Bijdrage Uitvoe­rings­be­sluit Rijn­land­route


27 juni 2013

GS gaan bij de aanleg van deze weg nog steeds uit van een groeiscenario en het Global Economy Scenario en gaan hierbij volledig voorbij aan de werkelijkheid. Het autoverkeer neemt af, de economie krimpt en dat blijft nog wel even zo, de ontwikkeling van bedrijventerreinen liggen op hun gat en de woningbouw in Valkenburg gaat grotendeels niet door. Er wordt een uitbreiding verwacht van 70% groei van kantoren in 15 jaar. FloraHolland heeft aangegeven dat de bloemenveiling over 10 jaar niet meer in de huidige vorm zal bestaan, omdat alle transacties binnenkort elektronisch zullen plaatsvinden

Onbegrijpelijk dat GS op hun roze wolk blijven zitten en waarom zij nog steeds vasthouden aan deze niet realistische gegevens t.a.v.

Groei van verkeer,

Groei van kantoorruimte,

Financiën

Dan de financiën Er is een tekort van ruim 12 miljoen euro. En daarmee zijn we er nog niet. Ik kan u op een briefje geven dat er nog enorme budgetoverschrijdingen gaan plaatsvinden,. Door de heer Blokhuizen zijn al een aantal voorbeelden hiervan gegeven. Ook het laatste accountantsverslagen gaf waarschuwingen over de investeringen in de provinciale infrastructuur, waarvan de investeringen in de RLR verreweg de meest omvangrijke zijn. klip en klaar. Hoe kunt u nu in een tijd van economische crisis en komende bezuinigingen van provincies dergelijke grote financiële risico’s nemen? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Beloftes aan betrokkenen

Aan de betrokkenen zijn door de provincies beloftes gedaan over oa de communicatie, die niet worden nagekomen. Dat bleek oa uit de diverse insprekers, die erg ontevreden waren.

We zijn van mening dat de communicatie moet worden verbeterd. De gedeputeerde heeft dit in de commissie toegezegd en we hopen dat ze zich aan haar woord houdt.

Ook zijn huiseigenaren de dupe van waardevermindering van hun huizen en zij maken tot op vandaag zich grote zorgen hierover. Ook zij verdienen de nodige aandacht om hun zorgen weg te nemen.

Aantasting luchtkwaliteit

De mevrouw die heeft ingesproken namens het Longfonds heeft aangegeven dat zij zich ernstig zorgen maakt over de toename van fijnstof, ondanks maatregelen van GS om dit te verminderen. Datzelfde geldt voor Vlietland, het recreatiegebied dat ernstig door de weg wordt aangetast. We zijn en blijven van mening dat de weg er niet moet komen.

Wijsheid achteraf is vele malen groter dan een vooruitziende blik en Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, De Partij voor de Dieren doet een dringende oproep aan GS om te stoppen met de aanleg van deze desastreuze weg, die de leefomgeving van mens en dier ernstig aantast en niet nodig is. De leefomgeving, waaronder de luchtkwaliteit, geluid en biodiversiteit hebben hier erg onder te lijden. De Partij voor de Dieren is van mening dat het geld voor de Rijnlandroute moet worden gebruikt om de volledige oorspronkelijke EHS aan te leggen, een groene weg, die de leefomgeving van mens en dier verbetert en bijdraagt aan een leefbare wereld voor nu en toekomstige generaties.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer