Amen­dement: Uitbreiding capa­citeit tbv aanvragen, toezicht en hand­having Wet Natuur­be­scherming


4 september 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het kom te luiden als volgt:

Besluiten:

‘De Kadernota vast te stellen, met dien verstande dat in de begroting 2019 € 500.000,- extra wordt gereserveerd voor uitbreiding van de capaciteit voor provinciale aanvragen en provinciaal toezicht en handhaving ingevolge de Wet Natuurbescherming, de kosten ten laste worden gebracht van de algemene middelen en dat de Kadernota 2019-2022 hiermee in overeenstemming wordt gebracht.’

Toelichting:

Met de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 heeft de provincie er nieuwe en extra taken bij gekregen op het gebied van aanvragen voor ontheffingverlening en toezicht en handhaving van de wet; hierdoor moeten er meer inspanningen verricht worden.Steeds meer mensen en organisaties worden zich ervan bewust dat een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming nodig is en het aantal aanvragen neemt toe. Dit vraagt meer capaciteit, zowel op het gebied van aanvragen al toezicht en handhaving, wat extra geld kost.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer