Bijdrage Meer­ja­ren­pro­gamma groen 2016 2019


14 december 2016

Allereerst een opmerking over het meerjarenprogramma Groen 2016-2019.

Het eerste jaar is al bijna voorbij en alle voorgenomen plannen moeten dus in een kortere tijd worden uitgevoerd. Dat baart ons zorgen.

Dan inhoudelijk.

De provincie heeft landbouwgronden in eigendom, die worden verpacht aan agrariërs. In de pachtovereenkomst worden geen eisen gesteld m.b.t. duurzaam beheer, zoals een aangepast maaibeleid, aangepaste maaidata, gif- en mestgebruik, eisen t.a.v. het waterpeil en dergelijke. De gedeputeerde heeft aangegeven dat er geen voorwaarden worden gesteld, omdat dat de prijs van de verkoop van de gronden naar beneden kan brengen. Die opbrengsten worden weer gebruikt voor het realiseren van natuurdoelen. Maar hoe krom kan het zijn. Het is nog maar de vraag of de provincie meer krijgt bij de verkoop van de gronden. Het college zet sterk in op verduurzaming en innovatie van de landbouw en heeft daar vele tientallen miljoenen euro’s voor over. De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie zelf het goede voorbeeld moet geven door duurzaamheidseisen bij het verpachten van agrarische gronden, die eigendom van de provincie zijn. Anders wordt het duurzaamheidsvoornemen ondermijnd door eigen handelen. Dor het voorstel van onze fractie wordt er een effectiever, efficiënter en duurzamer provinciaal landbouwbeleid gevoerd. Onze fractie dient daarom een motie in die het College verzoekt om duurzaamheidseisen ten aanzien van het landbouwgebruik te stellen bij nieuwe pachtovereenkomsten met agrariërs van landbouwgronden, die in eigendom van de provincie Zuid-Holland zijn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer