Initi­a­tief­voorstel Kleine marter­ach­tigen van de vrij­stel­lings­lijst


6 april 2022

Samenvatting

In dit initiatiefnota stelt de Partij voor de Dieren voor om de in Nederland voorkomende kleine marterachtigen, namelijk de bunzing, de hermelijn en de wezel, een betere bescherming te bieden door deze van de provinciale vrijstellingslijst van Zuid-Holland te halen.

De kleine marterachtigen behoren sinds de invoering van de Wet Natuurbescherming 2017 tot de ‘Nationaal beschermde diersoorten’; dit betekent dat de Provinciale Staten wettelijk bevoegd zijn te besluiten welke dieren in deze beschermingscategorie zijn vrijgesteld van ontheffing of niet ingevolge de genoemde wet. De kleine marterachtigen staan op de provinciale vrijstellingslijst Zuid-Holland, wat betekent dat deze dieren verstoord mogen worden bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, beheer aan groene en blauwe infrastructurele werken en in het kader van land-, bos- en natuurbeheer, of bestendig gebruik.

Tegelijkertijd komen de kleine marterachtigen voor op de geactualiseerde Rode Lijstsoort Zoogdieren; deze Rode Lijst geeft aan welke diersoorten bedreigd, kwetsbaar of gevoelig zijn. De status van o.a. de bunzing en de hermelijn is verslechterd sinds de vorige lijst en de achteruitgang in Nederland en daarbuiten wordt onder meer veroorzaakt door primair de achteruitgang van de kwaliteit en de versnippering van het leefgebied.

Daarnaast is de bescherming van de kleine marterachtigen van belang, omdat zij mede kunnen worden beschouwd als een indicatorsoort voor een (lokaal) gezond natuurlijk systeem waarin zij hun belangrijke, maar complexe rol als roofdier vervullen.

De Partij voor de Dieren wil met dit initiatiefvoorstel de bunzing, de hermelijn en de wezel een betere bescherming bieden en roepen daartoe de Provinciale Staten op de kleine marterachtigen van de provinciale vrijstellingslijst van Zuid-Holland te halen en de Omgevingsverordening Zuid-Holland, artikel 3.63, tweede lid, Bijlage III Aangewezen soorten onder F, daarop aan te passen, en Gedeputeerde Staten opdracht te geven een provinciale handreiking te ontwikkelen ten aanzien van de omgang met de kleine marterachtigen.

Carla van Viegen
Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren

Klik hier voor het initiatiefvoorstel.


Status

Verworpen

Voor

Tegen