MOTIE: Behoud en versterking van biodi­ver­siteit toekomst­beeld Vlietzone


1 februari 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 1 februari 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- op 20 februari 2019 motie 870 is aangenomen, waarvan de uitwerking is vastgelegd in het rapport ‘Toekomstbeeld Vlietzone’;
- het toekomstbeeld voor de Vlietzone verder wordt ontwikkeld;

Overwegende dat:

- de biodiversiteit in de Vlietzone onder druk staat;
- de Vlietzone onder andere door het verbinden van de diverse groengebieden met één groenblauwe structuur tot één samenhangend en robuust groenblauw systeem kan worden gecreëerd, ten behoeve van biodiversiteit, waterberging en verkoeling;
- vanuit de groene Vlietzone ook groene en ecologische verbindingen versterkt en gecreëerd kunnen worden naar omliggende groene gebieden, waardoor er meer migratie-mogelijkheden komen en planten- en diersoorten betere kansen krijgen om te overleven;
- deze maatregelen het behoud en de versterking van biodiversiteit ten goede komen;

Verzoekt het College:

- om bij de uitwerking van het toekomstbeeld voor de Vlietzone, behoud en versterking van de biodiversiteit als randvoorwaarde te hanteren;

en gaat over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
Frank Johan Hoogendam, SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Mitigerende maatregelen windmolens, wees voorbereid

Lees verder

MOTIE: Financiële ondersteuning wildopvangcentra Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer