Bijdrage Voor­jaarsnota 2013, Kadernota 2014-2017 en subsi­die­pla­fonds 2014


27 juni 2013

Heel graag zou ik een positief geluid hebben laten horen over de Voorjaarsnota, de Kadernota en de subsidieplafonds, maar de realiteit dwingt me om helaas een ander geluid te laten horen.

Voorjaarsnota

Bij de economie gaan er alleen maar vele miljoenen EXTRA bij getuige alleen al de agendapunten van deze vergadering: de ROM Zuidvleugel 26 miljoen euro, Goeree Overflakkee 10 miljoen euro, de Maximabrug nog eens 10 miljoen euro en Kansen voor West, 3,2 miljoen euro. En dan nog de geplande financiering van de Rijnlandroute voor meer dan een miljard euro en de 26,8 miljoen euro voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Zo maar even een bedrag van 1 miljard en 76 miljoen euro voor de economie. De investeringen ten behoeve van de natuur vallen hierbij in het niet. De natuur en onze aarde is voorwaardenscheppend voor ons leven en toekomstige generaties, maar ook voor een duurzame economie.

We maken ons ernstige zorgen over het behalen van de belangrijke waarden die er echt toe doen: schoon water, schone lucht en een gezonde leefomgeving met een hoge mate van biodiversiteit en behulpzame ecosysteemdiensten. De realisatie van de door GS gestelde doelen lopen zeer sterk achter bij hetgeen is afgesproken. Dit kan en moet echt anders! De natuur komt er bekaaid af. Er wordt door GS teveel gekeken naar de prijs van de natuur en veel te weinig naar de enorme waarde ervan. Als dat zou gebeuren, zouden we veel zuiniger zijn op die natuur en bereid zijn om er veel meer in te investeren. Alles van waarde is weerloos en dat moeten wij als politici juist beschermen.

Op de groene ‘ambities’ wordt echter alleen maar bezuinigd: eerst de Rijksbezuinigingen op de EHS, de provinciale groene ambities voor 10.9 mln, de IODS 1,5 mln, IRP Delflandse Kust, 2 miljoen en RodS projecten nog eens 3 miljoen euro. We vinden het zeer betreurenswaardig dat er nog niets is gedaan aan het behouden en ontwikkelen van de ecologische hoofdstructuur en het versterken van de recreatieve functie en groenstructuur, ook al is dit niet geheel toe te rekenen aan de provincie. We vinden dat de IRP Delflandse kust besteed moet worden, waar het oorspronkelijk voor bedoeld is: aan veiligheid ivm overstromingsgevaar en niet aan de economie van Goeree-Overflakkee.

Verder zijn we met een aantal andere fracties van mening dat bijsturing van de wachtlijsten en indicatiestelling in de jeugdzorg nodig zijn, omdat de wachtlijsten nog steeds te lang zijn.

Biodiversiteit

Van wie is de natuur eigenlijk? Van de overheid, van bedrijven, boeren jagers of van ons allemaal? Wie heeft het recht om het lot van een dier te bepalen: of een dier bestaansrecht of dat deze schadelijk wordt geacht en dus moet sterven? We hebben als mens al bijna alle ruimte in ons land in beslag genomen. De oorspronkelijke verscheidenheid aan plant- en diersoorten is in Nederland voor 85 procent verloren gegaan. Nederland heeft na Malta het minste natuur en bos in heel Europa. Toch wordt nog steeds de economie beschermd tegen de ecologie in plaats van andersom. Ook in deze provincie. En dat moet anders vindt de Partij voor de Dieren.

Economische ontwikkeling

Een duurzame economie is een economie die voorziet in de behoeften van mens en dier en in balans is met de draagkracht van de aarde in plaats van de eenzijdige gerichtheid op groei en winst: dus in dienst van mens en dier in plaats van andersom. Groei is niet hetzelfde als ontwikkeling en voor ontwikkeling is groei niet nodig. Er is geen economie mogelijk in de afwezigheid van ecosysteemdiensten en de economie is een subsysteem van een veel groter systeem, de biosfeer, waardoor permanente groei onmogelijk is. Waarom blijven we dan toch vasthouden aan de huidige vorm van economische groei, ondanks het feit dat we weten dat deze groei zelfdestructief is? We moeten dus af van het groeidenken en werken aan een economie waarbij de draagkracht van de aarde leidend is en waarbij de leefomgeving van mens en dier voor nu en toekomstige generaties niet ten koste gaat van economische ontwikkeling.

Kadernota 2014 – 2017

Dan de Kadernota

In het algemeen zijn er veel onzekerheden:

financiële crisis;
tegenvallende inkomsten motorrijtuigenbelasting;
bezuinigingen van het Rijk;
frictiekosten (overgangskosten);
slechte prognoses voor de ontwikkeling van de Zuidplas waar de provincie veel geld in heeft gestoken.

