Bijdrage Najaarsnota 2008


8 oktober 2008

Vanwege de vele te bespreken onderwerpen houd ik het wat betreft de najaarsnota bij een aantal speerpunten.

Grondverwerving
De meeste economische doelstellingen uit het coalitieakkoord liggen op schema, maar juist de ecologische doelstellingen zijn weer het kind van de rekening. Ik verzoek met klem aan GS om zich extra in te zetten om deze doelstellingen te halen en geen genoegen te nemen met minder. De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijft sterk achter bij de gestelde doelstellingen. Er wordt zelfs in de Najaarsnota gesuggereerd dat de plannen ter discussie zijn komen te staan. De Minister van LNV heeft echter helder aangegeven dat er aan de EHS plannen niet wordt getornd. Er wordt aangegeven wat de oorzaken zijn van de vertraging, maar er wordt niet aangegeven welke extra inspanningen m.b.t. dit belangrijke onderwerpen door GS worden verricht buiten de al verrichte werkzaamheden. Wat mijn fractie betreft zou er dus meer energie en geld gestoken moeten worden in de grondverwerving voor de realisatie van de EHS. Ik dien hiervoor een motie in.

Biodiversiteit
Er is een vrijval voorgesteld van € 200.000,--. Tijdens een werkbezoek laatst aan de Hoeksche Waard kwam het onderwerp van de ganzenoverlast aan de orde, iets waar de provincie nauw bij betrokken is. Tijdens dit werkbezoek is gebleken dat bij de inrichting van een gebied geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van ganzen. Het is van belang om een duurzame oplossing te vinden voor de ganzenoverlast. Afschieten is naar mijn mening geen oplossing, want er worden er steeds meer afgeschoten en het probleem wordt er niet mee opgelost.
Mijn fractie stelt voor om de vrijval van € 200.000,-- te besteden aan onderzoek naar preventieve en duurzame oplossingen voor de ganzenproblematiek in Zuid-Holland, waaronder oplossingsrichtingen voor een duurzame inrichting van de gebieden waar ganzen voorkomen. Het grote voordeel van dit onderzoek is dat het betrokken kan worden bij de vaststelling van de Provinciale Structuurvisie.
Op deze wijze kan op een integrale wijze een bijdrage worden geleverd aan werkelijk duurzame oplossingsrichtingen van dit knelpunt. Ik dien hiervoor een amendement in.

Energie
Voorgesteld wordt om € 300.000,-- te laten vrijvallen naar de financiële ruimte. Ik dien een amendement in om de vrijval van € 300.000,-- te besteden aan het promoten van duurzame energie, bij voorkeur zonne-energie, in onze provincie om op deze manier als provincie een bijdrage te leveren aan duurzame energievoorziening en energiebesparing, zoals ook al is aangegeven in het coalitieakkoord.

Luchtkwaliteit
Er is een vrijval van een half miljoen euro m.b.t. de besteding door de provincie op het gebied van de verbetering van de luchtkwaliteit.
Mijn voorstel is om het vrijgevallen budget van € 0,5 mln in te zetten om bomen en klimop te planten langs de provinciale wegen en op provinciale gronden als maatregel ter verbetering van de luchtkwaliteit in Zuid-Holland, Het planten van bomen langs provinciale wegen is al opgenomen in het coalitieakkoord.
Langs wegen worden tonnen schadelijke stoffen uitgestoten door het gemotoriseerd verkeer.
Bomen en klimop nemen in hoge mate deze schadelijke stoffen op uit de lucht en leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Zuid-Holland.
Juist daar waar véél mensen wonen en komen zijn bomen zonder meer onmisbaar. De provincie kan de hulp die bomen kunnen bieden bij het realiseren van verbetering van de luchtkwaliteit en verfraaiing van het landschap door de aanplant van bomen en klimop volop benutten.
Verkort weergegeven het nut van meer bomen in onze provincie:
Zuivering van de verontreinigde lucht.
Bescherming en regeneratie van de grond.
Verfraaiing van het stedelijk en landelijk landschap.
Vermindering van de visuele hinder en de geluidshinder.

Het groeiend aantal auto's veroorzaakt dat de kwaliteit van de lucht steeds slechter wordt.
In Zuid-Holland neemt de uitstoot van schadelijke stoffen en dus de vervuiling toe.
Het broeikaseffect wordt versterkt en de gezondheid van mens, dier en plant geschaad.
De belangrijkste verontreinigende stoffen die door het verkeer in de lucht terechtkomen, zijn: stikstofoxide (Nox), koolstofoxide (CO2), ozon (O3), koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO),vluchtige organische stoffen (VOS) en Fijnstof (PM10). Een belangrijk deel van deze stoffen worden opgenomen door bomen en klimop. Ik dien hiervoor een amendement in.
Ik heb overwogen om de amendementen in te dienen bij het bespreken van de begroting 2009 in november. Er is echter nu vrijval van gelden, die zinvol besteed kunnen worden. Dat heeft mij doen besluiten om deze amendementen nu in te dienen en niet bij de PS bespreking over de begroting 2009.

Ik kan nog wel meer over de Najaarsnota zeggen, maar vanwege de beperkte spreektijd houd ik het hierbij.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer