Bijdrage RWE commissie Bedrij­ven­ter­rei­nen­stra­tegie en Netten op zee


30 september 2020

Bedrijventerreinenstrategie

Allereerst dank aan de PAL voor het advies. We vinden het positief dat GS de conclusies uit het advies overneemt. De vraag waar we voor staan is nu, hoe worden deze conclusies nu verder ingevuld. De kwaliteit van de leefomgeving in Zuid-Holland wordt hierbij terecht als uitgangspunt gehanteerd. Wat de Partij voor de Dieren betreft, mag de bedrijventerreinenstrategie niet leiden tot het verlies van natuur en biodiversiteit in de provincie.

We vinden het positief dat de provincie zich inspant voor zuinig ruimtegebruik als het gaat om bedrijventerreinen. Ruimte is schaars, en er is ook ruimte nodig voor duurzame energie, voor lokale voedselproductie en voor natuur. Herinrichting van verlaten terreinen is veruit te verkiezen boven het aanwijzen van nieuwe gebieden voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Het is van belang dat de provincie hierbij samen optrekt met de gemeenten, ondernemers, bewoners, natuurorganisaties en de andere stakeholders in het proces.

De meeste bedrijventerreinen zijn en worden nog traditioneel ingericht: elke onderneming zijn eigen pand, parkeerplaats en plantenbak. Hierdoor gaat veel ruimte verloren. Dit moet en kan anders, en kan dat ook als er creatief nagedacht gaat worden, gezamenlijk met de gemeenten en ondernemers. Wij gaan voor een strategie waarin we zuinig omspringen met de ruimte, zodat er meer overblijft voor natuur en meervoudig gebruik van bedrijventerreinen. Dit is ook van belang voor de klimaatbestendigheid van de terreinen.

Als er wordt gesproken over de verduurzaming van bedrijventerreinen, is het voor Partij voor de Dieren ook een logisch gevolg, dat de bedrijven die zich vestigen op deze terreinen, verduurzaming ook in hun bedrijfsvoering toepassen. De heer Heessen sprak hier in zijn bijdrage ook al even over uit. Daarnaast zijn wij, net als in het rapport wordt gesteld, geen voorstander van de uitbreiding van solitaire bedrijven in het buitengebied.

We zijn benieuwd naar de visie van gedeputeerde als het gaat om de belangen van de inrichting van bedrijventerreinen aan de ene kant en de opgaves ten aanzien van de woningopgave, energietransitie en aan de andere kant. Graag een toelichting hierop.

Regioadvisering Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta

Onze samenleving moet zo snel mogelijk de overstap maken van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene, hernieuwbare energie. Windenergie is daar een voorbeeld van. Je kunt je nu eenmaal niet permitteren om tegen windparken op zee te zijn, want er zijn veel windmolens nodig om klimaatverandering tegen te gaan en over te stappen op het gebruik van duurzame energiebronnen. En de ruimte op land voor het plaatsen van windmolens volstaat niet. Toch heeft het bouwen van windparken en de aansluiting daarvan op het hoogspanningsnet op het vasteland wel negatieve effecten op de natuur. Hier moeten we de ogen niet voor sluiten. Zowel tijdens de aanlegfase (vaarbewegingen, geluidhinder, verstoring van de bodem als de zeebodem) als tijdens de gebruiksfase van het kabeltracé. Onze vrees is dat natuur, vooral de specifieke natuur op bepaalde locaties in de waterbodem, uiteindelijk één van de laatste belangen is waar naar wordt gekeken bij de keuze voor het kabeltracé. Bij inrichting van de zee is ecologie nu eenmaal niet het sterkste belang. De effecten op milieu, natuur en de ecologie van de keuze voor het kabeltracé op grondgebied van Zuid-Holland zelfstandig worden meegenomen in de afwegingen.

Wij beoordelen het als positief dat GS met de andere lokale overheden één gezamenlijke zienswijze heeft opgesteld voor de tracékeuze.

Advies ver alpha
Gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van de aangewezen rustgebieden in de N2000-gebieden Voordelta (Hinderplaat), Duinen van Goeree en Kwade Hoek (Slikken van de Kwade Hoek), Haringvliet (Slijkplaat, Ventjagersplaten) en Hollands Diep, zijn we geen voorstander van een tracévariant door deze gebieden.

Advies ver beta
We willen er specifiek aandacht voor vragen dat het tracé-alternatief MVL-2Y volgens het IEA mogelijk negatieve verstoring betekent voor het Natura 2000 gebied/Natuur Netwerk Nederland, Voordelta/Slikken van Voorne. Voor wat betreft de keuze van de voorkeurslocatie converterstation op de Maasvlakte Midden, deze kunnen wij steunen, met name vanwege de mogelijkheid om het converterstation te combineren met de bouw van een 380 kV-station.