Bijdrage RWE commissie Verdichting en Jaar­stukken 2022 Economie


25 mei 2022

Verdichting

Dank voor deze kaderstellende bespreking over dichtheden bij woningbouwplannen. In het document komt naar voren dat langzaam verkeer wordt gestimuleerd, terwijl autoverkeer juist ontmoedigd zal worden. Dit vinden wij een goede ontwikkeling, maar het valt ons op dat openbaar vervoer als alternatief voor de auto niet wordt genoemd. Heeft het OV ook een plaats in de verdichtingsplannen?
Op p.6 wordt gesteld dat uit gesprekken met gemeenten over woningbouwlocaties blijkt dat de stedelijke hoofdgroenstructuur gerespecteerd wordt en dat daar niet of nauwelijks wordt gebouwd. Maar waar ‘blijkt’ dit uit? Kunnen voor de hoofdstedelijke groenstructuur geen hardere afspraken over gemaakt worden tussen provincie en gemeenten? Het zou mooi zijn als er niet meer aan de groene structuren wordt geknabbeld – we hebben in Zuid-Holland immers alle natuur hard nodig. Graag een reactie van gedeputeerde of zij mogelijkheden ziet waarop de provincie zich nog beter kan inzetten voor behoud van de stedelijke hoofdgroenstructuren.

Partij voor de Dieren is voorstander voor het invoeren van een generieke kwantitatieve groennorm, zoals wordt voorgesteld in de initiatiefnota van Bromet en Boswijk. Het integraal werken aan de woningbouwopgave door de koppeling van de kwaliteit van het groen bij verdichtingsplannen, vinden we een belangrijke constatering, want groen hoeft niet gelijk te staan aan ecologie en behoud en versterking van de biodiversiteit. De stads- of regio ecoloog standaard bij de ontwikkeling van bouwplannen voor de inpassing van stads- of streeknatuur betrekken vinden we een goede ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam waar de stadsecoloog al in een vroeg stadium wordt ingezet bij woningbouwprojecten.

Daarnaast heeft het behoud van bestaande natuurwaarden onze voorkeur. We vinden natuurinclusiviteit heel belangrijk als het over de woningbouwopgave gaat, niet alleen bij de woningbouw zelf, maar ook bij verdichting. Dat natuurinclusiviteit niet wordt genoemd in het stuk, bevreemdt ons, want in onze optiek is natuurinclusiviteit een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame verdichting. Daarom doen we de suggestie om dit standaard mee te nemen bij de ontwikkeling van woningbouwplannen.

Onder het kopje ‘gaat dichtheid ten koste van ecologie en groen’ worden sportvelden en volkstuinen als groene gebieden gezien: wij vinden dit opvallend en vragen ons af of dit wel terecht is? Een sportveld van kunstgras heeft weinig ecologische meerwaarde. Volkstuinen kunnen waardevol groen herbergen, maar het zou niet alleen als ‘groen gebied’ moeten tellen alleen omdat er planten groeien. Waar blijkt de meerwaarde uit voor bijv. de biodiversiteit? Graag een reactie van de gedeputeerde.

En als laatste een vraag aan gedeputeerde: ziet het College mogelijkheden om innovatieve initiatieven mee te nemen in ontwikkeling van verdichting bij woningbouw? Ik noem het voorbeeld van het voorstel voor collectief wonen (ingekomen stuk van de heer Ed Rutten over coöperatieve woonvormen op het platteland).

Vliegtuiglawaai

Wij kunnen ons vinden in de oproep van de vier organisaties aan de provincie. De inspraakreacties spreken voor zich. Bij het Schone Lucht Akkoord hanteert het College wel de normen van de WHO, het is ons niet helemaal duidelijk waarom dit op het gebied van vliegtuiglawaai niet mogelijk is. De reactie van het College op de brief vinden we vanuit deze visie aan de magere kant. We roepen het College dan ook op om de normen van de WHO te betrekken in haar standpunt en zich in te zetten voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Zuid-Holland.

Jaarstukken 2022

De Partij voor de Dieren heeft moeite met het uitgangspunt in de Jaarstukken ten aanzien van economische groei als een natuurlijk gegeven. De Partij voor de Dieren heeft als uitgangspunt dat economische activiteiten plaatsvinden binnen de grenzen van de aarde, we moeten stoppen met economische groei op een planeet die niet meegroeit. Hiervoor moet ecologie in ieder geval betrokken worden bij beleidskeuzes van de provincie en indien nodig moeten ecologische belangen boven economische belangen worden gesteld. Hierop komen wij terug in de bespreking van de jaarstukken in de commissie KNM en richt ik mij met een paar opmerkingen op ambitie 6.

Blij met inzet van gedeputeerde op permanente bewoning van recreatieparken, sociale huur en lagere segment woning en het handhaven van de 3 hectare kaart, behoud van de groene ruimte.

Wel maken we ons zorgen op het dossier van woningbouw dat ecologische waarden voldoende worden meegewogen. De natuur en de dieren mogen niet ten koste gaan van de woningbouw. Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen moet een onderdeel vormen van de realisatie van woningbouw. Wat ons betreft worden de restbudgetten uit onder andere omgevingsbeleid en uitvoering WRO die vrij vallen middelen, deels ingezet ter versterking van de natuur.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon