Motie luchtkwaliteit

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2017 ter behandeling van

bovenvermeld agendapunt;


Constaterende dat:

- de provincie zich via NSL en PAL inzet voor verbetering van de luchtkwaliteit;
- de luchtkwaliteit in Zuid-Holland voor wat betreft provinciale wegen grotendeels voldoet aan de wettelijke normen;
- uit de rapportage luchtkwaliteit blijkt dat de luchtkwaliteit in Zuid-Holland nog niet voldoet aan de wettelijke normen;
- de wettelijke normen meer vervuiling toelaten dan de normen die de Wereld Gezondheidsorganisatie heeft opgesteld voor de stikstofdioxide, fijnstof en roet;

Overwegende dat

- de provincie tussen probleem-ervarende gemeenten en oplossingsbrengers Rijk/EU zit;
- Gedeputeerde Staten ‘vorig jaar besloten om de aanpak van luchtkwaliteit voort te zetten met aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit’;
- de provincie nog geen draagvlak ziet bij andere provincies om zich hard te maken voor strengere normen;
- het verschil tussen uitstoot in de praktijk en WHO-norm pas in 2018 gerapporteerd wordt;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- binnen het IPO zich hard te maken de WHO-normen op te nemen in luchtkwaliteitsrapportages;
- vooruitlopend op de eerstvolgende luchtkwaliteitsrapportage kort de beleidsmogelijkheden te verkennen hoe de emissie van stikstofdioxide, fijnstof en roet te verminderen;

En gaan over tot de orde van de dag!

Status: Aangenomen
Voor:
Tegen: