Niet meer in 60-voud


4 september 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 27 juni 2018ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

- Alleen al bij de behandeling van jaarstukken in de afgelopen jaren ruim twaalfhonderd vellen A-4 papier zijn gebruikt per PS-vergadering;[1]

- ICT mogelijkheden biedt om papierloos te gaan werken;

- vele politieke organen al papierloos werken.

  Overwegende dat:

  - papierverspilling niet gewenst is;

   Verzoeken Provinciale Staten:

   1. te onderzoeken wat gedaan moet worden om als Provinciale Staten papierloos te gaan werken;

   2. eventuele belemmeringen voor het gebruik maken van ICT-mogelijkheden weg te nemen;

   3. voor aanvang van de nieuwe statenperiode 2019-2022 met een voorstel te komen om als Provinciale Staten vanaf de nieuwe statenperiode zo veel mogelijk papierloos te werken;

    en gaan over tot de orde van de dag!

    [1]n.a.v. 21 moties en amendementen die in stemming zijn gebracht die allen tenminste 60 maal gekopieerd.


    Status

    Aangenomen

    Voor

    Tegen

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer