Bijdrage begroting 2017


9 november 2016

Allereerst een opmerking over de uitslag van de presidentsverkiezingen in Amerika. Wat een teleurstellende uitslag dat Donald Trump is gekozen tot president. We maken ons met deze uitslag zorgen over de kwaliteit van leven en de leefbaarheid op onze planeet, wereldwijd.

Dat brengt mij bij het thema van mijn bijdrage: leven. Ik kom straks hier straks op terug.

Allereerst wil ik ingaan op een aantal inhoudelijke punten.

NB-wet-vergunningen

In 2016 alleen al zijn er tot en met 4 november 611 NB-wetvergunningen verleend, waarvan 537 (81,2%) voor uitbreiding van melkveehouderijen. In twee jaar tijd is het aantal NB-wetvergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven verdrievoudigd (!). De depositie van stikstof is in 13 van de 26 Natura-2000 gebieden te hoog (te weten: (Kennemerland-Zuid, Meijendel & Berkheide, Voornes Duin, Duinen Goeree, Nieuwkoopse Plassen, Zouweboezem, Uiterwaarden Lek, Coepelduinen, Lingedijk & Diefdijk Zuid, Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark, Grevelingen en Biesbosch). Daardoor zijn er grote nadelige gevolgen voor de kwaliteit van deze kwetsbare natuurgebieden. De internationaal gestelde natuurdoelen (Natura 2000-doelen) worden niet gehaald als we op deze manier doorgaan. We vragen het college om uiterst terughoudend te zijn met het verlenen van deze ontheffingen en geen vergunningen te verlenen als dit in strijd is met het vastgestelde (landelijke) beleid. Ook wordt het college gevraagd hier strak de hand aan te houden. We houden hiervoor een motie achter de hand.

Reclameborden langs provinciale wegen

Reclameborden dragen bij aan de verrommeling en horizonvervuiling van de openheid van ons provinciale landschap. Het kan ook de veiligheid van weggebruikers in gevaar brengen doordat ze afgeleid worden door de reclameborden. De landschapsverordening is in 2007 ingetrokken. Hierin waren regels hierover opgesteld en we weten niet hoe de situatie zich verder heeft ontwikkeld. We dienen een motie in waarin we het college verzoeken om

middels een kort onderzoek (quick scan) te achterhalen hoe het beleid aangaande reclame-uitingen langs openbare wegen zich heeft ontwikkeld en hierin mee te nemen in hoeverre verschillende soorten reclame-uitingen de verkeersveiligheid beïnvloeden.

Geen moties meer op papier

Er wordt veel papier gebruikt bij het indienen van moties en amendementen. Om minder papier te gebruiken en om papierverspilling tegen te gaan zal onze fractie het Presidium verzoeken om bij het indienen van moties en amendementen deze niet meer in veelvoud op papier rond te delen, maar gebruik te maken van moderne ICT-mogelijkheden. We hopen dat dit op steun kan rekenen van de overige fracties.

Monumentenwacht

Voor het behoud van het cultureel erfgoed vraagt de Partij voor de Dieren aandacht voor de Monumentenwacht. De Monumentenwacht van het Erfgoedhuis is een onafhankelijke onderhoudsadviseur, die monumenteneigenaren en -beheerders helpt met de instandhouding van monumenten en historische panden. We zijn teleurgestelddat het kabinet heeft besloten om de belastingvoordelen aan privé-eigenaren voor onderhoud van hun monumenten af te schaffen en steunen daarom de motie van de VVD, die het college vraagt om het Rijk op te roepen de afschaffing van de belastingvoordelen te herzien.

Versnelling inhalen achterstand natuurrealisatie.

De natuur is van ons allemaal en wezenlijk onderdeel van ons collectief geluk, een onschuldige hang naar schoonheid. Zeventig procent van de Zuid-Hollandse inwoners wil dat het natuurareaal in Zuid-Holland wordt uitgebreid. De natuur dient een belangrijk algemeen maatschappelijk belang. Echter, in de afgelopen jaren zijn de provinciale natuurdoelen telkens naar beneden bijgesteld en zelfs die worden niet eens gehaald. In 2027 moeten ook in Zuid-Holland de afgesproken natuurdoelen zijn gerealiseerd. Nog steeds ligt er veel geld op de plank dat niet wordt besteed aan de natuur. Extra inzet is nodig om de achterstanden weg te werken en de natuurdoelen te kunnen realiseren. Daarom verzoeken we in een motie het college om het gereserveerde geld ook daadwerkelijk te gaan uitgeven, zodat de afgesproken natuurdoelen worden gehaald. Ook willen we dat het college zich extra inspant om de achterstand op het gebied van de geplande natuurdoelen in te halen. Verder vragen we het college om Provinciale Staten voor 1 maart 2017 te informeren welke aanpak wordt gekozen om de achterstand in de realisatie van de geplande natuurdoelen in te halen.

Regionale economie

Veel producten kunnen beter regionaal dan ver weg worden geproduceerd. Denk aan voedsel en energie. Nederland maakt al lang nauwelijks zelf nog producten als kleding, schoenen en meubels. Ook worden landbouwproducten veel te weinig regionaal afgezet. Verder laten we producten steeds minder vaak repareren en zijn we geen koploper in het ontwikkelen en maken van duurzame producten zoals zonnepanelen. Dit is een gemiste kans voor de versterking van de regionale economie. Veel mensen in ons land beschikken over sterke ondernemingszin en veel creativiteit. Laten we die gebruiken!

Momenteel wordt de economische groei met toenemende schuld gevoed. De provincie heeft een belangrijke taak op het gebied van regionale economie. Een regionale economie regelt haar eigen zaken binnen een menselijke maat. Minder ongelijkheid, meer democratie en participatie. Gemeenten die lokaal en regionaal zelf werk kunnen scheppen. Economie van onderop. Een decentraal en lokaal of regionale georganiseerde economie heeft immers geen behoefte aan de ‘hogepriesters’ van de wereldwijde ‘geldkerk’ van multinationals, die enkel de kortetermijnbelangen preken zonder rekening te houden met de gevolgen voor datgene en diegenen die geen stem hebben. De PvdD wil deze groepen mensen en dieren een stem geven. De Partij voor de Dieren wil juist een economie die ten dienste staat van alles wat het leven de moeite waard maakt. Zoals de bestrijding van armoede, de bevordering van gelijkheid, veiligheid en de leefbaarheid van de aarde.

Als je helder in beeld hebt hoe problemen ontstaan, is het vervolgens een logische stap om te beginnen met het radicaal omkeren van de grootste pijnpunten. Jane Goodall zei ooit: “Op zoveel manieren vernietigen we onze planeet en het leven daarop. Eens zullen we ons dat bewust worden en dan zullen we wat gaan doen.” Niet alleen voor mensen maar ook voor dieren.

Zorg voor dieren

Elk dier heeft net als wij mensen een unieke persoonlijkheid. Dieren betalen de dure prijs van het gegeven dat geld centraal staat in deze economie. Ze geven hun leven en worden massaal geofferd op het altaar van onze geldgedreven economie. Mensen doen er echt alles aan om te kunnen blijven leven. Zou dat voor dieren anders zijn? Voor een paar honderd euro schade worden al massaal dieren gedood. Dat kan en moet anders. De intensieve landbouw zelf is de veroorzaker van de massale aanwezigheid van sommige dieren door de productie van groene eiwitrijke woestijnen. We hebben er zojuist nog over gesproken tijdens de behandeling van de nieuwe NB-wet. Paul McCartney zei ‘t zo: ‘Een dier vindt zijn leven net zo belangrijk als ik het mijne.”

Dieren zijn geen product of ding. Het zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel. Ze nemen, net als wij mensen, hun omgeving waar met hun zintuigen, hebben net als wij families om voor te zorgen, kennen net als wij angst, vreugde, tederheid en blijdschap, voelen pijn en verdriet en hebben families om voor te zorgen. Als we ons daarvan bewust zijn, zullen we om ze geven en onze verantwoordelijkheid nemen om voor ze te zorgen en zullen we ze helpen.

Aandacht en respect zijn waardevolle actuele waarden, die ook gelden voor de omgang met de dieren en met de levende natuur. Wij zijn verbonden met elkaar en aangewezen op elkaar; er is sprake van een wederkerige reactie. Als het slecht gaat met het leven van dieren en onze aarde, zal het uiteindelijk ook slecht gaan met het leven van ons, mensen. En het gaat slecht. Daarom zullen we plan B moeten volgen omdat er geen planeet B is. Daarom verdient al het leven onze respectvolle aandacht, onze zorgzaamheid, onze verantwoordelijkheid en terughoudendheid. Daarom mogen wij onze aarde, onze planeet, onze enige leefbare plek waar we het allemaal mee moeten doen, niet uitbuiten, misbruiken en ruïneren. Dat heeft consequenties voor ons alledaagse leven: voor hoe wij omgaan met huisdieren, met in het wild levende dieren, met de natuur en met hoe wij eten en consumeren. Waardig omgaan met leven behoort tot de omgangsvormen die met respect en beschaving te maken hebben. Want ook onze kinderen en kleinkinderen en toekomstige dierengeneraties hebben recht op een waardig leven.

Ik wil eindigen met een citaat van Albert Schweizer, die zei: “Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil.”

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer