Motie BBL gronden voor natuurinclusieve landbouw

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2017 ter behandeling van

bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

- In het beleidsplan Groen is vastgesteld om de biodiversiteit te behouden en te versterken;
- de provincie veel Bureau Beheer Landbouw (BBL) gronden in haar bezit heeft;
- de financiën die voortvloeien uit de verkoop van deze gronden worden gebruikt voor natuurontwikkeling in Zuid-Holland;
- de inmiddels verkochte BBL-gronden een hogere opbrengst hebben dan geraamd;
dat de nog niet verkochte gronden tijdelijk verpacht worden;

Overwegende dat:

- de biodiversiteit nog onder druk staat en er nog steeds een afname in plaats van een toename is van het aantal boerenlandvogels;
- natuurinclusieve landbouw een belangrijke aanvullende maatregel is om de daling van de biodiversiteit een halt toe te roepen;
- de extra financiën van de opbrengsten van verkochte BBL-gronden financiële ruimte biedt om een deel aan de BBL gronden aan boeren te geven waar zij extensief beheer kunnen uitvoeren;
- op deze manier natuurinclusieve landbouw aantrekkelijker gemaakt wordt voor agrariërs;
- dat de provincie zelf de kaders voor de pacht van de BBL-gronden bepaalt en daarmee een instrument in handen heeft om biodiversiteit te versterken;
- een kader van een lagere mestdepositie en natuurinclusief boeren op die gronden helpt om de gestelde natuurdoelstellingen te bereiken;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- een inventarisatie te maken welke Zuid-Hollandse BBL gronden in de nabije omgeving van het NNN-netwerk en Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland in aanmerking (kunnen) komen voor natuurinclusieve landbouw met specifieke aandacht voor weidevogelnatuur en extensief, kruidenrijk weidevogelgrasland;
- te inventariseren welke agrariërs interesse hebben in de hierboven voorgestelde constructie;
- te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking tussen agrariërs en terreinbeherende organisaties in de hierboven voorgestelde constructie;
- met een voorstel te komen  welke pacht/huur/eigendoms-constructie bedacht kan worden om boeren de zekerheid te geven die ze nodig hebben om te kunnen investeren in extensivering van hun bedrijf;
- deze inventarisatie voor 2018 aan Provinciale Staten te doen toekomen en;
- eerste kwartaal 2018 te bespreken in de commissie Duurzame Ontwikkeling;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen (Partij voor de Dieren)

Huri Sahin (GroenLinks)

Anne Koning (PvdA)

 

Status: Ingetrokken
Voor:
Tegen: