Bijdrage Visie Beheer groene Ruimte


8 oktober 2008

Allereerst wil ik het goede aan het stuk noemen: de vermindering van de bestuurlijke drukte.
Het ontbreekt echter aan een duidelijke probleemstelling en een visie in dit stuk en alleen de uitvoering zelf wordt besproken, namelijk reorganisatie. Op deze wijze is het gedoemd te mislukken. Het is belangrijk om eerst een heldere visie neer te leggen alvorens de boel te gaan reorganiseren.
Mijn fractie kan zich daarom niet vinden in het gehele stuk, inclusief de 2 voorgestelde eindmodellen. Daarnaast is mijn fractie van mening dat er buiten een heldere probleemstelling en visie ook onvoldoende borging is voor een goede overdracht van taken. Het beheer wordt overgedragen aan gemeenten en/of regio’s. Wederom zet ik hier mijn kanttekeningen bij, omdat het nog maar de vraag is of gemeenten op dit moment überhaupt voldoende geëquipeerd zijn om deze taken over te nemen en goed te kunnen vervullen. Is er bijvoorbeeld een plan van aanpak met een kostenraming? Dit wordt in het voorliggende stuk in het geheel niet duidelijk. En wat vinden de gemeenten zelf van het plan. Kan de gedeputeerde mij hierop antwoord geven?
Ook is mijn fractie het niets eens met het aantrekken van een bestuurlijke ambassadeur à raison van € 20.000,-- per jaar. Daar moet toch capaciteit binnen de bestaande organisatie voor kunnen worden vrijgemaakt.
Daarom zal mijn fractie niet instemmen met het voorliggende voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer