MOTIE: Miti­ge­rende maat­re­gelen wind­molens, wees voor­bereid


14 december 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 14 december 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- regelmatig vleermuizen en vogels sterven door aanvaringen met draaiende windturbines;

Overwegende dat:

  • de vergunningverlening voor een windturbine of windpark plaatsvindt op basis van een momentopname;
  • ecologische omstandigheden tijdens de exploitatieperiode van een windturbine essentieel kunnen wijzigen, bijvoorbeeld doordat soorten niet langer in gunstige staat van instandhouding verkeren of andere kwetsbare soorten van het gebied gebruik gaan maken;
  • dergelijke gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot verplichte stilstand van de betreffende turbines totdat voldoende mitigerende maatregelen zijn getroffen;

Verzoekt het College:

  • om een goede inpassing in de omgeving mogelijk te maken, de in Zuid-Holland actieve windturbines of windparken technisch voor te bereiden op een detectie- en stilstandsyteem;
  • hiervoor een regeling uit te werken;
  • PS voor 1 maart 2023 hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Juiste verwijzing doel terugdringen opwarming van de aarde

Lees verder

MOTIE: Behoud en versterking van biodiversiteit toekomstbeeld Vlietzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer