Bijdrage Veror­dening en kader­stelling nieuwe Natuur­be­scher­mingswet 9 november 2016


9 november 2016

Allereerst dank aan de initiatiefnemer van het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ voor dit waardevolle initiatief.

Onnodige doding van in het wild levende dieren vermoordt de onschuld en tast ons collectieve geluk aan. Steeds meer mensen verzetten zich tegen dit voor het plezier doden van dieren en wordt andermans geluk aan flarden geschoten. Dit hoort in een beschaafd land als de onze niet meer plaats te vinden.

De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In ons kleine landje wordt de leefruimte van deze dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. De dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, vaak zonder enig ander resultaat dan de dood van talloze dieren. De hobbyjacht, vaak uitgevoerd onder het mom van populatiebeheer, moet stoppen. Elk jaar worden twee miljoen dieren doodgeschoten en nog eens talloze dieren aangeschoten. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. De jacht zorgt voor overpopulatie, want door het wegvallen van grote aantallen dieren worden het jaar daarna ter compensatie meer jongen geboren. Het uitzetten en bijvoederen van dieren verstoort het natuurlijk evenwicht. De intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren zijn wat ons betreft uitgangspunt van beleid. Wat ons betreft moet dit ook opgenomen worden in het faunabeheerplan en we dienen hiervoor een amendement in.

Dieren mogen niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd. We vinden dat de provincie de zorg moet regelen van in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt. De provincie moet helpen om opvangcentra voor deze dieren zowel verder te professionaliseren.

Jaarlijks worden tientallen miljoenen euro’s uitgegeven aan zinloze en wrede bestrijding van zogenaamde ‘schadelijke dieren’, zoals ganzen, vossen en muskusratten. Ganzen worden op grote schaal vergast en jaarlijks sterven deze dieren een zinloze en gruwelijke dood. We moeten slimme, effectieve en diervriendelijke methoden ontwikkelen en inzetten om schade te voorkomen.

Ik wil graag een aantal wijzigingsvoorstellen nader toelichten.

Natuur en landbouw

De intensivering van de landbouw heeft de problemen van toegenomen schade voor een groot deel zelf veroorzaakt. De Partij voor de Dieren vindt dat boeren die investeren in diervriendelijke alternatieven om schade te voorkomen niet gestraft mogen worden en hun schade vergoed moeten krijgen. Zo help je de innovatie in de landbouw verder en wordt daarbij het dierenwelzijn verbeterd. Een win-win situatie dus. We willen dat de beleidsregel zo wordt gewijzigd dat het doden van dieren niet verplicht wordt gesteld voor tegemoetkoming in de schade en dienen hiervoor een amendement in.

Vrijstelling bemesting Natura 2000 gebieden

Het voorstel biedt vrijstelling voor beweiden en bemesten in Natura 2000-gebieden. Dit is in strijd met de internationale Habitatrichtlijn en dit mag gewoon niet. Er moeten juist bronmaatregelen getroffen worden. We stellen voor dat er geen vrijstelling wordt verleend voor de bemesting van Natura 2000 gebieden en dienen hiervoor een amendement in.

Royeren jager bij misdraging

Onze fractie vindt het een goede zaak dat is opgenomen dat de WBE een lid bij misdraging en dierenmishandeling kan royeren en dat deze persoon geen schadebeheer meer mag uitvoeren. Zo kan tegen dierenmishandeling ook via provinciaal beleid worden opgetreden.

Leden vanuit maatschappelijke organisaties in FBE

Onze fractie pleit voor het aanpassen van de samenstelling van het bestuur van de FBE, om tot een meer evenwichtig bestuur te komen. We vinden dat er twee maatschappelijke plekken moeten worden vastgelegd binnen de FBE en dienen daarom hiervoor een amendement in.

Het gaat wat ons betreft niet om maatschappelijke organisaties die een duurzaam beheer van populaties uitvoeren, maar om organisaties die de bescherming van dieren in hun vaandel hebben staan. Dat is een ander uitgangspunt.

Beleidsarme natuurvisie

Deze notitie is een beleidsarme notitie. De gedeputeerde heeft aangegeven dat er volgend jaar beleidsrijke voorstellen volgen. Onze vrees is dat dit voorstel wordt ingepast in de herijking van het Uitvoeringsprogramma Groen en er verder niet veel meer wordt ondernomen en dat er dus geen beleidsrijke visie meer volgt. Daarom willen we dat nu al de ambitie wordt uitgesproken dat wordt ingezet op effectieve natuurbescherming en actief herstel van biodiversiteit en bredere doelen, en dat nu al nader te beschermen provinciale natuurgebieden en landschappen, met bijzondere aandacht voor de kuststrook, worden aangewezen. Deze natuurambitie kan samen met PS nader worden uitgewerkt in aanloop naar de Omgevingsvisie. Daarom tekenen we mee met het amendement dat GroenLinks hiervoor indient.

Plezierjacht en burgerinitiatief ‘Stop de hobbyacht’

De wet erkent de intrinsieke waarde van de natuur (artikel 1.10). Het betreft de intrinsieke waarde van de natuur in al haar verschijningsvormen. Daarmee erkent de wet de intrinsieke waarde van elk individueel dier. Het doodschieten van een dier zonder nut of noodzaak gaat volledig voorbij aan deze intrinsieke waarde. Waar bij het beheer van populaties op basis van een ontheffing en vrijstelling nut en noodzaak dient te worden aangetoond, is dit voor haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif niet het geval. Deze dieren mogen gedood worden enkel voor het plezier van de jager. Dit is niet meer van deze tijd. De wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om nadere eisen te stellen aan een faunabeheerplan. We willen de voorwaarden die gelden voor ontheffing en vrijstelling ook voor jacht laten gelden.

Het mogen doden van dieren enkel voor plezier is nog steeds niet verboden. D66, CDA, SP, PvdA, GL en PvdD hebben in de aanloop naar de laatste provinciale verkiezingen aangegeven dat het doden van dieren enkel voor plezier niet meer zou mogen worden toegestaan. Provinciale Staten hebben enkele bevoegdheden m.b.t. de jacht. Zij kunnen voorwaarden stellen aan de jacht, conform de bedoeling van de wet, namelijk alleen jacht toestaan indien dit maatschappelijk nuttig en noodzakelijk is en de gunstige staat van instandhouding van de soort waarborgen. We dienen een amendement in om in het faunabeheerplan beleid op te nemen die beperkingen stellen aan de plezierjacht.

Vrijstellingen

Bij het verlenen van vrijstelling is het maken van bezwaar niet mogelijk. Hierdoor wordt aan burgers een belangrijke democratisch recht ontnomen, waar nu regelmatig wel gebruik van gemaakt wordt. Alleen al om die reden vinden we dat er geen vrijstellingen verleend moeten worden, maar alleen ontheffingen. De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij ingeval van schadebestrijding veel meer maatwerk wil toepassen. Dat is bij de verlening van ontheffingen veel beter mogelijk. Bij ontheffing verlening kan een bepaald gebied en een bepaalde periode worden aangewezen en kunnen specifiekere voorwaarden gesteld worden. Verder is er bij een ontheffing sprake van een gerichte planmatige aanpak en bij een vrijstelling niet. Bijvoorbeeld de knobbelzwaan, deze is straks het hele jaar door vrij bejaagbaar op nagenoeg alle plaatsen en een deel van het jaar op alle gewassen. Kortom, een vogelvrijverklaring. Deze argumenten onderbouwen waarom geen vrijstellingen maar enkel ontheffingen verleend moeten worden. Als er op een zorgvuldige wijze ontheffingen worden verleend, zal dit het natuurbeleid en het welzijn van dieren ten goede komen. De Partij voor de Dieren dient hiervoor een amendement in.

Voorhangprocedure Faunabeheerplannen en gunstige staat van instandhouding van de soort

We zijn blij met de toezegging van de gedeputeerde dat de faunabeheerplannen voorad ter advisering worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

De gunstige staat van instandhouding van de soort kan ook zelfstandig door GS worden bepaald. Hierbij vinden we dat democratische controle door PS mogelijk moet zijn en dat ook een dergelijk GS besluit vooraf ter advisering moet worden voorgelegd aan PS.

Dat geldt ook voor de bepaling wanneer populatiebeheer wordt toegepast. De grens bij populatiebeheer wordt door GS vastgesteld op 100.000 euro. We willen dat de inzet van populatiebeheer en het schadebedrag dat hiervoor wordt vastgesteld van tevoren ter advisering wordt voorgelegd aan PS. We dienen hiervoor een amendement in.

Lijst van dieren met vrijstelling

De PvdD heeft grote moeite met dieren die worden vermeld op een vrijstellingslijst, omdat de bescherming van dieren voorop moet staan en niet het mogen doden van dieren. Onze fractie dient een amendement in om geen dieren meer op de vrijstellingslijst te plaatsen.

Bos/Houtopstanden
Voor de Partij voor de Dieren is het cruciaal dat goed gemonitord wordt dat het areaal bos in onze provincie niet kleiner wordt door menselijk handelen. De boswet voorzag hierin. Hoe gaat het college de ontwikkelingen van het bosareaal in beeld brengen? Er zijn ook houtopstanden die wel onder de huidige boswet vallen, maar geen onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur. Het mag niet gebeuren dat deze bossen stilletjes verdwijnen. Hoe gaat deze ontwikkeling gevolgd worden en op welke wijze worden bomen beschermd? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tot zover min reactie in eerste termijn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer