Bijdrage Dieren­welzijn commissie G&W 14 maart 2012


18 maart 2012

In de Flora- en faunawet is het uitgangspunt de bescherming van dieren. Naar de mening van de Partij voor de Dieren kan de bescherming van dieren en daarmee het verminderen van afschot nog sterk worden verbeterd. GS leggen echter in haar antwoord op de notitie vaak de nadruk op economische belangen en niet de bescherming van dieren. Ik zal dat zo nader toelichten.

Beleidsnotitie Dierenwelzijn
Onze fractie heeft veel waardering voor het rapport van de Wageningen Universiteit. Daarom is het jammer dat GS veel van de aanbevelingen niet overneemt. Wel zijn we blij met de initiatieven voor schuilstallen en we worden graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dat geldt ook voor de diervriendelijke proefproject ganzenbeheer. Bent u bereid om dierenbeschermingsorganisaties bij dit experiment te betrekken?
Dierenwelzijn blijft nu tussen de markt hangen en de kaders zijn niet duidelijk. Dierenwelzijn is wel één van de speerpunten van het coalitieakkoord en daarom vinden wij dat er alsnog een beleidsnotitie gemaakt moet worden, waarin kaderstelling met betrekking tot dierenwelzijnsbeleid helder wordt geformuleerd. Graag een antwoord van de gedeputeerde.

Intensieve veehouderij
GS geeft aan dat ze meer extensieve bedrijfsvoering in de intensieve veehouderij willen. Hier is sprake van een tegenstrijdigheid. De PvdD is geen voorstander van schaalvergroting in de intensieve veehouderij. Er moet juist worden ingezet op schaalverkleining om dierziektes te voorkomen en antibioticagebruik te verminderen in het belang van de volksgezondheid en dierenwelzijn. Bent u bereid om als provincie hierop in te zetten en er bij het Rijk op aan te dringen om maatregelen te nemen?

Alternatieven voor afschot van dieren
De natuur is prima in staat om een eventueel ‘overschot’ aan dieren zelf goed te regelen en het ingrijpen van de mens leidt vaak tot problemen. Afschot is slechts symptoombestrijding en lost het probleem niet op. De PvdD is voorstander van alternatieven voor het doden van dieren, wat minder ingrijpend is voor de natuur en veel dierenleed voorkomt. Wat ons betreft wordt er zeer actief ingezet op diervriendelijke alternatieven via een betere ruimtelijke ordening (kerntaak van de provincie), preventie en een effectieve verjaging.

Maatschappelijke weerstand tegen het afschieten van dieren en verbod vergassen van dieren
Er is sprake van een toenemende maatschappelijke weerstand tegen afschot van dieren. Dat moet voor GS een belangrijk signaal zijn! Daarnaast vinden wij dat de eenzijdige tussen aanhalingstekens ‘maatschappelijke’ betrokkenheid van jagers, agrariërs en terreinbeherende organisaties bij faunabeheer moet worden aangevuld met dierenbeschermingsorganisaties. Bent u hiertoe bereid en bent u bereid om vertegenwoordigers van deze organisaties toe te voegen aan de Faunabeheereenheid? Een bijkomend voordeel is dat juridische procedures kunnen worden voorkomen. Dit scheelt veel extra werk en veel dierenleed. Graag een antwoord hierop.
En kunt u uitleggen hoe het doden en eten van ganzen bijdraagt aan dierenwelzijn? Dit heeft niets met dierenwelzijn te maken. Ons advies aan GS is: ga in op de toenemende maatschappelijke weerstand tegen het doden van dieren, en probeer niet op basis van vergezochte en onjuiste argumenten recht te praten wat krom is.
Het promoten van duurzame streekproducten wordt door de provincie gezien als een taak van de markt. Hoe verklaart de gedeputeerde het promoten van ganzenvlees door de provincie? Dat is toch niet haar taak?
De PvdD dringt er bij de gedeputeerde op aan om geen ganzen te vergassen, vanwege het grote dierenleed en omdat het geen toegestaan middel is. Dit is voor onze partij een zeer zwaarwegend punt. Kunt u toezeggen dat er geen ganzen meer worden vergast?

Hulp bij in het wild levende dieren in nood
De PvdD krijgt in toenemende mate meldingen van door jagers aangeschoten dieren, die aan hun lot worden overgelaten. Dit kan en mag niet en we willen dan ook dat de provincie ervoor zorgt dat dit te allen tijde wordt voorkomen. Wat gaat u hieraan doen? En bent u bereid om vanuit uw wettelijke beschermingstaak te betalen voor aangereden wilde dieren op provinciale wegen, die vervoerd en opgevangen moeten worden, dan wel geëuthanaseerd?

Weidevogels en rol van de vos
Aangegeven wordt dat de vos moet worden afgeschoten omdat die een bedreiging is voor weidevogels. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dit niet het geval is. Volgens onderzoekers van Alterra vormt de landbouw een veel grotere bedreiging voor de weidevogels en daar wordt door u niet op ingegaan. Ook geven zij aan dat de vos de enige natuurlijke vijand is van de gans. Ik verzoek u om uw beleid hierop aan te passen en er bij het Rijk op aan te dringen om maatregelen te nemen richting landbouw ter bescherming van weidevogels. Graag een antwoord. Bent u bovendien bereid om het waterpeil in het belang van de weidevogelstand waar nodig te laten verhogen?

Opschorten afschieten van dieren bij kou en sneeuw
Een paar weken geleden was de jacht opgeschort vanwege de kou en sneeuw. Maar al na één dag dooi mocht gelijk weer op zeer verzwakte dieren geschoten worden. Onze fractie is van mening dat het opschorten van de jacht in dergelijke gevallen langer moet duren om dieren de kans te geven te herstellen en aan te sterken. Ik verzoek de gedeputeerde het beleid hierop aan te passen. Graag een antwoord.

Dierproeven
De aanbeveling om een deel van subsidies voor Bioscience clusters te reserveren voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven vermindert dierenleed aanzienlijk. Onze fractie snapt dan ook niet dat GS niets met deze aanbeveling doen. Een prachtige kans om de innovatie en economie te versterken en dierenwelzijn te verbeteren. Twee vliegen in één klap.

Ruimtelijke ordening en dierenwelzijn
De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie wel degelijk vanuit haar RO taak ervoor kan zorgen dat er geen koeien- en paardenweides verloren gaan of zorgen voor compensatiegebieden. Daarnaast werd in de notitie Landbouw al aangegeven dat de paardenhouderij in Zuid-Holland de laatste jaren explosief is gestegen en dus ook van economisch belang is. Een beleidslijn paardenhouderij kan prima worden geïntegreerd in de agenda Landbouw. Ik verzoek de gedeputeerde om dit toe te voegen. Graag een antwoord.

Nieuw onderzoek faunavoorzieningen
GS geven aan dat er in 2005 een onderzoek is uitgevoerd naar alle faunavoorzieningen maar dat onderzoek is al van 7 jaar oud! Kan de gedeputeerde een update maken?

Toegankelijkheid gegevens
De dierenbescherming heeft aangegeven dat het wenselijk is de toegankelijkheid van de provinciale faunagegevens te verbeteren. Kunt u toezeggen dat u dit gaat doen?

Als laatste wil ik aangeven dat niet is opgenomen:
- Beleid damherten
- Een adequate handhaving van ontheffingen
- Gebruik van Europese subsidies om dierenwelzijn te verbeteren
Kunt u dit alsnog opnemen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer