Interview met Carla van Viegen met weekblad Wadixveen. Mag herin­deling gemeente door de provincie afge­dwongen worden ?


25 februari 2007
Binnen Zuid-Holland speelt momenteel de kwestie van de bestuurlijke toekomst van kleinere gemeenten. Voormalig minister Remkes heeft onder andere aangegeven dat gemeenten groter moeten worden om in de toekomst voldoende bestuurlijke kracht te hebben. Hoe staat u/de Partij voor de Dieren daarin?
De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft hierover geen standpunt ingenomen in haar programma. De belangrijkste overweging voor een keuze zal zijn: waar zijn het dierenwelzijn, de natuur en het milieu het meest bij gebaat? De uitgangspunten van de Pvd D zijn mededogen en duurzaamheid. Duurzaamheid is hierbij leidend. Het gevaar bij samenvoeging van gemeenten is dat de groene ruimte sneller zal worden volgebouwd onder de paraplu van een groter bestuur, wat ten koste zal gaan van de kwaliteit van de leefomgeving van veel mensen en dieren. Hoe groter een gemeente, hoe groter vaak de groeigedachte. Het gaat hierbij veelal om kwantiteit en niet om kwaliteit. De PvdD vindt dat er een grote omslag moet komen in hoe we met onze medeschepselen, de natuur en onze aarde omgaan. We zijn nu bezig om langzaam aan onze leefomgeving kapot te maken. Dit moet worden gestopt!
Moeten gemeenten gedwongen worden tot fusies of is de Partij voor de Dieren voorstander van een adviserende provincie met betrekking tot dit onderwerp?
De PvdD is van mening dat gemeenten zeker niet gedwongen moeten worden tot fusies en het recht moeten behouden om een eigen gemeente te blijven, indien zij dit willen.
Waddinxveen heeft aangegeven het liefst de samenwerking aan te gaan met Boskoop, een deel van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle (de kern Moerkapelle) en een deel van de gemeente Rijnwoude (de kern Hazerswoude-Dorp). Van de laatste twee hebben de gemeentebesturen al aangegeven niet blij te zijn met de wensen van Waddinxveen. Behalve kandidaat provinciaal statenlid bent u ook inwoner van de kern Moerkapelle. Hoe kijkt u hier tegenaan?
Als inwoner van Moerkapelle, en als kandidaat-lid van de PvdD, ben ik niet blij met een eventuele samenvoeging van gemeentebesturen, omdat het gevaar voor nog meer groei en het vol bouwen van de groene ruimte steeds groter wordt. Dit mogen we niet laten gebeuren en dit moet gestopt worden. Geld alléén moet niet langer centraal staan, maar het leven zelf.
Is er een mogelijkheid dat Waddinxveen gedwongen (dan wel met zachte hand overgehaald) wordt samen te gaan met Gouda als bovengenoemde wens van Waddinxveen geen haalbare kaart blijkt?
De PvdD vindt dat een gemeente niet tot fusie gedwongen mag worden. Wederom is de voorwaarde voor de PvdD: daar waar het dierenwelzijn, de natuur en het milieu het meeste bij gebaat zijn. De provincie speelt hier een zeer belangrijke rol in. De PvdD vindt dat dit volbouwen van groene ruimte niet zo mag doorgaan, omdat dit ten koste gaat van de leefomgeving van mens en dier. De plannen van de huidige provinciale bestuurders (CDA, VVD en PvdA) zijn om de komende jaren de groene ruimte voor 87%! vol te bouwen. Dit is gebaseerd op een onderzoek van de gezamenlijke provinciale milieufederaties, genaamd ‘zuinig op ruimte’. De provincie is van plan zeer veel nieuwe bedrijventerreinen te gaan bouwen in Zuid-Holland, waaronder Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle, terwijl de huidige voorraad aan uitgeefbaar terrein nu al groter is dan de totale verwachte vraag aan bedrijfsterreinen in 2020. De PvdD vindt dat hier snel iets aan gedaan moet worden!
Binnenkort zal de Commissie Van den Berg zijn advies uitbrengen over dit onderwerp. Als zij een fusie tussen Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle en Hazerswoude adviseren, verandert dat uw opinie/de opinie van de Partij voor de Dieren? En hoe?
De PvdD zal tegen een dergelijke grote fusie zijn, omdat de nadelige gevolgen voor dierenwelzijn, natuur en milieu zeer waarschijnlijk erg groot zijn. De PvdD wil niet opkomen voor het recht van de sterksten, maar voor het belang van de zwaksten. Dit geldt ook voor kleine, mogelijk zwakkere gemeenten, die niet opgeslokt mogen worden door de omliggende grotere gemeenten, die vaak meer economische belangen nastreven met een fusie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief