Bijdrage PS doel­tref­fendheid subsidies


29 maart 2012

Bijdrage PS Voorstel van de subcommissie Bestuur en Middelen over het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer Inzicht in de doeltreffendheid van subsidies d.d. 29 maart 2012

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in haar rapport een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan om de tekortkomingen m.b.t. de evaluaties van provinciale subsidieverleningen aanzienlijk te verbeteren.
De PvdD is blij dat GS alle aanbevelingen van de Rekenkamer wil overnemen en we hopen dat hiermee een betere effectiviteit en transparantie van de verleende subsidies wordt bereikt. Toch zou het wenselijk zijn om vaker te evalueren gezien de hoge bedragen die ermee gemoeid zijn en ook aan te geven welk besluit er wordt genomen als afgesproken doelen en resultaten niet worden gehaald. Het voordeel is dat er dan eerder kan worden bijgestuurd. Het is te overwegen om een jaarlijkse audit uit te voeren en de datum hiervoor vooraf vast te leggen. Wat vindt de gedeputeerde van dit voorstel?
Eén belangrijk punt wil ik eruit lichten.
Provinciale Staten zijn bevoegd gezag om provinciale subsidies voor agrarisch natuurbeheer te verlenen. De afgelopen 5 jaar is ongeveer 15 miljoen euro aan provinciaal subsidiegeld voor weidevogelbeheer (agrarisch natuurbeheer) verstrekt, maar de prestatie en de resultaten van de subsidieverlening voor weidevogelbeheer zijn niet opgenomen in de tussenevaluatie Midtermreview ILG (hiervoor wordt verwezen naar het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer).
In het Natuurbeheerplan 2012 van de provincie Z-H staat het volgende vermeld: het “Actieprogramma Weidevogels” is in 2005 opgesteld door het toenmalige ministerie van LNV, samen met provincies, gemeenten, waterschappen, organisaties van boeren, natuurbeheerders, vogelbeschermers, kennisinstellingen en vrijwilligers. Het programma heeft als doel de achteruitgang van het aantal weidevogels tot staan te brengen en om te buigen in een stijging van aantallen broedparen. Hiervoor zijn vergaande maatregelen nodig die vooral gericht zijn op het behoud van het Nederlandse weidevogels en het weidevogellandschap, dat op wereldschaal uniek is. Daarbij moet er 280.000 hectare goed weidevogelgebied beschikbaar zijn in 2018. Een goede evaluatie kan helpen om het provinciale weidevogelbeheer aanzienlijk te verbeteren door de resultaten van deze evaluatie mee te nemen in het beleid voor de komende jaren. Is de gedeputeerde bereid om deze subsidie te evalueren, daarin minimaal aan te geven wat de prestaties en de resultaten zijn van de subsidieverlening voor weidevogelbeheer en dit aan de commissie G&W dit jaar te doen toekomen?
Ik houd hiervoor een motie achter de hand. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer