Kolganzen 's zomers niet vogelvrij in Zuid-Holland


8 augustus 2007

Op 26 juni 2007 verleende Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Faunabeheereenheid een ontheffing voor het doden van kolganzen (zie ook dit bericht). Geheel in lijn met het beleid van de minister van LNV beschouwt de provincie Zuid-Holland ’s zomers in ons land verblijvende ganzen als exoten. Alleen de grauwe gans en de brandgans mogen in die zienswijze worden beschouwd als inheemse vogelsoorten, waarbij enige terughoudendheid in acht moet worden genomen in geval van belangrijke landbouwschade. Alle andere soorten ganzen worden gezien als ongewenste vreemdelingen, waarbij actief naar een “nulstand”, dat wil dus zeggen uitroeiing, moet worden gestreefd. De provincie oordeelt dat deze ganzen nakomelingen zijn van door jagers vrijgelaten lokganzen en van aangeschoten wilde ganzen die, inclusief trouwe partner, niet naar de broedgebieden konden vertrekken en dus noodgedwongen in Nederland achterbleven.

De voorzieningenrechter is het gezien de uitspraak van 8 augustus 2007 eens met De Faunabescherming dat het standpunt van de provincie in strijd is met de Europese Vogelrichtlijn. Alle vrij en in het wild levende ganzensoorten vallen onder de bescherming van de Flora- en faunawet. De oorsprong van hun voorouders is, volgens een uitspraak van de Raad van State over de dwerggans, daarbij juridisch niet van belang. Het feit dat de kolgans is aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort betekent ook dat de bescherming gedurende het hele jaar in heel Nederland geldt, ook als de betreffende vogelsoort zijn natuurlijke broedgebied niet van oudsher in Nederland heeft. Weliswaar betreft het hier een uitspraak in voorlopige voorziening, maar gezien de eerdere uitspraak van de Raad van State is het niet waarschijnlijk dat de rechter in bodemprocedure tot een andere conclusie komt. De uitspraak kan in alle provincies belangrijke gevolgen hebben voor nieuwe populaties ganzen en andere broedvogels, die in sommige kringen als schadelijk of ongewenst worden gezien.

Bron: website Faunabescherming

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland is blij met deze uitspraak en feliciteert de Faunabescherming met dit goede en hoopvolle resultaat!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief