Bijdrage Meerjaren inves­te­ringsplan Groen 2016-2019


1 december 2016

Natuurdoelen

Inhalen achterstanden doelstellingen.

Scores op biodiversiteit

Hof van Delfland en IJsselmonde scoren gemiddeld op biodiversiteit. Hoe wordt dit verder versterkt? Blankenburgtunnel en Rotterdamsebaan zijn een bedreiging voor de natuur en de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier. Hoe scoren Voorne Putten, Groene Hart en ZH Oost en Waterdriehoek? Dat wordt niet vermeld.

Wat is de aanpak voor het inhalen van de achterstanden van de realisatie van de natuurdoelen? En wat is Plan B ingeval de gestelde doelen niet worden gehaald met de nu voorgestelde aanpak?

De PvdD vraagt tevens aandacht voor meer ecologische verbindingen. Deze zijn cruciaal voor het verbeteren van de biodiversiteit en een robuuster natuurnetwerk.

Vereconomisering natuur en kuststreek

De PvdD is zeer bezorgd over de vereconomisering van de natuur en de ontwikkeling van verdienmodellen van de natuur. Doordat de natuur steeds minder in overheidshanden komt en natuur door de overheid wordt verkocht, bestaat het gevaar dat de natuur steeds meer wordt vermarkt om kosten te dekken en financieel voordeel te halen uit de natuur. En dat terwijl we de natuur juist moeten beschermen.

Zo ook de kuststreek. We maken ons grote zorgen of de kust wel voldoende is beschermd tegen projectontwikkelaars die er een slaatje uit willen slaan. Eén van de weinige plekken waar mensen nu nog rust en stilte vinden. En dat is hard nodig. Bebouwing in de duinen en aan de kust moet wat ons betreft helemaal verboden worden, met uitzondering van bouwen voor reddingsmaatschappijen.

Meer toerisme en Riviercruises in Deltagebied

Op Goeree wil men meer toerisme en stijging aantal overnachtingen…

Eén van de toeristische trekpleisters moeten riviercruises in het deltagebied worden. Daar schuilt een gevaar van aantasting van de natuur daar. Is er nagedacht over de intensiteit van deze cruises en hoe deze nieuwe ontwikkeling in evenwicht kan worden gehouden met de omgeving. Het kan namelijk zeer strijdig zijn met elkaar.

Recreatie mag wat ons betreft niet ten koste gaan van natuur en landschappelijke waarden.

Meer natuur

De PvdD vindt het een goede zaak dat een nieuw thema is toegevoegd aan de natuurdoelen: groen en gezondheid: goed.

70 procent van de Zuid-Hollanders wil meer natuur en groen en is op zoek naar rust, ruimte en stilte in de natuur. Dat moet geboden worden. Door het steeds intensievere gebruik van de bestaande recreatie- en natuurgebieden , vooral in het weekend, neemt deze behoefte toe en is meer natuur nodig! Er wordt vo

Er wordt, zoals gezegd, vooral ingezet om de natuur te benutten voor mensen. Echter over een gezonde leefomgeving voor in het wild levende dieren in onze provincie en hun bescherming wordt niet gesproken. Dit mag wat ons betreft nadrukkelijk in het uitvoeringsplan worden verwerkt en wordt niet nader benoemd en uitgewerkt in de uitvoering.

Landbouwinnovaties

Er gaan vele miljoenen euro’s naar landbouwinnovaties. De PvdD is echter van mening dat de echte problemen die de landbouw veroorzaken niet echt worden aangepakt. Afschaffing van de veeindustrie en vermindering van de veestapel is hard nodig. We kunnen ons niet permitteren om te produceren voor de wereldbevolking. Dat gaat ten koste van het leefmilieu in Nederland, van dierenwelzijn en van de lokale economieën in arme landen.

Wat ons betreft is de huidige aanpak veel te veel pappen en nat houden. We verzoeken de gedeputeerde met klem om in samenwerking met het Rijk deze problemen met ernstige gevolgen aan te pakken op een manier die effect genereert. Dat is wat ons betreft een natuurinclusieve, biologische en circulaire landbouw, die in evenwicht is met haar omgeving.

Aan gronden die worden verpacht voor agrarische doeleinden worden geen voorwaarden gesteld wat betreft natuurbeheer. De provicie heeft dyurzaamheid naar eigen zeggen hoog in het vaandel staan en wil inzetten op verduurzaming van de landbouw in Zuid-Holland. In dat geval is het van groot belang dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft door voorwaarden te stellen in nieuwe pachtovereenkomsten met agrariërs, zoals voorwaarden over maaibeleid, latere maaidata, minder bemesting, bloem- en kruidenrijk grasland en minder gifgebruik. We overwegen hiervoor een motie in te dienen.

Hydrologische maatregelen PAS

De PvdD vindt dat er meer bronmaatregelen nodig zijn om de stokstofdepositie te laten dalen en minder inzet op symptoombestrijding, zoals ingrepen in de natuur hiervoor. Dus wat ons betreft inzetten op vermindering van de veestapel..

Weidevogels

De Vogelbescherming heeft aangegeven dat ook het laatste broedseizoen van onze nationale vogel de grutto dramatisch is verlopen. Er groeiden onvoldoende jongen op om het aantal grutto’s in ons land op peil te houden.. De grutto gaat, net als andere weidevogels, hard in aantal achteruit. De nationale telling leverde dit jaar slechts 4.000 vliegvlugge jongen op, ruim minder dan de 11.000 die nodig zijn om de stand op peil te houden.

De weidevogels worden niet gered door massaal één van onze weinige predatoren de vos af te schieten. Het ecologisch systeem wordt hierdoor nog meer ontwricht, temeer om dat vossen ook muizen eten. De oplossing ligt hoofdzakelijk in een ander weidebeheer± minder gif, anders maaien, bloem/ en kruidenrijk landschap en minder bemesting. Zolang dit niet wordt aangepakt, zullen de weidevogels het niet gaan redden. Er zijn te weinig weidevogelgebieden. De Partij voor de Dieren verzoekt de gedeputeerde met klem hierop te gaan inzetten.

Eén van de zeer succesvolle weidevogelgebieden is de Leenherenpolder, maar dit gebied is niet aangewezen als weidevogelgebied. Het Hoeksche Waards Landschap heeft de Leenherenpolder uitgroepen tot beste weidevogelgebied van het eiland. Op de 33 ha broeden kieviten, scholeksters, grutto’s en tureluurs, graspiepers en veldleeuweriken, en er worden komend jaar zelfs broedende wulpen verwacht..

Tegen het niet aanwijzen als N2000 gebied loopt een beroepsprocedure. GS hebben aangegeven dat hangende die procedure geen onomkeerbare beslissingen over de polder worden genomen. Daar past dan toch bij dat beheer passend bij die N2000 aanwijzing gecontinueerd wordt? Is de gedeputeerde bereid om dit gebied in ieder geval aan te wijzen als kerngebied voor weidevogels en hiervoor weidevogelsubsidie te verstrekken? Als naar gelang het antwoord overweegt de PvdD hiervoor een amendement in te dienen.

Groenparticipatie

Op zich goed dat vrijwilligers zich inzetten voor natuurbehoud, maar dit mag geen randvoorwaarde zijn voor natuuronderhoud

Provinciale natuurgebieden

Ten slotte: provinciale gebieden worden wat ons betreft niet verkocht maar blijven in overheidshanden. Zo kan de provincie op een betere manier de regie houden op de natuurdoelen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer