Doden van knob­bel­zwanen onaan­vaardbaar


13 februari 2014

Den Haag, 13 februari 2014 – Knobbelzwanen mogen in heel Zuid-Holland onbeperkt worden gedood, ook tijdens het broedseizoen. Daarbij is zelfs de inzet van honden toegestaan. De Partij voor de Dieren en Groen Links in Zuid-Holland vinden dit onaanvaardbaar. Beide partijen willen dat de provincie de jacht op de knobbelzwanen alsnog verbiedt of tenminste sterk beperkt.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ontheffing verleend van de Flora- en faunawet om onbeperkt knobbelzwanen in de hele provincie te doden. Daarbij is zelfs het gebruik van honden toegestaan, ook in de broedperiode. Het verjagen of doden van de zwanen op weilanden of akkers met granen is toegestaan tussen 15 november en 31 mei, van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang.

Die periode overlapt deels het broedseizoen van de knobbelzwanen en veel andere vogelsoorten (15 maart tot 15 juli). Sommige watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus. Behalve knobbelzwanen maken ook andere beschermde dieren gebruik van percelen met gras en granen om te broeden, zoals weidevogels.

Het is echter wettelijk verboden om beschermde inheemse diersoorten opzettelijk te verontrusten. Door het inzetten van honden worden naast knobbelzwanen ook veel andere beschermde dieren ernstig verontrust, zelfs tijdens de broedperiode.

De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden deze gang van zaken onaanvaardbaar. Beide partijen begrijpen niet dat de provincie een onbeperkte jacht op de knobbelzwanen toestaat. Er is geen grens gesteld aan het maximum aantal te doden dieren. Daardoor hebben jagers feitelijk een ‘vrijbrief’ om overal in Zuid-Holland net zo veel knobbelzwanen te doden als ze willen.

Eén van de redenen voor de jacht op de knobbelzwanen is het gevaar dat ze langs wegen en fietspaden zouden veroorzaken. De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen daarom weten waar die overlast zich afspeelt en hoeveel aanrijdingen en incidenten er waar en wanneer de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden. Als dat niet bekend is, willen zij dat er een goed registratiesysteem voor wordt opgezet.

Verder vragen beide partijen zich af of er wel is gezocht naar andere oplossingen om de eventuele overlast van de knobbelzwanen te voorkomen. Waarom kan er bijvoorbeeld niet worden volstaan met het bewerken van nesten en onvruchtbaar maken van eieren? En waarom is er geen sprake maatwerk en geldt de ontheffing voor de hele provincie? Er mag zelfs binnen de bebouwde kom op de zwanen worden gejaagd, waardoor mensen en dieren extra gevaar lopen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks vragen Gedeputeerde Staten daarom de ontheffing in te trekken of die in elk geval zo aan te passen dat er maatwerk wordt toegepast. Ook zouden er geen honden mogen worden ingezet tijdens de broedperiode en mogen zeker zwanenouders met jongen en zwanenpaartjes niet het risico lopen te worden gedood.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: stiltegebieden moeten stil en donker blijven

Den Haag, 10 februari 2014 – De stiltegebieden in Zuid-Holland moeten ook echt stil blijven. De provincie moet daarop t...

Lees verder

Jaarverslag 2013

Klik hier voor ons jaarverslag 2013.

Lees verder