Bijdrage ‘Nota Provin­ciaal Belang’ 12 november 2008


16 november 2008

Wat is provinciaal belang? De meningen kunnen daarover erg uiteenlopen.
Wat ik bijvoorbeeld mis bij trends en ontwikkelingen is de schaarste aan ruimte (pagina 5 van het document). Energieschaarste wordt wel genoemd, maar schaarste aan ruimte niet. De druk op ruimte zal alleen maar toenemen en dient naar mijn mening als een belangrijke ontwikkeling. Behoud van de open en groene ruimten zijn bij de toenemende schaarste aan ruimte van essentieel belang. Kan de gedeputeerde mij antwoord geven op de vraag waarom deze ontwikkeling niet is meegenomen?

Wat nadrukkelijk als provinciaal belang wordt meegenomen, zijn de economische aspecten (de P van profit), zoals:
concurrerend aan aantrekkelijk provinciaal profiel; een internationaal concurrerende topregio;
samenhangend stedelijk netwerk;
stad en land verbonden;
vitaal divers en aantrekkelijk landschap. De ecologische hoofdstructuur wordt hier wel genoemd, maar wordt verder niet echt uitgewerkt als zijnde van provinciaal belang.

De ecologische aspecten als zelfstandig provinciaal belang worden niet genoemd (de P van Planet). Echter naast economische aspecten, dienen ook ecologische aspecten een belangrijk zelfstandig provinciaal belang. De provincie heeft in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet een belangrijke taak op het gebied van bescherming van (de leefgebieden van) inheemse in het wild levende dieren. Door de toenemende verstedelijking komt de leefruimte van in het wild levende dieren steeds meer in de verdrukking en het behoud van natuur en groene ruimte wordt in onze sterk verstedelijkte provincie steeds belangrijker. Daarom dien ik hiervoor een motie in.

Op 29 mei 2008 is een motie is aangenomen (motie 51), waarin GS wordt opgedragen om in beleidsvoorstellen op terreinen waar dierenwelzijn in het geding is, dierenwelzijn mee te nemen in de belangenafweging die ten grondslag ligt aan de beleidsadvisering en gevraagde besluitvorming. GS is in motie 51 verder opgedragen om in deze beleidsvoorstellen expliciet aan te geven wat het effect is van het voorgenomen beleid of kan zijn op het welzijn van dieren, op welke wijze negatieve effecten tot een minimum beperkt zijn en welke belangenafweging heeft geleid tot het voorgenomen beleid i.c. de voorgestelde besluitvorming.
De ruimtelijke relevante aspecten van dierenwelzijnsbeleid zijn niet bij totstandkoming van de Nota Provinciaal Belang betrokken en hebben daarin dus ook niet hun weerslag gevonden. De conclusie is dat in de Nota Provinciaal belang derhalve geen uitvoering is gegeven aan de bovengenoemde motie 51. Daarom dien ik een motie in om uitvoering te geven aan motie 51 met betrekking tot de Nota Provinciaal Belang.

Tot zover mijn bijdrage.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer