Bijdrage actu­a­li­satie VRM


14 december 2016

Aan de orde is de jaarlijkse actualisatie van de Visie, Verordening en Programma Ruimte.

Onze belangrijkste punten zal ik benoemen.

Bescherming kust

Onze fractie deelt met een aantal andere fracties de zorgen over een goede bescherming van de kust.

Allereerst steunen we daarom het wijzigingsvoorstel van de SGP/CU om voor de witte vlekken in onze provincie, en dus ook in Hoek van Holland, bestemmingsplannen op te stellen.

Ook steunen we het voorstel van de PvdA om tot een goede kustvisie te komen, in samenhang met andere kustprovincies. Het is van groot belang om onze kust te beschermen en te behouden als natuurgebied, die ruimte biedt voor biodiversiteit, voor dieren en voor de puurheid en rust en stilte waar mensen van kunnen genieten. Het mag niet worden opgeofferd voor het gewin van een paar projectontwikkelaars die er geld in zien. Onze inwoners willen de kust graag zo houden zoals die nu is: puur natuur zonder enorme bouwplannen. Onze fractie verzoekt daarom het College om actief geïnformeerd te worden over alle voorgenomen bouwplannen aan de Zuid-Hollandse kust, inclusief de duinen. Kan de gedeputeerde dit toezeggen? Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

Ten slotte steunen we het voorstel van GroenLinks om het kustgedeelte voor Terheide te bestemmen als Natuurnetwerk Nederland.

Intensieve veehouderij

Dan de intensieve veehouderij

De melkveehouderij in Zuid-Holland wordt steeds intensiever. Bedrijven met meer dan 250 melkkoeien komen steeds meer voor in Zuid-Holland. Momenteel zijn er meer dan 300 melkveehouderijbedrijven met meer dan 250 koeien en ook het aantal bedrijven met meer dan 500 koeien neemt toe. Alleen al dit jaar zijn er meer dan 200 vergnningen verleend voor uitbreidingen van melkveehouderijen.

Er zijn grote nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de natuur waaronder de kwetsbare Natura 2000-gebieden, de biodiversiteit, de bodem- lucht en waterkwaliteit en voor de gezondheid van mensen

De Nederlandse landbouw draagt bijna voor de helft bij aan de uitstoot van stikstof, waarvan ruim de helft afkomstig is uit de melkveehouderij. En waar melkveebedrijven die mogen uitbreiden dichtbij de natuur of bewoning liggen, zijn er risico’s dat daar ook de uitstoot van ammoniak toeneemt. Daarom is het van belang om de melkveehouderij, wanneer er geen sprake is van substantiële weidegang, te laten vallen onder de begripsbepaling intensieve veehouderij, zodat beperking van de groei ruimtelijk gezien, mogelijk is. We dienen een amendement in om ook de intensieve melkveehouderij onder de begripsbepaling intensieve veehouderij te laten vallen.

Detailhandel

De Partij voor de Dieren wil dat de detailhandel gecentreerd wordt in de diverse gemeentelijke kernen om zo leegstand tegen te gaan, zodat lokale en andere ondernemers het hoofd boven water kunnen houden en het een aantrekkingskracht heeft naar de centra. Geen enorme outletcentra en andere megabedrijven in het buitengebied. Daarom zullen we het voorstel van de VVD om dit toe te staan ook niet steunen.

Recreatiepark Zevenhoven Nieuwkoop

De PvdD waardeert het dat het Collega haar rug recht houdt om geen permanente bewoning toe te staan in recreatiepark Zevenhoven bij Nieuwkoop. Het feit dat het jarenlang gedoogd is, is geen reden om het te legaliseren en mag geen precedentwerking hebben naar toekomstige soortgelijkte situaties.

Dit is mijn bijdrage in de eerste termijn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer