Bespreking ‘Stappen naar land­schap­pe­lijke kwaliteit in Commissie Ruimte en Wonen”


15 december 2008

Recentelijk is door het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport: “Stappen naar landschappelijke kwaliteit” gepubliceerd. De publicatie 'Landschap beschermen en ontwikkelen' is een reactie op De Agenda Landschap zoals deze door het Rijk is opgesteld. De Agenda Landschap is primair agenderend, en biedt daarmee vooral een handzaam overzicht van lopende en voorgenomen acties op het terrein van landschapsbeleid en een tussenstap in de verbetering van het landschapsbeleid. Het PBL hoopt dat onderstaande bevindingen bijdragen aan de volgende stap in dit proces.

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak nodig en gewenst. Voor een goede landschappelijke inpassing is de locatiekeuze van groot belang. De SER ladder biedt goede mogelijkheden om de locatiekeuze van nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig te geleiden.

Handhaving van Rijks- of provinciale belangen blijft een zwak punt. Nieuwe mogelijkheden voor Rijk of provincie om te kunnen sturen in de handhaving op lokaal niveau lijken gewenst. De Wro biedt uitstekende mogelijkheden om een effectief planologisch beschermingsregime op te stellen.

Financiering uit de markt voor het beschermen van landschappelijke kwaliteiten komt nog onvoldoende van de grond, en ook de vermaatschappelijking van landbouwsubsidies is op de kortere termijn nog geen optie. Een eenvoudiger, effectiever en meer op continuïteit gericht stelsel voor landschapsbeheer zal deelname voor particuliere partijen aantrekkelijker maken.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

De statenfractie van de Partij voor de Dieren gaat voorstellen om dit rapport te bespreken in de commissie ‘Ruimte en Wonen in februari 2009. Mogelijk kan dit rapport een bijdrage leveren aan het beter beschermen van ons open en groene landschap in Zuid-Holland.

Gerelateerd nieuws

De dieren komen van Mars

Overal zijn de Kerstvoorbereidingen in volle gang. Daarbij bieden opvallend veel organisaties gezellige programma’s aan...

Lees verder

Huizenga On Tour Rotterdam – zaterdag 13 december 2008

De laatste On-Tour van dit jaar was in Rotterdam. Wij waren met zijn vieren, Angelique, Sylvia, Laureen en ik. We begonnen om...

Lees verder