Meer aandacht voor sociale problemen boeren


4 januari 2018

Den Haag, 4 januari 2018 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil meer aandacht voor de psychosociale problemen waarmee veel kleine familiebedrijven in de agrarische sector te kampen hebben. Aanleiding hiervoor is de toenemende schaalvergroting waar de kleine bedrijven bijna niet tegenop kunnen boksen. Naar aanleiding van deze zorgwekkende situatie heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Op het platteland zijn veel ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op het welzijn van agrariërs. Door schaalvergroting en nieuwe richtlijnen zullen naar verwachting de komende jaren duizenden boeren stoppen. De op handen zijnde veranderingen zijn zo groot dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) alarm heeft geslagen, omdat in ons land 27 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing leeg komt te staan. Daarnaast dreigen grote investeringsbedrijven het platteland over te nemen. Veel kleinere boerengezinnen komen in financiële moeilijkheden en/of hebben problemen op het gebied van erfopvolging. Daarmee samenhangend neemt ook psychosociale problematiek toe.

In andere provincies, zoals Gelderland en Overijssel, is de overheid al actief aan de slag gegaan met het veelal verborgen leed bij boeren. De problemen groeien de boeren vaak boven het hoofd, met als gevolg psychosociale en financiële problemen die soms ook gepaard gaan met dierenleed.

De Partij voor de Dieren wil van provinciebestuurders weten of zij op de hoogte zijn van de psychosociale problematiek op het platteland, met name onder agrariërs, hoe groot de provincie de problematiek inschat in Zuid-Holland en of er al een vangnet dan wel actief beleid is om boeren en hun familie te helpen. Zo is de recente stoppersregeling onder melkveehouders een groot succes gebleken. De partij wil weten hoeveel melkveehouders in Zuid-Holland gebruik hebben gemaakt van de regeling en of dit leidt tot verdere schaalvergroting.

Verder vraagt de partij of het provinciebestuur bereid is om samen met gemeenten een onderzoek te beginnen naar de aard en omvang van de problematiek en daar vervolgens beleid voor te ontwikkelen.

Ten slotte wil de partij weten of de provincie mogelijke psychische, sociale en financiële nood bij agrariërs voorzien heeft bij het gevoerde beleid voor schaalvergroting en of ze bij toekomstig beleid rekening gaat houden met dergelijke gevolgen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “De Partij voor de Dieren ziet meer kansen voor werkgelegenheid en bestaanszekerheid onder agrariërs via stimulering van kleinschalige bedrijven die zich onderscheiden op gebied van dierenwelzijn, transitie naar meer plantaardig voedsel, duurzaamheid en biodiversiteit. Schaalvergroting vergroot de sociale en financiële problematiek alleen maar verder.”