Bijdrage stand van zaken over­dracht recre­a­tie­schappen en G.Z-H.


13 april 2016

Groenservice Zuid-Holland

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de verzelfstandiging van de GZH en vindt dat deze organisatie in overheidshanden moet blijven. Door deze organisatie wordt een belangrijke publieke functie vervuld, die niet mag worden vercommercialiseerd en geprivatiseerd. We vinden dus dat het een overheidstaak is en moet blijven.

We maken ons zorgen over het toezicht en de handhaving in de natuur- en recreatiegebieden. Het toezicht en de handhaving in deze gebieden is de laatste tijd afgenomen.

Hoeveel BOA’s zijn er nu bij de GZH en hoeveel BOA’s komen er na de verzelfstandiging?

Kunnen we een overzicht krijgen? Hoe worden de provinciale investeringen in toezicht en handhaving ingevuld?

Recreatieschappen

Continuïteit van het beheer van de schapsgebieden in 2017 en 2018 gegarandeerd, maar hoe daarna verder? Klopt onze informatie dat de provincie voor maximaal acht jaar geld meegeeft bij de overgang en dat de nieuwe beheerders het onderhoud daarna zelf moeten bekostigen? Het risico bestaat dat het groen wordt vercommercialiseerd om aan de nodige beheerskosten te kunnen voldoen. Met andere woorden: het risico bestaat dat de recreatiegebieden worden verpretparkt met alle nadelige gevolgen van dien. Zeker voor een kwetsbaar gebied als de Biesbosch vindt onze fractie dit zeer onwenselijk. Stel dat we dit met het onderhoud van wegen gaan doen….We gaan het beheer en onderhoud privatiseren en geven het in handen van commerciële partijen. Zijn GS hier voorstander van en zo nee, waarom niet?

Een driepartijenovereenkomst wordt er niet helderder op en de bestuurlijke drukte neemt mogelijk weer toe. We denken ook daarom dat het geen verbetering zal zijn voor de kwaliteit van recreatie van onze inwoners.

Onzekerheid over de verschillende uitkomsten, maakt dat de consequenties van de eigen keuzes in een schap voor de betrokken bestuurders moeilijk zijn te overzien. Het risico bestaat dat de besluitvorming in de schapsbesturen, ook over het al dan niet aangaan van de beoogde drie-partijenovereenkomst, daardoor in een impasse geraakt.

De schappen zijn allemaal in meer of mindere mate afhankelijk van de provinciale financiering om hun begrotingen sluitend te krijgen. ln de afgelopen maanden is deze afhankelijkheid in beeld gebracht en is ook verduidelijkt hoe door middel van het herverdelen van de provinciale middelen over de schappen de financiële effecten ten gevolge van de opheffing van het Koepelschap kunnen worden geneutraliseerd. Tevens hebben wij binnen de huidige beleidskaders en de beschikbaar gestelde middelen voor recreatiebeheer een nader financieringsvoorstel voor de schappen uitgewerkt.

GS geven in hun voorstel het volgende aan:

Op basis van bovenstaande uitgangspunten én onder de voorwaarde dat ook de gemeentelijke deelnemers hun bijdrage in stand houden, zullen wij in het kader van onze uittreding per schap een financieringsaanbod doen, waarbij wij de volgende hoofdlijn hanteren:

- tot en met 2021 (de eerste vijf jaar) ontvangt het schap 100% van onze huidige bijdrage;

- vanaf 2022 bepalen wij per vier jaar onze bijdrage per schap, waarbij wij het uitgangspunt hanteren dat in de eerste vierjaarsperiode (2022-2025) minimaal 70% beschikbaar blijft voor het basisbeheer in de schapsgebieden. De inzet van de overige max. 30% van het budget wordt bepaald aan de hand van een gezamenlijke monitoring van de benutting van de gebieden, evaluatie en strategische (her-)prioritering van groenfinanciering in Zuid-Holland. De consultatie van de Regiegroepen Groen en Recreatie maakt hier onderdeel van uit.

- wij verstrekken onze bijdrage aan recreatiebeheer op basis van een begrotingssubsidie.

Maar wat nu als partners niet willen meewerken?

Landschapstafels en regiegroepen

In het voorstel staat: 'De Landschapstafels en Regiegroepen zijn nog in ontwikkeling en hebben (nog) geen juridische rechtspersoonlijkheid. Op dit moment zijn het overlegtafels waarop alleen de inzet van gezamenlijke investeringsmiddelen wordt besproken. Of de Landschapstafels (deels) de taken van een schap over willen en nemen, is een keuze die gemeenten en eventuele overige betrokken partijen zelf moeten afwegen. Gezien het feit dat m.n. op het niveau van de Regiegroepen strategische visievorming en sturing plaatsvindt t.a.v. de ontwikkeling van groen en recreatie in het werkingsgebied, kunnen wij ons voorstellen dat wij – op termijn - periodiek de Regiegroepen zullen consulteren m.b.t. de inzet van (een deel van) onze provinciale beheermiddelen. E.e.a. dient nog nadere invulling te krijgen op basis van de financieringsafspraken die wij willen maken per schap.'

De Partij voor de Dieren vindt et allemaal erg vaag en onzeker. Hoe gaat de toekomstige juridische status er dan uit zien als er sprake is van financiering aan de landschapstafels en regiegroepen

Dit is mijn bijdrage voor de eerste termijn. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer