Bijengif imida­cloprid nog steeds in het sloot­water in het Westland


5 oktober 2020

Den Haag, 5 oktober 2020 – Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat imidacloprid in het kassengebied in het Westland nog steeds in het slootwater wordt aangetroffen. Het is verboden om deze insecticide te gebruiken op open velden, maar in kassen is imidacloprid nog wel toegestaan, omdat het gesloten systeem van de kas zou voorkomen dat het in het milieu terecht komt. Dit blijkt nu toch niet het geval te zijn. Partij voor de Dieren vraagt aan de provincie hoe mogelijk is, dat imidacloprid uit kassen nog steeds in het milieu terecht kan komen en dringt aan op verbetering van de waterkwaliteit.

In het Westland, tussen de kassen, komt het verboden middel imidacloprid in het slootwater van alle onderzochte sloten voor binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2019 werd op alle meetpunten van het Hoogheemraadschap de norm overschreden, terwijl het middel in theorie niet in het oppervlaktewater zou mogen voorkomen.

De waterkwaliteit voldoet nu niet aan de norm uit de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast worden insecten en andere dieren alsnog blootgesteld aan imidacloprid, evenals het vee in de wei, dat uit de sloot drinkt. Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Hanke Hoogerwerf: “Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het milieu en de dieren die worden blootgesteld aan imidacloprid en vraagt zich of het mogelijk is, dat door waterstromingen het middel verder wordt verspreid in de polders. Met alle schadelijke gevolgen van dien”.

Hoogerwerf: “Hoe worden de provinciale taak en verantwoordelijkheid op het gebied van het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water dan ingevuld? Met andere woorden, wat is op dit gebied precies de taak en verantwoordelijkheid van de provincie en wat is de taak van het waterschap?”.