Ik begrijp werkelijk niet dat met al deze onzekerheden en een economische en ecologische crisis, die nog wel even zullen aanhouden, GS nu al aangeven dat er in de jaren na 2015 is er sprake van een overschot. Ik moet het nog zien gebeuren….

Bezuinigingen

De Partij voor de Dieren is het niet eens met de bezuinigingen op de groenontwikkeling, de milieu-eisen OV (25.204), HOV net Zuid-Holland, luchtkwaliteit en stimulering duurzame energie. Juist op deze zaken die echt van waarde zijn mag niet worden bezuinigd!

De PvdD is van mening dat er niet nog weer extra bezuinigd moet worden op cultuur. Daar is al zoveel op bezuinigd in de afgelopen tijd. Hetzelfde geldt voor de bezuinigingen op de jeugdzorg van 3,7 miljoen euro. De PvdD is verder geen voorstander van de extra investering van 100.000 euro om de samenwerking tussen gemeenten en provincies te stimuleren. Laat samenvoeging van gemeenten een natuurlijk proces zijn wat van onderop door de gemeenten wordt opgepakt. Dan kost het ook geen extra geld.

Dierenwelzijn

Onze fractie vindt de initiatieven die door GS zelf zijn genomen om dierenleed te verminderen zeer teleurstellend. Aan het speerpunt dierenwelzijn kan een veel grotere inhoud worden gegeven dan tot nu toe is gedaan. Dat kan bijvoorbeeld alleen al door veel kritischer om te gaan met het verlenen van provinciale ontheffingen ingevolge de Flora- en faunawet.

Ganzen rondom Schiphol

We zijn zeer teleurgesteld in het besluit van GS om mee te werken aan de vergassing van ganzen rondom Schiphol.

GS hebben in antwoord op onze vragen geantwoord dat de vergassing wordt betaald door de provincie. Kan de gedeputeerde mij aangeven wat de kosten van deze vergassing zijn?

Een college dat voorstaat zich te bekommeren om dierenwelzijn en het tegengaan van dierenleed als speerpunt in haar collegeprogramma heeft opgenomen, kan toch niet akkoord gaan met een afschuwelijke verstikkingsdood van vele duizenden en vaak nog jonge, weerloze en in de rui zijnde ganzen. Ganzen worden in de ruitijd, terwijl ze niet kunnen vliegen, samen met hun jongen opgedreven in broedgebieden en rustgebieden, nota bene in de broedtijd, waar zelfs de wandelpaden meestal gesloten zijn ivm de broedtijd, en worden met grote tractoren en aanhangwagens opgewacht en bijeengedreven. De dieren zijn zeer gestrest, de jongen worden verdrukt in de ontstane paniek en worden in een gaskar gedreven, waar ze een verstikkingsdood sterven, die vele minuten duurt. De ontsnapte dieren worden in een totaal ontredderde toestand achtergelaten. Hun familie is wreed uiteengerukt. Ze vliegen en lopen radeloos rond en worden in hun ontreddering vaak doodgereden door auto’s. We vinden dit alles immoreel en zeer onethisch (fotomateriaal getoond). Ik wil de gedeputeerde oproepen om te gaan kijken bij een vergassing om met eigen ogen te zien wat er gebeurt en hoe het gebeurt om de impact van zijn beslissing op waarde te schatten.

Er wordt naar onze mening veel te weinig ingezet op duurzame instrumenten, die minder dierenleed veroorzaken. Ook wordt de bron van de overlast niet aangepakt, het voedselaanbod. Als het voedselaanbod wordt weggenomen, zullen de ganzen vanzelf wegtrekken rondom Schiphol. De veiligheid van mensen wordt nu minder groot geacht dan de belangen van boeren. In de afgelopen 10 jaar is er nagenoeg niets gedaan om de veiligheid rondom Schiphol te vergroten door het enorme voedselaanbod voor ganzen aan te pakken. In Amerika geldt al een verbod om binnen een straal van 3 kilometer rondom luchthavens landbouw te bedrijven. Maar de veiligheid van mensen wordt hier ondergeschikt gemaakt aan de huidige economische belangen. En die zijn er voor agrariërs en niet te vergeten Duke Faunabeheer, die vele miljoenen euro’s verdient aan het ganzenleed.

Om te beginnen kan als alternatief de vos worden ingezet als natuurlijke vijand van de gans en zou de vos niet meer afgeschoten moeten worden. Voorts zou rondom Schiphol bijvoorbeeld een nieuw centrum van hoogwaardige glastuinbouw en glasbloementeelt kunnen worden gerealiseerd kunnen er zonnepanelen worden geplaatst. Een groot deel van de bijna 3000 hectare kan daar in principe beschikbaar voor worden gemaakt. Dat is in het hart van ‘Nederland Distributieland’ en dichtbij veilingen en veilige start- en landingsbanen tussen glas en zonnepanelen! Met de nieuwste generatie kassen waarvan de exploitatie geen energie kost maar oplevert. Via sloop van oude, technologisch en economisch afgeschreven kassencomplexen en de bouw van energieleverende kassen rond Schiphol kunnen de bedrijvigheid, de natuur en de vliegveiligheid een impuls krijgen op een wijze die uniek in de wereld is. Voedsel voor vogels zal daar dan niet meer te vinden zijn, waardoor ook andere vogels dan ganzen hun heil elders zullen gaan zoeken. Het biedt echter wel extra werkgelegenheid. Op een veilige afstand van Schiphol kan dan nieuwe natuur worden gecreëerd. Daar waar eerder oude kassen stonden, daar waar mensen kunnen genieten van de natuur en daar waar vogellevens kunnen worden gerespecteerd. De metalen vogels en de gevederde vogels hebben hierbij een gezamenlijk belang. Hier zal meer draagvlak voor zijn dan voor de vergassing van vele duizenden ganzen als zinloze symptoombestrijding. We verzoeken dan ook aan GS om per 27 juni a.s. de ontheffing voor de vergassing van ganzen in te trekken. Ik houd hiervoor een motie achter de hand. En zijn GS bereid om maximaal in te zetten op de diverse alternatieven voor vergassing bij de aanpak van vergroting van de vliegveiligheid rondom Schiphol? Ook hiervoor houd ik een motie achter de hand.

Herstructurering bedrijventerreinen

We zijn het niet eens met bezuinigingen van ruim 345.000 euro op de herstructurering van bedrijventerreinen (UHB). Waarom gaat de herstructurering van bedrijventerreinen zo stroef en wat heeft GS er tot nu toe aan gedaan om het te bespoedigen? Op deze manier worden weer nieuwe bedrijventerreinen in de hand gewerkt. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. We vragen aan GS om de subsidies voor de herstructurering van bedrijventerreinen explicieter te stimuleren bij het bedrijfsleven en dit jaar met een plan van aanpak hiervoor te komen. Ik houd hiervoor een motie achter de hand

Subsidieplafonds 2014

Tenslotte de Subsidieplafonds 2014

Natuur- en milieuorganisatie ZH

De subsidie aan de Milieufederatie Zuid-Holland maakt deel uit van de evaluatie van de doeltreffendheid van subsidies. Onze fractie is van mening dat door één organisatie eruit te lichten en hiervan het subsidieplafond op te schorten, niet juist is. Hier is sprake van willekeur en dat mag toch niet gebeuren. Daarnaast speelt de Natuur- en Milieufederatie een belangrijke rol bij de diverse aspecten van het toekomstige natuurbeleid. Daarom dienen we samen met de PvdA en Groen Links een amendement in om de subsidie voor de Natuur- en Milieufederatie ZH in 2014 te behouden en in 2014 de evaluatie van alle subsidies te bespreken en er niet alvast eentje vooruit te schuiven. Voorgesteld wordt om de dekking te vinden in de begroting 2014.

Sensoor.

Tot en met 2013 is er jaarlijks een provinciale subsidie verleend van 600.000 euro aan Sensoor. In 2014 wordt deze subsidie niet meer verstrekt omdat het Rijk per 2015 de verantwoordelijkheid voor telefonische hulpverlening overneemt; Daardoor ontstaat er in 2014 een gat in continuïteit voor Sensoor in Zuid-Holland.

De behoefte aan de organisatie Sensoor staat niet ter discussie. Sensoor heeft een unieke plaats in de samenleving, doordat zij het hele jaar door, dag en nacht, aan een ieder die dat wil, een vertrouwelijk en anoniem luisterend oor biedt via telefoon, chat en e-mail. Sensoor vervult daarmee een zeer belangrijke maatschappelijke functie en draagt hiermee (indirect) bij aan de Zuid-Hollandse maatschappelijke participatie van kwetsbare inwoners. Sensoor heeft zelf al aangegeven bereid te zijn verregaande organisatorische maatregelen te nemen om het jaar 2014 te kunnen overbruggen. Voorgesteld wordt om Sensoor bij te staan in 2014 en op die manier de overgang naar de landelijke dekking in 2015 mogelijk te maken. Ik dien hiervoor een amendement in. De dekking hiervoor kan worden gevonden binnen de begroting 2014.

Tenslotte wil ik nogmaals benadrukken dat ik van mening ben dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de ganzenvergassing rondom Schiphol!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer