Bijdrage schrappen Oost­vliet­polder en aanwijzen Veen­derveld


27 juni 2013

De fractie van de PvdD is heel blij met het schrappen van de Oostvlietpolder als gebied voor bedrijventerreinen. Maar…..

Met een enorme overcapaciteit van beschikbare en bestaande bedrijventerreinen, vindt onze fractie het onverantwoord om het bijzondere en kostbare veenweidegebied op te offeren van het Veenderveld voor de realisatie van nog weer een nieuw bedrijventerrein.

De economische crisis en toenemende digitalisering houden nog wel even aan. Het voorstel voldoet niet aan de duurzame ladder. Zelfs als de Oostvlietpolder afvalt is er in de regio voldoende beschikbaarheid aan bedrijven- en kantoorruimte en zelfs meer dan dat. Het bedrijfsleven zou op deze wijze prima verder kunnen en helpen daarme bij aan het behoud van de groene ruimten.

Het gebiedsprofiel van Veenderveld beschrijft het behoud van en waar mogelijk ontwikkeling van natuurwaarden in de vorm van natuurlijke oevers en veenweidenatuur. Het voorstel betekent een enorme aantasting van de natuur en ook weidevogelgebieden. We vinden het onaanvaardbaar dat een deel van de kwaliteiten, zoals de openheid en de waarde voor weidevogels verloren zal gaan.

Ook is het gebied van belang voor weidegang voor dieren en de grondgebonden landbouw.

Daarom dienen we een amendement in om wel de Oostvlietpolder te schappen als bedrijventerrein, maar het Veenderveld niet aan te wijzen als gebied voor bedrijventerreinen.

De PvdD is voorstander van een ‘zero tolerance’ beleid voor nieuwe bedrijfsterreinen. Vanwege al deze argumenten is het geen verstandig besluit om een dergelijk waardevol gebied om te zetten naar bedrijventerrein en kunnen we niet instemmen met het voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer