Bijdrage Start­no­titie Cultuurplan 2013 – 2016


28 april 2012

Onze fractie vindt de provinciale taken op het gebied van cultuur en cultuurbehoud belangrijk en bij de bezuinigingen heeft onze fractie al aangegeven het niet eens te zijn met een aantal bezuinigingen op het gebied van cultuur, maar helaas zijn deze bezuinigingen een feit. Onze fractie ondersteunt dus deze inperking op het gebied van de provinciale cultuurtaak niet.
De provincie is op een aantal cultuurgebieden wettelijk of via rijksprogramma’s verplicht tot de uitvoering van taken, zoals op het terrein van monumentenbeheer, archeologie en publieke regionale omroep. Deze taken dienen dan ook naar behoren te worden uitgevoerd. Ook karakteristieke cultuurlandschappen, zoals de veenweidegebieden in het Groene Hart, het krekenlandschap in de Hoekschewaard zijn van groot cultuurhistorisch belang en passen in de ruimtelijke cultuuropgave. Deze veenweidepolders zijn uniek in de wereld en dienen naar onze mening opgenomen te worden in het cultuurplan. Kan de gedeputeerde aangeven op welke wijze dit aspect kan worden opgenomen in de uitgangspunten?
Cultuur heeft een grote betekenis voor de mens: het draagt bij aan inspiratie, kennisontwikkeling, ontplooiing en welbevinden. In een multiculturele provincie als Zuid-Holland heeft cultuur ook een belangrijke collectieve betekenis. ‘Multiculturele cultuur’ kan zorgen voor intermenselijke verbondenheid in onze provincie. Het is belangrijk om bij het culturele erfgoed een goed verhaal te vertellen en een ervaring achter te laten die mensen raakt. Het verhaal is minstens zo belangrijk als het erfgoed zelf. Hoe komt het verhaal aan bij mensen van andere dan Nederlandse afkomst? Welke relatie is er tussen het historisch besef en je culturele achtergrond, je etniciteit, je geslacht of leeftijd, is. Dit is van belang bij het verhaal over de cultuurhistorie en de erfgoedlijnen.
Veel cultuuruitingen zijn onlosmakelijk verbonden met de identiteit en cultuur van de etnische achtergrond. Waar verschillende etnische groepen naast elkaar, en veelal 'langs elkaar' leven, is het culturele erfgoed een uitgelezen kans waarbinnen wisselwerking (ontmoeting, uitwisseling en kruisbestuiving) kan plaatsvinden. Daarnaast blijkt de cultuur positieve gevolgen te hebben voor een kwalitatieve verbetering van de leefomgeving en de sociale cohesie van de verschillende bevolkingsgroepen. Wanneer het gaat om cultuuruitingen die vanuit meerdere tradities zijn gemaakt (cross-overs) vindt de wisselwerking bovendien binnen de cultuur zelf plaats. Omdat kennis van de eigen cultuur één van de grondslagen vormt voor respect voor andere culturen en omdat cultuur een belangrijke bijdrage levert om van de provincie Zuid-Holland een aangenamere samenleving te maken.
Naar de mening van onze fractie zou dit op basis van de genoemde argumenten toegevoegd moeten worden aan de startnotitie. Is de gedeputeerde hiertoe bereid?
NB: toezegging gekregen van de gedeputeerde dat dit wordt opgenomen in de beleidsnotitie
Onze fractie ondersteunt de idee om het Kunstgebouw te laten fungeren als basisvoorziening voor cultuureducatie. Is de gedeputeerde bereid om dit op te nemen in het Cultuurplan. En kan de gedeputeerde eens bekijken of hij ondersteuning kan bieden om het probleem van de door de organisatie genoemde frictiekosten op te lossen? Bent u bereid om in overleg te treden met het Kunstgebouw en hen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing, zodat zij hun educatieve cultuurtaak kunnen gaan oppakken?
U hebt in de commissievergadering al aangegeven om u in te spannen om de term ‘erfgoedlijnen’ te vervangen in een meer aanspreekbaarder en simpeler benaming. Ik zie de ideeën hiervoor graag tegemoet en ben bereid om hierin mee te denken.
Ten slotte vindt onze fractie het zorgelijk dat het cultuurbudget nog niet duidelijk. Ik overweeg om bij de kadernota of de begroting hiervoor een amendement in te dienen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer