Inspraak gemeente Pijnacker i.v.m. lot mane­gepony\'s


31 maart 2012

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen over het lot van de manegepony’s en de toekomst van rijvereniging Het Blauw Gele Vendel in Pijnacker. Op het terrein van de vereniging aan de Monnikenweg wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp woningen gaan bouwen. Door de bouwplannen moeten de manege, de pony’s, de rijhal en de opstallen worden verplaatst.
De Partij voor de Dieren heeft daarom in een brief aan het college van B&W diverse vragen gesteld onder andere om samen met het bestuur van het Blauw Gele Vendel een oplossing te vinden die voor zowel de vereniging als de gemeente bevredigend is. Het college van B&W wil de vereniging alleen schadeloos te stellen en is vooralsnog niet van plan alsnog te zoeken naar een alternatieve locatie voor de vereniging. Volgens onze informatie heeft de gemeente slechts één keer een alternatieve locatie aangeboden, die echter vanwege de geïsoleerde ligging ongeschikt was voor de bereikbaarheid van kinderen. De Partij voor de Dieren vindt dat het collegebestuur daarmee niet haar bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt, temeer daar de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om het terrein van de vereniging een andere bestemming te geven.

Het Blauw Gele Vendel heeft een groot maatschappelijk en sociaal belang in de gemeente Pijnacker met haar ruim 250 leden. Jonge kinderen en ouderen leren er om op een verantwoorde en respectvolle manier met dieren om te gaan en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers bij de vereniging is zeer groot. De vereniging draagt daarmee bij aan educatie op het gebied van dierenwelzijn en aan de sociale cohesie binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De Partij voor de Dieren vraagt het gemeentebestuur om samen met het verenigingsbestuur een geschikte alternatieve locatie te vinden. Als dat namelijk niet lukt, bestaat de mogelijkheid dat de manegepony’s worden geëuthanaseerd. Het verenigingsbestuur wil dit absoluut voorkomen, maar sluit niet uit dat dit het gevolg kan zijn als er geen andere locatie wordt gevonden.

De vereniging Het Blauw Gele Vendel spant zich al vele jaren enorm in om de vereniging en de pony´s van de ondergang te redden. Maar zonder hulp en betrokkenheid van de gemeente is dit een onmogelijke taak. Het is onvoorstelbaar dat een gemeente een dergelijke beslissing wil nemen zonder enige betrokkenheid bij het dierenwelzijn en zonder het grote sociale en sportieve belang in ogenschouw te nemen.

Voor zover ik het kan overzien is er tot nu toe onvoldoende uitgegaan van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wat een wettelijke verplichting is voor ieder overheidsorgaan. Iedere bevoegdheid van de gemeente om besluiten te mogen maken moet terug te voeren zijn op bevoegdheid die door de formele wetgever is toebedeeld, zoals het:
Zorgvuldigheidsbeginsel: de overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en zorgen voor deugdelijke besluitvorming (art. 3:2 Algemene Wet Bestuursrecht)
Motiveringsbeginsel: de gemeente moet haar besluiten goed motiveren: de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn (art. 3:46 Algemene Wet Bestuursrecht).
• Daar komt nog bij dat de besprekingen tot nu tot in besloten vergaderingen zijn gehouden, waardoor transparantie en openheid van overwegingen en besluitvorming voor burgers niet mogelijk is geweest. De PvdD vindt dit een geen goede zaak en begrijpt niet waarom dit door de gemeente in beslotenheid is besproken zonder enige openheid van zaken te geven naar haar inwoners en betrokkenen. Voor zover ik dat tot nu toe kan overzien is daar in dit geval geen sprake van.
De Partij voor de Dieren roept het college van B&W en de gemeenteraad dan ook op om uit te gaan van deze beginselen en samen met BGV een geschikte alternatieve locatie te vinden, zodat de voor de gemeente belangrijke paardensportiviteit kan worden voortgezet. Daarmee levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie, educatie om op een verantwoorde en respectvolle manier met dieren om te gaan en de Pijnackerse paardensport van het Blauw Gele Vendel, die al ruim 65 jaar bestaat! Dit kan en mag niet verloren gaan. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer