Reactie op advies adviseur ruim­te­lijke kwaliteit.


15 april 2012

Onze fractie vindt het van groot belang dat er prioriteit wordt gegeven aan de ecologische verbindingen tussen belangrijke Zuid-Hollandse groene landschappen: de duinen verbinden met het Groene Hart, het Groene Hart verbinden met Midden Delfland en van Noord naar Zuid: Nieuwkoopse Plassen, Gouwe Wiericke, Krimpenerwaard, Alblasserwaard en de Biesbosch ecologisch met elkaar verbinden.
Onze fractie ondersteunt de adviezen om Eiland van Dordrecht en Biesbosch, Nieuwkoopse Plassen en omgeving en Noordoost-Rotterdam verder te ontwikkelen.
De adviseur geeft aan dat de bouwontwikkelingen in de Zuidplaspolder stagneren, wat ruimte kan bieden voor de ontwikkeling van tijdelijke natuur.
We ondersteunen het advies om de herijking van de EHS en het beheer niet ertoe mag leiden dat reeds uitgewerkte plannen dan maar voor de helft tot realisatie worden gebracht. Dat zou tot allerlei geamputeerde landschappelijke situaties leiden en tot kapitaalvernietiging van jarenlange investeringen en mensuren.
Dan het Midden-Delfland gebied, Gouwe Wiericke, Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Het betreft hier voornamelijk agrarische gebieden. De adviseur benoemt de agrarische functies, maar gaat daar qua verduurzaming niet verder op in. Onze fractie verzoekt de gedeputeerde met klem om er bij het Rijk op aan te dringen de landbouw te verduurzamen: minder intensieve bemesting en minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, later maaien en een beter waterpeilbeheer, waardoor de bodem- en waterkwaliteit kunnen verbeteren en de weidevogelstand in die gebieden kunnen toenemen en waardoor agrarisch natuurbeheer een positief effect gaat krijgen op natuurontwikkeling.
De omgeving van de stad Rotterdam is niet rijk bezaaid met recreatiegebieden, terwijl daar wel dringend behoefte aan is. Deltapoort / IJsselmonde is daarom van belang voor haar inwoners, het zijn de zogenaamde groene longen voor de stedelingen. Een andere goede optie is de Schieveense polder ten noorden van Rotterdam, die met weinig middelen ontwikkeld zou kunnen worden als (agrarisch) recreatiegebied.
Een aantal adviezen deelt onze fractie niet :
- Duivenvoorde, Nieuwe Driemanspolder en Groenblauwe Slinger. Onze fractie is van mening dat dit in zijn geheel uitgevoerd moet worden, inclusief de Groen Blauwe Slinger. De laatste is in een vergevorderd stadium, er is jarenlang veel in geïnvesteerd en het is een zeer belangrijke verbindingszone tussen het Groene Hart en Midden Delfland: handhaven dus.
- De groene investeringen in de Oostvlietpolder dreigen volgens de ruimtelijk adviseur weinig effect te hebben gezien de voortdurende onzekerheid over de ruimtelijke ontwikkelingskoers van dit gebied. Het is aan de provincie om dit gebied ruimtelijk te gaan beschermen, een politieke keuze dus. Onze fractie pleit ervoor om dit gebied ruimtelijk als groengebied te beschermen, waardoor de onzekerheid wordt weggenomen.
- Het advies om mensen voor hun fiets- of wandelinspanningen te belonen met een fraai gesitueerde, modern vormgegeven en ruim bemeten uitspanning. Dit advies deelt onze fractie niet. Mooi voorbeeld is de pannenkoekenboerderij Meyendel, waarbij men een futuristische locatie wilde bouwen en waarbij de oude boerderij zou worden afgebroken. Heel Wassenaar kwam bijna in opstand en wilde de nostalgie van de oude boerderij bewaren. Dit voorbeeld toont aan dat het niet veel geld hoeft te kosten om te kunnen recreëren en beloond te worden voor de sportieve inspanningen. Ook het massale verzet bij het Noord-Aa gebied in Zoetermeer toont aan dat veel inwoners niet zitten te wachten op intensieve, grootschalige en futuristische horeca, maar dat heel veel mensen juist kleinschalige en nostalgische horeca waarderen, die waar mogelijk gecombineerd kan worden met informatie over cultuurhistorie.
- Het advies dat “de provincie er goed aan doet om een beleidsstrategie uit te werken die zoekt naar en vertrouwt op ecologische meekoppelingsmogelijkheden van grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Deze opgaven zijn per landschapssysteem te bepalen…De aandacht voor de bestaande en nieuwe natuur zal zich moeten verplaatsen van de eigen tekentafel naar die van anderen.” Eigenlijk wordt hier aangegeven dat ecologie volgend moet zijn aan andere ontwikkelingen en geen doel op zich meer hoeft te zijn. Onze fractie is van mening dat ecologische ontwikkeling een prioritaire functie moet blijven houden, evenals de economische en sociale en niet ondergeschikt daaraan moet zijn. Het stoppen van verlies aan biodiversiteit is bittere noodzaak om het voorbestaan van de mens te kunnen waarborgen. Velen, waaronder ook vele politici, beseffen nog niet dat het 2 voor 12 is en dat hierin juist fors geïnvesteerd moet worden.
Er wordt door de adviseur ruimtelijke kwaliteit niet gesproken over een aantal kansen, die benut zouden kunnen worden, zoals
- De ontwikkeling van tijdelijke natuur. Onze fractie bereidt een initiatiefvoorstel voor.
- Kijken hoe je kunt bezuinigen op natuurontwikkeling en het beheer daarvan. In dit opzicht was de opmerking in het rapport van onderzoekbureau Vista zeer relevant: Ik citeer: “Voor alle projecten geldt dat natuurontwik¬keling bijna synoniem is aan graafwerkzaamheden. Het landschap gaat net als bij de vroegere ruilverkavelingen ingrijpend op de schop. Als je dat nu niet doet, scheelt het veel geld en komt er toch natuur.” Einde citaat. Het is dus interessant om te onderzoeken of dit anders en goedkoper kan.
Nog 2 laatste opmerkingen:
In de rapporten wordt aangegeven dat de documentatie en archivering te wensen overlaat. Dit moet dus worden verbeterd, zodat ook de evaluatie en reflectie kan worden verbeterd en het provinciale leerproces op dit gebied in gang kan worden gezet.
Ook moet er over provinciale grenzen heen worden gekeken en samengewerkt worden met andere provincies om een landelijk groen netwerk te kunnen realiseren, waardoor migratie kan worden bevorderd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer