Bijdrage start­no­titie Beleids­kader jeugdzorg 2013-2016


28 april 2012

De Partij voor de Dieren hecht een groot belang aan de jeugdzorg, omdat het in dit geval gaat om een zwakkere groep in onze samenleving: kinderen, die vaak op de één of andere manier tussen de wal en het schip zijn beland en liefde, hulp en ondersteuning nodig hebben. Onze partij vindt dat het in onze samenleving moet gaan om het belang van de zwaksten en niet om het recht van de sterksten.
Bij de jeugdzorg dient het belang van het kind voorop te staan en is de organisatie die daarvoor zorgt, dienend aan dit belang!
Op zich vindt onze fractie het positief om de jeugdzorg integraal op 1 bestuursniveau neer te leggen om de hulp aan het kind hiermee te verbeteren en een inzet te plegen om de bureaucratie te verminderen door alles uiteindelijk via 1 loket voor het kind te regelen.

Zorgpunten
Onze fractie vindt het zorgelijk dat:
- de huidige provinciale jeugdzorgaanbieders na de transitie met meerdere financiers te maken kunnen krijgen waardoor mogelijk hun financiële zekerheid afneemt;
- de functie indicatiestelling zoals momenteel vastgelegd in de Wjz. zal wijzigen;
- het recht op jeugdzorg waarschijnlijk wordt vervangen door een zorgplicht voor gemeenten. De uitvoering van indicatiestelling door Bjz na de transitie, is daardoor onzeker;
- het mogelijk is dat nieuwe zorgaanbieders hun diensten aan gemeenten aanbieden en dat daardoor onzekerheid ontstaat voor een goede continuïteit van kennis en ervaring op het gebied van jeugdzorg door de huidige zorgaanbieders;
- de sector (jeugd)GGZ zich afwijzend opstelt ten opzichte van de transitie omdat een vermindering van de kwaliteit van de geleverde zorg wordt gevreesd.

Overdracht taken van provincie naar gemeenten
De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor de ondersteuning bij overdracht van provinciale kennis expertise en beleidsinformatie op het gebied van jeugdzorg naar de gemeenten. Op welke manier bereiden de gemeenten zich voor? En zijn de Zuid-Hollandse gemeenten, zowel financieel als organisatorisch wel voldoende uitgerust om deze belangrijke taak naar behoren te kunnen overnemen? En komt er een planning voor een zorgvuldige ondersteuning van overdracht? Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.
Ik mis verder bij de uitgangspunten die de provincie van belang vindt een inventarisatie van behoeften van gemeenten voor het goed kunnen overnemen van kennis, expertise en beleidsinformatie. Ik dien hiervoor een amendement in.

Financiële zorgen
Dan de financiële consequenties. Je kunt niet met veel minder geld dezelfde zorg garanderen, ook niet als je tussen aanhalingstekens ‘efficiënter’ gaat werken. Maar gelijk daarbij rijst de vraag hoe wordt gecontroleerd dat de zorg er beter op wordt en zeker niet slechter. Hoe gaat de gedeputeerde dit vaststellen? Ook hierop graag een antwoord van de gedeputeerde.

Preventieve jeugdzorg erg belangrijk
De provincie blijft ook na de overdracht verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid op grond van de WMO. Het is mooi dat de provincie steunfunctie-instellingen inzet op basis van behoeften van gemeenten en partijen, maar wat is nu precies de invulling hiervan? En hoe gaat u die behoeften peilen? Gaat u dit in het beleidskader verder uitwerken? Om uitvoering aan het provinciale beleid te geven zet de provincie in ieder gevat het instrument subsidies in zo valt te lezen, maar waarvoor nu precies? Wordt dit ook in de notitie verder uitgewerkt?
Aangegeven wordt dat het voorkomen dan wel zo vroeg mogelijk signaleren van kindermishandeling een belangrijk aandachtspunt is en blijft. Voorkomen is beter dan genezen! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dierenmishandeling een belangrijke indicator is voor kindermishandeling. Wordt hier bij het zo vroeg mogelijk signaleren rekening gehouden in de keteninformatievoorziening, zoals de informatie van dierenartsen en politie hierover?

Verkorting wachtlijsten jeugdzorg
Er wordt niet meer ingezet op kortere wachtlijsten, maar onze fractie vindt dit wel van belang en is zeer verbaasd dat de SP, die zich in de vorige collegeperiode erg voor heeft ingezet, dit nu laat varen! Het kan toch niet zo zijn dat kinderen die dringend hulp nodig hebben 9 weken moeten wachten voordat zij geholpen worden.

Synergie en structurele verbetering van het aanbod
Graag ziet onze fractie bij de definitieve notitie een goede operationele uitwerking van de zeer abstracte formulering ]:
“inzet op een nauwere inhoudelijke en organisatorische samenwerking van gesloten en open jeugdzorg waardoor met het oog op te ontwikkelen zorgtrajecten synergie en structurele verbetering in het aanbod ontstaat”. Kan de gedeputeerde dit toezeggen en ook de wijze waarop dit wordt gemonitord?

De provincie zal voor de periode 2013 - 2016 bestuurlijke afspraken met gemeenten maken over de aansluiting van lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg, maar hoe wordt hier verder inhoud aan gegeven? Komt dit in de notitie terug? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Het gaat om bijna 3000 kinderen en gezinnen. Hun belang staat voorop en we hebben daar als overheid een taak in, ongeacht door welke bestuurslaag dit wordt uitgevoerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer