Bijdrage Kustvisie


28 januari 2018

Natuurbescherming voorop stellen

In de visie staat dat de kust een drager vormt voor de versterking van het vestigingsklimaat in Zuid-Holland. De kust is echter een belangrijke ecologische drager en drager van een belangrijke waarde als schoon drinkwater en bescherming tegen de zee. Dit staat echter niet beschreven en mijn vraag is waarom niet?

De PvdD is van mening dat er veel tegenstrijdigheden in de discussienotitie zitten. Economische belangen, zoals de gewenste groei van het toerisme, de horeca, de recreatie, toename van het aantal recreatiewoningen en toenemende verkeersstromen vormen een bedreiging voor de vergroting van de biodiversiteit en de bescherming van de natuur en behoud van de landschappelijke kwaliteiten. De natuur zal verslechteren en dit zal niet alleen nadelige gevolgen hebben voor de natuur, maar ook voor de economische belangen. Dit leidt tot een ongewenste negatieve spiraal. Maar…. We kunnen nu dus een andere politieke keuze maken, zoals de bescherming van de natuur voorop stellen en onze veiligheid voorop stellen.

Energietransitie

Er wordt aangegeven dat de omschakeling naar een energietransitie een moeilijke opgave wordt. Dat klopt. Er wordt daarom gesproken over duurzamere energie, maar wat er in de discussienotitie ontbreekt is hoe het college wil omgaan met de oude onduurzame (fossiele) energiebronnen. Energietransitie is namelijk niet alleen meer duurzame energievormen, maar ook vermindering van huidige onduurzame energievormen. Hoe wordt dit aangepakt?

Oorzaken en gevolgen klimaatverandering

Als belangrijk onderdeel wordt veiligheid besproken (o.a. veiligheid van mensen, maar ook de negatieve invloed van de zeespiegelstijging op de zoetwatervoorraad). Hierbij wordt alleen ingegaan op de gevolgen van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel, zoals het aanleggen van de Zandmotor. Op zich is dat nodig, maar wat ons betreft zijn we daar niet mee klaar. Ook zal moeten worden ingegaan op maatregelen die de zeespiegel minder laten stijgen en laten dalen. Dus aanpak van de oorzaken. Daar wordt in deze notitie niet over gesproken. Bijvoorbeeld het huidige provinciale beleid van groei van de economie, aanleg van meer wegen, verdere schaalvergroting van de landbouw werken hier niet aan mee.

Is de gedeputeerde met ons eens dat ook de oorzaken moeten worden aangepakt en zo ja op welke wijze denkt de gedeputeerde dit te gaan doen?

Waterkwaliteit

In de Grevelingen is meer waterbeweging nodig om het probleem van zuurstofloosheid en schimmelmatten op de bodem tegen te gaan. Dit probleem breidt zich steeds verder in het meer uit. Ook in het Volkerak-Zoommeer is de waterkwaliteit niet goed, o.a. door blauwalgen. Het gecon­troleerd op een kier zetten van de Haringvlietsluizen zal voor trekvis een belangrijke verbinding rea­liseren tussen zee en rivier. Deze verbinding is een belangrijke randvoorwaarde voor de ambitie van NLDelta m.b.t. robuuste, onderling verbonden, veerkrachtige natuur. Kunt u iets zeggen over wanneer de sluizen precies op een kier gaan?

De zwemwaterkwaliteit is langs de Zuid-Hollandse kust in principe goed op orde. Een belangrijk aan­dachtspunt is echter het tijdelijke effect van hevige regenval op plekken waar riooloverstorten op zee uitmonden. Bij piekbuien kan vervuiling uit de openbare ruimte via deze overstorten leiden tot een tijdelijk sterke afname van de zwemwaterkwaliteit bij badplaatsen als Kijkduin, Katwijk en Noordwijk. Mijn vraag is: welke maatregelen worden er in dat geval getroffen?

Maasvlakte

Er staat: ‘De Maasvlakte als recreatieve schakel lijkt onderbelicht.’ Het gaat hier niet alleen om recreatie maar ook om natuurwaarden. Wat gaat hier nu verder gebeuren? Daar staat niets over in de visie. We zouden graag zien dat dit wordt toegevoegd! Graag een reactie van de gedeputeerde.

Maar ook de Maasvlakte en de 2e Maasvlakte herbergen veel natuurwaarden en biodiversiteit. Wat gaat de gedeputeerde doen om ook dit gebied te betrekken bij de kustvisie en maatregelen te treffen om waardevolle natuurdelen van deze gebieden beter te beschermen?

Natuurlijke kust

‘Het strand vormt de grootste openbare ruimte van Zuid-Holland. Het is er voor iedereen en is gratis toegankelijk. Hier ben je in grote mate vrij om te doen wat je wilt.’ zo staat er in het document. Wat ons betreft moet dit zo blijven, mede gebaseerd op de kernwaarden van de PvdD: persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Rust en stilte zijn de belangrijke immateriële waarden, die de kustgebieden kenmerken. Daar moeten we zuinig op zijn in ons drukke landje. De PvdD vindt het van groot belang om de duinen en het strand natuurlijk te houden en niet te bebouwen! De duinen beschermen ons. Laten wij de duinen beschermen!

De PvdD is blij met de bescherming van de kust en het strand van de Natura 2000-gebieden. Om de natuur te beschermen is het belangrijk dat er niet gebouwd wordt en er geen economische ontwikkeling mogelijk is. Maar er is meer voor nodig om de kustnatuur te beschermen. Intensivering van toerisme en recreatie dragen niet bij aan natuurbescherming en verbetering van de biodiversiteit. Op welke wijze worden de gebieden hiertegen beschermd? Want als intensief gebruikte plekken té intensief worden en de rustige kustgebieden niet meer zo rustig zijn gaat deze belangrijke kwaliteit verloren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer