dat de kweker in de kas zelf voedsel heeft aangeboden, waarmee de mussen juist in de kas werden gelokt en op die manier worden uitgelokt om schade te veroorzaken? Zo ja, hoe beoordeelt u dit in relatie tot de vergunningaanvraag?
11) Is onze informatie juist dat de kweker de kasramen sluit op het moment dat de mussen in zijn kas zijn en daar niet meer weg kunnen, waardoor de schade juist kan toenemen? Zo ja, hoe beoordeelt u dit in relatie tot de vergunningaanvraag?
12) Volgens onze informatie is de puntpaprika geen gangbare voedselbron voor huismussen. Het kan zijn dat er sprake is van voedselschaarste voor de mussen. Is in dat geval overwogen om geschikt voedsel in de nabije omgeving aan te bieden? Zo ja, waarom is dat niet gedaan? Zo nee, gaat u dit alsnog toepassen?
13) Op welke wijze denkt u dat in een kas met veel glas met een luchtdrukgeweer mussen geschoten kunnen worden zonder andere schade te veroorzaken?
14) Waarom is de ontheffing pas gepubliceerd drie maanden nadat deze is verleend?
Het gaat hier om een bedreigde diersoort, dus waarom is er niet eerst een conceptontheffing ter visie gelegd?
15) Gezien alle tekortkomingen en bezwaren, bent u bereid om de ontheffing in te trekken en andere niet dodelijke maatregelen te laten treffen? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.nrc.nl/nieuws/2010/01/23/het-gekwetter-verstomt-11841327-a781520

[2] http://www.stichtingwittemus.nl/stichtingdemus.nl/werk4.html

[3] http://denhaagfm.nl/2016/07/06/gemeente-gaat-huismussen-terug-lokken-naar-de-stad/

[4] https://www.recht.nl/nieuws/milieurecht/140535/belangrijke-schade-in-de-zin-van-de-flora-en-faunawet/

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 4 aug. 2016

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer